Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
877.
Лозко Г.С. Українське народознавство [Книга] / Галина Лозко. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : АртЕк, 2004. – 469, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 454-465. – ISBN 966-505-064-8
878.
Українське суспільство у вимірах глобалізації та євроінтеграції [Книга] : тенденції та перспективи розвитку : 20-21 жовт. 2010 р. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 253, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
879.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
880.
Нуждак Л.В. Український ономастикон посттоталітарної доби у світлі еколінгвістики [Книга] : [монографія] / Людмила Нуждак ; [наук. ред. Белей Л.О.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; Науково-дослідний ін-т україністики ім. М. Мольнара. – Ужгород : ІНВАЗОР, 2012. – 239 с. – Бібліогр.: с. 204-234
881.
Панасюк Б.Я. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка [Книга] : [наукове дослідження] / Броніслав Панасюк. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-2133-53-0
882.
Спанатій О.С. Український самвидав 1960-80-х років: сегмент неперіодичних видань [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Спанатій О.С.; Санатій Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
883.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
884.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
885.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
886.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
887.
Хоменко І.А. Український шлях розвитку оригінального драматичного радіомистецтва: погляд соціального дослідника [Книга] : конспект лекцій / І.А. Хоменко ; [наук. ред. Різун В.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 299-325. – ISBN 978-966-423-204-0
888.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
889.
Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція [Дисертація] : дис. ... канд.філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012
890.
Українсько-італійський словник лінгвістичної термінології [Книга] : [вміщує понад 7000 термінів] / Магушинець І.І., Паламарчук О.Л., Стрельчук Г.П., Шевченко М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 338, [2] с.
891.
Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
892.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
893.
Черветто А. Унитарный империализм [Книга] : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-14-Х
894.
Черветто А. Унитарный империализм [Книга] : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-18-2
895.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
896.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
897.
Артюшенко Т.А. Участь аскорбінової кислоти і ферментів її метаболізму у фізіологічній адаптації гороху та кукурудзи до сумісної дії сполук нікелю і кадмію [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Артюшенко Тетяна Андріївна ; НАН України ; Криворіз. ботанічний сад. – Кривий Ріг, 2012
898.
Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
899.
Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
900.
Карпук В.В. Фармакогнозия [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений по биологическим спец. / В.В. Карпук ; Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2011. – 337, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-329. – (Серия "Классическое университетское издание" : основана в 2010 году и посвящена 90-летию Белорусского государственного университета / ред. совет : С.В. Абламейко (пред. совета), В.Л. Клюня (зам. пред.), И.Е. Лукьянчик (отв. секретарь) и др.). – ISBN 978-985-518-430-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,