Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону [Книга] : колект. монографія / О.М. Мандрик [та ін.] ; за ред. д.т.н., проф. Архипової Л.М. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 310-323. – ISBN 978-966-694-260-3
827.
Стратегічна панорама [Журнал] : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2001-
828.
Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
829.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
830.
Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації [Книга] : зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (11 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-225-6
831.
Пацурія Н.Б. Страхові правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики [Книга] : монографія / Н.Б. Пацурія. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 446-501. – ISBN 978-966-340-520-9
832.
Страхування [Книга] : лаб. практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста [та ін.]. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Київ : Компринт, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-966-929-418-0
833.
Кузнєцов М.А. Студентські страхи: види, структура, динаміка та шляхи корекції [Книга] / М.А. Кузнєцов, В.С. Шаповалова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2016. – 341, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-240. – ISBN 978-617-7384-42-6
834.
Єфремова Н.В. Суд і судочинство в Українській Народній Республіці, Українській державі, Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1920 рр.) [Книга] / Н.В. Єфремова, Б.Й. Тищик, В.Т. Марчук. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2007. – 275, [3] с. – Бібліогр.: с. 134-140, в дод. до розд.: с. 141-145 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-040-6
835.
Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц [Книга] / В.М. Жуйков ; Рос. Правовая Акад. – Москва : Городец, 1997. – 318, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89391-012-5
836.
Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи [Книга] : навч. посібник / Попелюшко В.О. ; М-во освіти і науки України. – Острог : [б. в.], 2003. – 192, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7631-60-5
В пр. №1710112 напис: Від кафедри правосуддя. Підпис. 21.10.2003 р.
837.
Судово-медична експертиза [Журнал] : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
838.
Сузір"я ріднослова - на поклик маяка [Книга] : [інтерв"ю, статті про] Загальнонац. конкурс "Укр. мова - мова єднання" / [упоряд.: Ю.А. Работін, В.Т. Джуран, Т.І. Фонарюк, І.А. Ігнат]. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 247, [1] с. : іл. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7096-72-5
839.
Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
840.
Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
841.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Modern gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред.: Г.Д. Фадєєнко. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2000-. – ISSN 1727-5725
842.
Конверський А.Є. Сучасна логіка [Книга] : у 2 ч. : підручник / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-890-9
843.
Арібжанова І.М. Сучасна українська мова. Базові поняття синтаксису [Книга] : навч. посібник / І.М. Арібжанова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Інституту філології)
844.
Сучасне управління в суді [Книга] : навч.-практ. посібник / [С. Алльєро та ін. ; відп. ред.: І.П. Голосніченко, Пітер Г. Соломон молодший] ; Держ. суд. адміністрація України, Укр.-канад. проект суд. співпраці. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-447-3
845.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
846.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
847.
Неня О.В. Сучасні можливості оптичних методів криміналістичних досліджень мікрооб"єктів [Книга] : монографія / Олена Неня ; [за заг. ред. Н.І. Клименко] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Нілан-ЛТД, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-218. – ISBN 978-966-924-351-5
848.
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Журнал] : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ : Хімджест. – ISSN 1992-5557
849.
Сучасні проблеми моделювання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького. – ISBN 978-617-7346-55-4
850.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,