Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Резниченко Т.М. Встреча через шестьдесят лет [Книга] : (психологический роман) / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2013. – 168, [1] с., [3] л. ил. – ISBN 978-966-2399-22-6
52.
Липинський В. Вступне слово для читачів із ворожих таборів. Листи до братів-хліборобів [Книга] / В"ячеслав Липинський ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 31, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-40-5
53.
Друг О.М. Вулицями старого Києва [Книга] / Ольга Друг. – Львів : Світ, 2013. – 496, XVI с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Серія "Історичні місця України"). – ISBN 978-966-603-849-7
54.
Ніколайчук В.І. Генетика [Книга] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ніколайчук, М.М. Вакерич ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Біол. ф-т. – Ужгород : Гражда, 2013. – 504, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 484-499. – Бібліогр.: с. 500-504. – ISBN 978-966-176-099-7
55.
Генофонд і здоров"я: вроджені вади розвитку серед новонароджених [Книга] / [Сердюк А.М. та ін.] ; за заг. ред. А.М. Сердюка та О.І. Тимченко ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2012. – 569, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-409-126-5
56.
Генофонд і здоров"я: іонізуюча радіація [Книга] / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук ; ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : МВЦ "Медінформ", 2011. – 189, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-8398-23-0
57.
Засєкіна Л.В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика [Книга] : монографія / Л.В. Засєкіна, О.А. Соловей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-206. – ISBN 978-966-600-575-8
58.
Шаповалова Г.В. Гостримо перо [Книга] : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
59.
Давня людина [Книга] = Early man : палеогеографія та археологія / [В.М. Степанчук та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с., [53] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-205. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1323-0
60.
Стус В. Деколонізація СРСР - єдиний гарант миру в усьому світі. З таборового зошита [Книга] / Василь Стус ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 79, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-39-9
61.
Диаграммы состояния и термодинамика фаз в бинарных системах редкоземельных металлов с кремнием [Книга] : справочник / М.В. Буланова [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 162-197, с. 206. – ISBN 978-966-00-1321-6
62.
Диалог поколений [Книга] : (воспоминания ветеранов, записанные студентами Харьк. гуманитар. ун-та "Народная укр. акад.") / [ред. Е.В. Астахова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 119, [1] с. : фот. – Глоссарий: с. 118-119. – ISBN 978-966-2298-08-6
Дарунок від Народної української академії
63.
Возняк С.С. Діяльність у вимірах культури: проблема формоутворення [Книга] : монографія / С.С. Возняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 169-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-541-3
64.
Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів [Книга] / Олена Кульчий, Тамара Малярчук, Юлія Бентя ; Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистец. України. – Київ : Кліо, 2013. – 347, [5] с. : портр., фотогр. – На авантитулі: Т. Шевченко - 200. - Розгорнутий тит. арк. - Резюме. англ. – Бібліогр.: с. 323-347. – ISBN 978-617-7023-13-4
65.
Зарудный А.С. Дорога в оба конца [Книга] / Александр Зарудный. – Харьков : Савчук О.О., 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2562-24-8
66.
Лермонтов М.Ю. "Душа мов має крилами..." [Книга] : перлини українських перекладів поезії Михайла Лермонтова / [упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В. Звиняцьковський ; дизайн кн. та іл.: С. Якутович та ін.]. – Київ : Либідь, 2013. – 350, [2] с. : іл. – До 200-річчя від дня народження Михайла Лермонтова. - Розгорутий тит. арк. - Текст парал. рос., укр. – ISBN 978-966-06-0660-9
67.
Моклиця М.В. Естетика Лесі Українки (контекст європейського модернізму) [Книга] : монографія / Марія Моклиця. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 241, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-536-9
68.
Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва [Книга] : (нариси з історії Південної Київщини кінця XV - середини XVII ст.) / Костянтин Івангородський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 232-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-607-8

69.
Європейська юридична освіта і наука [Книга] = European law education and science : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (17-19 груд. 2009 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України ; [редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-00-7
70.
Маланюк Є. Єдиним сном, єдиним болем... [Книга] / Євген Маланюк ; пер. з укр. Олександра Архангельського. – Кіровоград : Імекс, 2013. – 335, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр., рос. – (Поетична бібліотека Єлисаветградця. Білінгва : Сер. засн. в 2012 р.). – ISBN 978-966-189-187-5
71.
Шелехов М.В. За веру и волю [Книга] : памяти героев освободительной борьбы Белой Руси против уничтожения Православия в XVI - XVIII веках посвящается / Михаил Шелехов ; [науч. ред. П.Ф. Лысенко] ; Общественное об-ние "Туровское научно-просветительское об-во". – 2-е изд., испр. – Минск : А.Н. Вараксин, 2013. – 103, [1] с. – Библиогр.: с. 92-93 и в подстр. примеч. – ISBN 978-985-7062-44-7
Дар библиотеке Киевского Национального университета им. Т.Г. Шевченко Украины
72.
Єрмановська Г.Е. Загадки історії. Стародавній світ [Книга] / Г.Е. Єрмановська ; [пер. з рос. О.О. Якименко]. – Київ : Освіта, 2013. – 378, [5] с. – На обкл. авт. не зазнач.- На тит. арк. також зміст: Чи був Усесвітній потоп Усесвітнім ; Мовчазна цивілізація Інду ; Загадки сонячного культу ; Поховані царства Китаю ; У пошуках Вавилонської вежі ; Вигадана війна, або де ти був, Одіссею?. – Бібліогр.: с. 378-[379]. – ISBN 978-966-04-0870-8
73.
Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції. Листи з хутора [Книга] / Пантелеймон Куліш ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 55, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-28-3
74.
Аркушин Г.Л. Західнополіська діалектологія [Книга] : навчальний посіб. з регіон. діалектології для студ. спец. "Українська мова і література" / Г.Л. Аркушин ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики, Західнополіський ономастико-діалектологічний центр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 255, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 241-255. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-615-1
75.
Керда О.М. Знання - основа життя [Книга] / Ольга Керда. – [Б. м. : б. в.], 2011. – 579, [1] с. – На тит. арк зазнач. також: Дарує автор книги
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,