Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого [Книга] : у 2 т. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Наталії Супрун. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1604-0
652.
Сухарєва С.В. Польська та українська польськомовна проза XVII ст.: риторика, жанри, інтертекст [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Сухарєва Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
653.
Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях [Книга] : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 869, [3] с. – ISBN 978-966-437-320-0
654.
Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: господарські справи [Книга] : (офіц. текст) / [упоряд.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : Паливода А.В., 2016. – 609, [3] с. – ISBN 978-966-437-432-0
655.
Вовк О.І. Постать Василя Каразіна в історіографії [Книга] : монографія / О.І. Вовк ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-333-9
656.
Сморжевська О. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі [Книга] : (Україна в загальноєвроп. контексті) : монографія / Оксана Сморжевська. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 196, [2] с. : табл., фот. – Бібліогр.: с. 171-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-812-3
657.
Права людини та публічне врядування [Книга] : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-88-6
658.
Каракаш І.І. Право власності на природні об"єкти та їх ресурси в Україні [Книга] : монографія / І.І. Каракаш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 436, [2] с. – Бібліогр.: с. 403-435 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-302-0
659.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
660.
Право інтелектуальної власності [Книга] : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 525-539 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
661.
Право на житло [Книга] : цивіл.-правові аспекти / [М.В. Венецька та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2017. – 198, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1591-3
662.
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку [Книга] : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 583, [1] с. – Текст укр., окремі ст. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-475-1
663.
Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України [Книга] : монографія / [О.І. Харитонова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 58-64 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-290-0
664.
Худенко О.О. Правове регулювання узгоджених дій суб"єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Худенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
665.
Латковська Т.А. Правові основи контрольно-наглядових повноважень національного банку України [Книга] : монографія / Т.А.Латковська, А.В. Марущак ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-86-2
666.
Православний вісник Київського Патріархату [Журнал] : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ : Преса України, 1946-. – ISSN 2311-4258
667.
Гач Н. Практика усного послідовного перекладу з англійської мови [Книга] : навч. посібник / Наталія Гач. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с.173-174. – ISBN 978-966-185-141-1
668.
Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень [Книга] : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-382-6
669.
Практикум з цивільного процесуального права України [Книга] : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Н.В. Василина та ін. ; заг. ред. І.С. Ярошенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Дакор, 2016. – 347, [1] с. : іл.,табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 347. – Бібліогр.: с. 330-346, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-64-5
670.
Практические расчеты гидравлических систем приводов машин и механизмов [Книга] : учеб. пособие / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т ; [сост.: В.Н. Тихенко, А.А. Волков]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 125, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122-124. – ISBN 978-966-927-255-3
671.
Прецизійні пристрої і прилади оптотехніки [Книга] : монографія / [Поперенко Л.В. та ін.] ; за ред. проф. Л.В. Поперенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 703, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр в кінці розд. – ISBN 978-966-439-872-2
672.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
673.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
674.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
675.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,