Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства [Книга] : монографія / [О.І. Давидов та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук В.П. Третяк, канд. екон. наук О.І. Давидова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 240-242. – ISBN 978-966-285-373-5
752.
Руда Н.В. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Руда Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
753.
Мірошниченко Н.Л. Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мірошниченко Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
754.
Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика [Журнал] : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-579-4. – ISSN 2308-0329
755.
Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) [Книга] = Human geography in Ukraine (theory and practice of research) : монографія / Сергій Шевчук ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. від. Укр. геогр. т-ва. – Полтава : АСМІ, 2017. – 483, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Анот. англ. - Імен. покаж. : с. 469-483. – Бібліогр.: с. 350-387. – ISBN 978-966-182-459-0
756.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Modern gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред.: Г.Д. Фадєєнко. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2000-. – ISSN 1727-5725
757.
Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу [Книга] : [навч. посібник] / Орлова Т.В. ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 943, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-338-8
758.
Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому [Книга] : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 454, [2] с. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-299-3
759.
Леус Э.В. Сферы [Книга] : роман / Элла Леус. – Одесса : Астропринт, 2016. – 218, [2] с. – ISBN 978-966-927-191-4
760.
Махінчук М.Г. Твердь землі [Книга] : роман / Микола Махінчук. – Київ : Міжнародний доброчинний фонд "Українська хата", 2015. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7025-23-6
У пр. №1712956 напис: Однокурснику Володимиру Сергійчуку. Автор. 27.05.2017 р. Підпис
761.
Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" [Книга] = Book of abstracts XVIII international conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 17-19 трав. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. - Спонсори проведення конф. "Chemistry: a european journal". – Бібліогр. в кінці ст.
762.
Ільченко М.Ю. Телекомунікаційні системи [Книга] = Telecommunication systems / М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук ; [М-во освіти і науки України, НАН України], Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", НДІ телекомунікацій. – Київ : Наукова думка, 2017. – 734, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 697-727. – ISBN 978-966-00-1566-1
763.
Ягельська К.Ю. Теоретико-методологічні і концептуальні засади випереджаючого національного економічного розвитку [Книга] : монографія / Ягельська К.Ю. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-361. – ISBN 978-966-379-778-6
764.
Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
765.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
766.
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу [Книга] : зб. наук. праць, присвяч. пам"яті акад. Академії наук вищої шк. України, Заслуж. юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. труд. права та права соц. забезпечення, Центр пробл. імплементації європ. соц. права ; [упоряд.: О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук ; за заг. ред. М.І. Іншина]. – Київ : Прінт Сервіс, 2017. – 535, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7069-53-8
767.
Станков В.М. Толерантность и ИБС. Вопросы без ответов [Книга] / В.М. Станков. – Одесса : Экология, 2016. – 245, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 238-241. – ISBN 978-617-7046-29-4
768.
Бабанська О.В. Транскордонне співробітництво України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бабанська Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
769.
Тривимірна реконструкція в задачах технічної діагностики і дистанційного зондування [Книга] / Б.П. Русин, Ю.В. Лисак, О.А. Луцик, Р.Я. Косаревич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2017. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1567-8
770.
Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи [Книга] : підручник / С.В. Венедіктов, Г.О. Спіцина. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-698-8
В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
771.
Уголовный кодекс Корейской Народно-Демократической Республики [Книга] / пер. с кор. А.В. Ковш, Ю.Д. Скрипник. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2017. – 158, [2] с. – Текст парал. на рус. и кор. языках. – ISBN 978-5-89332-293-4
772.
Узагальнення практики розгляду вищою кваліфікаційною комісією суддів України окремих категорій дисциплінарних справ [Книга] / за заг. ред. Павла Сергійовича Луцюка, адвоката, обр. до ВККС 111-м з"їздом адвокатів України 3 лип. 2015 р. – Одеса : Юридична література, 2017. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-419-301-3
773.
Україна 2030 [Книга] : доктрина збалансованого розвитку / [О. Жилінська (наук. ред.), О. Мельничук (відп. ред.), Л. Антонюк та ін.]. – Львів : Кальварія, 2017. – 163, [1] с. : іл., табл. – Розробники Доктрини: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського, ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" та ін. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 161-164. – ISBN 978-966-663-390-6
774.
Цвілюк С.А. Україна і "Русский мир" [Книга] : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – 522, [2] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-159-4
775.
Кожевніков В. Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги ? [Книга] / [Валентин Кожевніков]. – Вид, 3-тє, допов. – Київ : Юстон, 2017. – 82 с. – Назва обкл.: Україна і Росія: сусіди, друзі, вороги, брати?. - На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-8947-17-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,