Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Волосюк Ю.В. Інформаційна технологія підвищення ефективності системи дистанційного навчання на основі структурування інформаційного ресурсу [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Волосюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ Європейський ун-т. – Київ, 2012
477.
Левченко О.Ю. Інформаційна технологія підвищення продуктивності систем переробки інформації на основі автоматизації настроювання СУБД [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Левченко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
478.
Гілета І.В. Інформаційна технологія проектування полос газетних видань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гілета Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2012
479.
Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики) [Книга] : [монографія] / Цимбалюк Віталій Степанович ; Акад. правових наук України ; Н.-д. центр правової інформатики. – Київ : Освіта України, 2010. – 388, [1] с. – Додатки: с. 340-388. – Бібліогр.: с. 320-339. – ISBN 978-966-188-106-7; 978-966-8391-11-8
480.
Цимбалюк В.С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства [Книга] : монографія / В.С. Цимбалюк. – Київ : Освіта України, 2011. – 424, [1] с. – Додатки: с. 372-424. – Бібліогр.: с. 346-371. – ISBN 978-966-188-220-0
481.
Рязанцев О.І. Інформаційні технології забезпечення екологічної і техногенної безпеки промислового регіону (Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рязанцев Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
482.
Інформаційно-аналітичний бюлетень XX ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції "Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм", 25-26 жовтня 2011 року, м. Київ [Книга] : присвячується 80-річчю Петра Кононенка і 20-річчю Інституту українознавства / [авт.-упоряд., відп. ред. Фігурний Ю.С.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ МОНМС України, 2011. – 296 с. : табл.
483.
Шеверун Н.В. Іншомовна підготовка студентів технічних університетів (досвід Польщі) [Книга] : [навч.-метод. посібн.] / Надія Шеверун. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 158, [2] с. : іл. – Додатки: с. 127-158. – Бібліогр.: с. 113-126. – ISBN 978-966-525-111-8
484.
Сідоріна Є.В. Ісихастський органон у побудові нової антропологічної стратегії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сідоріна Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
485.
Качан К.Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
486.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
487.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
488.
Терлюк І.Я. Історія держави і права України [Книга] : навч. посібник [для вищих навч. закл.] / І.Я. Терлюк ; М-во внутрішніх справ України ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2011. – 943, [1] с. – Додаток: с. 914-934. – Бібліогр.: с. 896-913. – ISBN 978-966-326-407-3
489.
Історія економіки та економічної думки [Книга] : навч. посібник / [С.В. Степаненко та ін.] ; за заг. ред. С.В. Степаненка ; [редкол.: А.П. Наливайко, Н.М. Євдокимова, В.І. Кириленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 743, [1] с. : табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 741-743 та в кінці тем. – ISBN 978-966-483-278-3
490.
Гуржій О.І. Історія козацтва. Держава - військо - битви [Книга] / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – Київ : Арій, 2012. – 462, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-498-206-8
491.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
492.
Історія української культури [Книга] : курс лекцій / [Анучина Л.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 407, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 3. – Бібліогр.: с. 402-404. – ISBN 978-966-8030-51-2
493.
Добров П.В. Історія України [Книга] : курс лекцій і структурно-логічні схеми : [навч. посіб. для студ. усіх форм навч. та всіх спец.] / Добров П.В., Єсіп І.М. ; Донецький нац. ун-т, Каф. історії України. – Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2009. – 472, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 468-472. – ISBN 978-966-335-275-6
494.
Історія України в книжкових пам"ятках XVI-XVII ст. [Книга] : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мєчникова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, Є.В. Бережок, О.Л. Ляшенко ; наук. ред. В.М. Хмарський ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 298, [3] с., [16] с. іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-003-4
495.
Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення [Книга] / Нартов Віктор Васильович. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 349, [3] с. – Бібліогр.: с. 348-349. – ISBN 966-343-352-3
496.
Історія України. Джерельний літопис [Книга] / за ред. В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [упоряд.: В.І. Червінський, Л.В. Шимчак, М.І. Обушний та ін.]. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : КВІЦ, 2012. – 831, [1] с. : іл., карти, табл. – Дадатки: с. 830-831. – ISBN 978-966-2003-87-1
497.
Історія України. Тести. 6-11 класи [Книга] : абітурієнту : посібник [для використання в навч.-виховному процесі] / [авт.-уклад.: О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-043-1
498.
Озерський І.В. Кадровий менеджмент в органах прокуратури [Книга] : монографія / І.В. Озерський, В.В. Дерев"янко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 504 с. : табл. – Бібліогр.: с. 452-503. – ISBN 978-966-192-041-4
499.
Литвак Д. Как собаки женятся? [Книга] : стихи и сказки в стихах для детей / авт. и худож. Литвак Доротея. – [Б. м.] : [б. и.], 2011. – 104 с., [16] л. фотоил. – На тит. л. также: Израиль 2011. – ISBN 978-965-555-562
500.
Умебаясі Масакі Календарні звичаї та обряди японців [Книга] / Умебаясі Масакі. – Київ : Стилос, 2012. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-193-076-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex