Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Фесенко В.І. Новітня французька література [Книга] : навч. посібник для студентів філол. фак. ВНЗ / В.І. Фесенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 276 с. – Бібліогр.: с. 258-273 та в підрядк. прим. – (Серія "IN MEMORIAM). – ISBN 978-966-638-301-6
352.
Обзор инновационного развития Украины [Книга] / Европеская экон. комис. ООН. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2013. – 144 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Обзор инновационного развития. Украина. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-1-056170-9
353.
Освітологія [Журнал] = Oswiatologia : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
354.
Горват А.А. Основи інформаційно-вимірювальної техніки [Книга] : лаб. практикум : навч. посібник / А.А. Горват, А.А. Когутич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : Говерла, 2016. – 174, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7333-16-5
355.
Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) [Книга] : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [уклад.: О.В. Бряник та ін. ; заг. упоряд. і ред.: Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 694, [2] с. – На тит. арк.: До 70-річчя Ужгород. ун-ту. - Імен. покажч.: с. 633-691. – ISBN 978-617-531-147-9
356.
Павельчук Є.М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату. [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Павельчук Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
357.
Голінько В.І. Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки [Книга] : навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін ; за ред. проф. В.І. Голінька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-232
358.
Голінько В.І. Охорона праці при геологорозвідувальних роботах [Книга] : навч. посібник / В.І. Голінько, О.В. Безщасний ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 213, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-182
359.
Пам"ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В.Г.Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV - II ст. до н.е. Колекція О.В.Горілого [Книга] : [нариси, альб.] / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [упоряд.: І.Я. Лосієвський, К.В. Бондар ; фот. І.Я. Лосієвський]. – Харків : РА "ІРІС", 2015. – 119, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. - Резюме укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-95223-6-8
360.
Параметрическая общая теория систем и ее применения [Книга] : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – 244, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-318-900-0
361.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
362.
Педагогічний часопис Волині [Журнал] : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-. – ISSN 2415-8143
363.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 978-966-2752-13-7
364.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 1995-. – ISSN 2312-2056
365.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
366.
Питання літературознавства [Журнал] : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
367.
Питання прикладної математики і математичного моделювання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
368.
Піпаш Ю.О. Плекаймо слово рідне [Книга] / Юрій Піпаш ; [упоряд. В. Піпаш] ; Закарпат. обл. о"єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 163, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-531-081-6
369.
Сминтина В.А. Поверхневі явища в напівпровідниках [Книга] : підручник / Валентин Сминтина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 978-617-689-162-8
370.
Сковорода Г.С. Повна академічна збірка творів [Книга] / Григорій Сковорода ; за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1398, [2] с., [1] арк. портр. – На обкл. назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-646-5
Ця книга – видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими мовами, для підготовки популярних видань тощо.
371.
Рибалкін С.В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
372.
Политики знания и научные сообщества [Книга] / В. Кебуладзе, Т. Дзядевич, Н. Козаченко [и др.] ; под ред. В. Кебуладзе. – Вильнюс : ЕГУ, 2015. – 208, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-9955-773-83-2
373.
Політологія [Книга] : енциклопед. словник / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 404, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. В кінці кн. зазнач. авт.: Денисенко В.М., Угрин Л.Я., Хома Н.М. – ISBN 978-617-10-0166-4
374.
Фуйор Т. Полномочия парламента и управление сектором безопасности [Книга] / Теодора Фуйор ; [Женев. центр демократ. контроля над вооруженными силами]. – Женева : Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами, 2014. – 66, [1] с. : табл. – (Парламентские программы ДКВС ; № 1). – ISBN 978-92-9222-322-9
375.
Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі [Книга] / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 161, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-622-789-1
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,