Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Фізична інженерія поверхні [Журнал] = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
502.
Студеняк І.П. Фізичний практикум "Оптика" [Книга] : [навч. посібник] / І.П. Студеняк, В.М. Бенца, Б.М. Коперльос ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : УжДУ, 2000. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 966-7400-09-2
503.
Судетік Ч. Філантропія Джорджа Сороса [Книга] = The philanthropy of George Soros / Чак Судетік ; [пер. з англ.: В. Черняк ; наук. ред. перекладу: К. Гломозда]. – Київ : Дух і Літера ; KMBS Києво-Могилянська Бізнес Школа, 2014. – 349, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. та геогр. покажч.: с. 343-349. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-337-6
504.
Філософія і політологія в контексті сучасної культури [Журнал] : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISSN 2312-4342
505.
Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація [Журнал] : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2008-. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
506.
Естерманн Т. Фінансово стійки університети [Книга] : система повного обліку витрат: практика і прогрес / Томас Естерманн, Анна-Лєна Клейс-Кулик. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 63 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2011). – ISBN 9789078997382
507.
Естерманн Т. Фінансово стійкі університети II [Книга] : диверсифікація джерел надходжень європейських університетів / Томас Естерманн, Інора Беннетот Прюво ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 102 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2011). – ISBN 9789078997245
508.
Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні [Книга] = Phonographing folk music in Ukraine : історія, методологія, тенденції : монографія / Ірина Довгалюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 648, [2] с., [12] арк. фотоіл. : табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0314-9
509.
Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств [Книга] : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. підприємництва, торгівлі та бірж. діяльності. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 278, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-434-364-7
510.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
511.
Харчова наука і технологія [Журнал] = Пищевая наука и технология = Food science and technology : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2007-. – ISSN 2073-8684
512.
Харчова промисловість [Журнал] : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : НУХТ, 1965-. – ISSN 2225-2916
513.
Харчова промисловість [Журнал] : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : НУХТ, 1965-. – ISSN 2225-2916
514.
Химия и технология производств основной химической промышленности [Журнал] : сборник научных трудов / Гос. учреждение "Гос. н.-и. и проектный ин-т основной химии" (ГУ "НИОХИМ). – Харьков, 1936-. – ISSN 0868-4391
515.
Цивілізаційні виклики для сучасної України [Книга] : монографія / [О.В. Дашевська та ін. ; за заг. ред. Д.В. Прошина] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 125, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 124-125. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-434-365-4
516.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
517.
Марцафей А.С. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Марцафей Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
518.
Чорноземи масивів зрошення Одещини [Книга] : монографія / [Біланчин Я.М. та ін. ; за наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-175. – ISBN 978-617-689-161-1
519.
Марчак В.Я. Юридико-психологічні особливості відповідальності за шкоду, заподіяну органами публічної влади суб"єктам господарювання, через призму євроінтеграції [Книга] : монографія / В.Я. Марчак, М.В. Олійник ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 79, 79 с. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Legal and psychological characteristics of liability for harm caused by public power authorities to economic entities in the light of European intergation. – Бібліогр.: с. 72-79. – ISBN 978-617-7096-59-6
520.
Олексик Х.М. Юридична психологія [Книга] : навч.-метод. посіб. (для студентів юрид. спец.) / Х.М. Олексик, О.М. Максименко ; [під заг. ред. А.М. Ухаля] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права, Каф. теорії та історії держави і права. – Ужгород : Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 2000. – 106, [5] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7725-16-2
521.
Ядерна та радіаційна безпека [Журнал] = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
522.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,