Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Алексєєва О.С. Генетика, селекція і насінництво гречки [Книга] : навч. посібник для підгот. спеціалістів і магістрів в аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації із спец. "Селекція і генетика с.-г. культур" і "Агрономія" / О.С. Алексєєва, Л.К. Тараненко, М.М. Малина. – Київ : Вища школа, 2004. – 212, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-211. – ISBN 966-642-214-X
327.
Геодезія, картографія і аерофотознімання [Журнал] = Geodesy, cartography and aerial photography : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1964-. – ISSN 0130-1039
328.
Геодинаміка [Журнал] = Geodynamics = Геодинамика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1999-. – ISSN 1992-142Х
329.
Геодинаміка [Журнал] = Geodynamics = Геодинамика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1999-. – ISSN 1992-142Х
330.
Геодинаміка [Журнал] = Geodynamics = Геодинамика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1999-. – ISSN 1992-142Х
331.
Геологія і геохімія горючих копалин [Журнал] = Geology & geochemistry of combustible minerals / НАНУ Ін-т геол.і геох.горюч.копалин; Укр.нафтогазова академія. – Львів, 1965-. – ISSN 0869-0774
332.
Геологія і геохімія горючих копалин [Журнал] = Geology & geochemistry of combustible minerals / НАНУ Ін-т геол.і геох.горюч.копалин; Укр.нафтогазова академія. – Львів, 1965-. – ISSN 0869-0774
333.
Лижаченко Н.М. Геолого-економічні аспекти графітовидобування в Україні на прикладі Завалівського родовища [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Лижаченко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геол. ф-т. – Київ, 2014
334.
Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
335.
Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту [Книга] = Геохронология и геодинамика раннего докембрия (3,6-1,6 млрд. лет) Евразийского континента = Early precambrian (3,6-1,6 ga) geochronology and geodynamics of the Eurasian continent : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – 140, [1] с. : іл., табл. – Обкл. рос. - Другий тит. арк. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7319-1
336.
Героям слава ! [Книга] : книжка для учасників Вітчизняної війни України 2014 р. : військово-патріотичні вірші українських поетів та народні пісні / упорядники: С. Козак, Ю. Пригорницький. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 99, [1] с. – ISBN 978-966-579-434-9
У пр. №1689675 напис:
Бібліотеці рідного університету - від упорядників. Підписи. 25.09.14.
337.
Перга Т.Ю. Глобальна екологічна політика та Україна [Книга] : монографія / Т.Ю. Перга ; [наук. ред. О.Г. Білоус]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-275. – ISBN 978-617-640-147-6
338.
Глобальна корпоративна система [Книга] = Глобальная корпоративная система = Global corporative system : колектив. моногр. / [О.Г. Білорус (кер.) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики. – Київ : КНЕУ, 2011. – 408, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Передмова парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 395-408. – ISBN 978-966-483-577-7
339.
Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу [Книга] : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – 393, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7061-05-1
340.
Білорус О.Г. Глобальний конкурентний аутсорсинг [Книга] = Global competitive autsourcing = Глобальный конкурентный аутсорсинг : монографія / О.Г. Білорус, О.В. Гаврилюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України ; Міжнар. ін-т глобалістики. – Київ : КНЕУ, 2010. – 349, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 341-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-357-5
341.
Господарський кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 лют. 2014 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 207, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
342.
Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів [Книга] : монографія / В.О. Коверзнев. – Київ : Слово, 2013. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-191. – ISBN 978-966-194-147-1
343.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
344.
Греческий Фонд Культуры в Одессе - 20 лет [Книга] : [1994-2014] / [сост.: С. Парадисопулос и др. ; пер.: С. Парадисопулос и др. ; худож. С. Явтушенко]. – Одесса : Филиал Греческого Фонда Культуры, 2014. – 142, [1] с. : ил., табл. – Текст парал. рос., греч. – ISBN 978-966-8815-11-9
345.
Григорій Дмитрович Казьмирчук [Книга] : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 153, [1] с. : іл., портр. – В кінці кн. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7107-20-9
346.
Олійник Б.В. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
347.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
348.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
349.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
350.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,