Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
277.
Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
278.
Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
279.
Корзова Л.Ю. Вправи та практичні завдання з граматики іспанської мови [Книга] : навчальний посібник / Корзова Л.Ю. – Київ : Освіта України, 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-188-285-9
280.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
281.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
282.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
283.
Каразин В.Н. Встреча с Годом Дракона [Брошура] / Владимир Каразин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
284.
Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.М. Мешко ; [ ред. Г.А. Теремко]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 200 с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-197. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-028-8
Учитель-людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури
285.
Симонович С.В. Вы купили компьютер [Книга] : полное руководство для начинающих в вопросах и ответах : 1000 советов / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев, В.И. Мураховский. – Изд. новое, доп. и перераб. – Москва : АСТ-ПРЕСС ; Inforcom-press, 2000. – 543 с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 519-527. – ISBN 5-7805-0599-3
286.
Выпускник вуза в современном социокультурном пространстве [Книга] : монография / [Е.А. Подольская и др.] ; под общ. ред. Е.А. Подольской ; Народная украинская акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 413, [3] с. – Библиогр.: с. 393-412. – ISBN 978-966-8558-96-2
287.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
288.
Высшее образование сегодня [Журнал] = Higher education today : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
289.
Геологія і нафтогазоносність морських надр [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [О.М. Трубенко та ін. ; за ред. Б.Й. Маєвського] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-229. – ISBN 978-966-694-152-0
290.
Гутлянский В.Я. Геометрическая и топологическая теория функций и отображений [Книга] / В.Я. Гутлянский, В.И. Рязанов ; НАН Украины ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 425, [1] с. – Библиогр.: с. 389-421. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол. : Б.В. Базалий, И.Н. Гашененко, В.Я. Гутлянский и др. ; Т. 5). – ISBN 978-966-00-1156-4
291.
Прокопенко В.Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Прокопенко Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012
292.
Гончарук П.С. Гірке похмілля [Книга] : нотатки з приводу селянсько-козацьких війн в Україні кінця XVI - середини XVII ст. : монографія / П.С. Гончарук ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 140 с. – ISBN 978-966-452-087-1
293.
Донцова Д. Главбух и полцарства в придачу [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический роман). – ISBN 5-699-04832-4
294.
Поливана Т.М. Глобалізація фінансових систем країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис. . канд. екон. наук : 08.00.02 / Поливана Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
295.
Сіріньок-Долгарьова Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа [Книга] : монографія / Катерина Сіріньок-Долгарьова ; Акад. української преси ; Центр вільної преси ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ ; Запоріжжя : ЦВП ; ЗНУ, 2012. – 183 с. : іл., табл., схеми. – Додатки: с. 145-183. – Бібліогр.: с. 127-144. – ISBN 978-966-2123-31-9
296.
Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття [Книга] = Glacjal i peryglacjal Wschodniego Podkarpacia : збірник наук. пр. : (до ХVII укр.-пол. семінару. Самбір, Україна, 15-18 вереc. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка [та ін.] ; [редкол.: А. Богуцький (гол. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 305, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-613-885-2
297.
Мудрий С.О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності кисневмісних органічних сполук [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Мудрий Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
298.
Плешкановская А.М. Города и эпохи [Книга] / А.М. Плешкановская, Е.Д. Савченко. – Киев : Институт Урбанистики ; Логос, 2011. – 230 с. : фотоил., табл. – Библиогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-171-512-6
299.
Щербина В.С. Господарське право [Книга] : підручник / В.С. Щербина ; МОН України. – 5-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-667-348-3
300.
Крутов А.В. Государственная политика и управление [Книга] : курс лекций / А. В. Крутов ; Негос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад. МНЭПУ". – Москва : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 120 с. : табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-5-7383-0356-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex