Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у серпні 2013 року.A Grammar of the English Language = Граматика англійської мови : навч. посіб. / Е.Г. Хоменко. - 3-тє вид., виправл. - Київ : Знання, 2013. - 606 с. - ISBN 966-617-07-0116-9 A Grammar of the English Language = Граматика англійської мови : навч. посіб. / Е.Г. Хоменко. — 3-тє вид., виправл. — Київ : Знання, 2013. — 606 с. — ISBN 966-617-07-0116-9

   


   У посібнику детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації сучасної англійської мови. В організації навчального матеріалу широко використовуються вербальні правила, таблиці, схеми, символи та численні приклади з перекладом українською мовою, пояснюються найбільш важкі для засвоєння граматичні явища, які часто трапляються в процесі вивчення англійської мови. Особлива увага приділяється порівнянню вживання граматичних форм англійської мови з їх українськими еквівалентами.
   Розраховано насамперед на учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та осіб, які готуються до вступних іспитів з англійської мови. Посібник може бути використаний також студентами вищих навчальних закладів, усіма, хто вивчає англійську мову.

СТИСЛИЙ ЗМІСТБезпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В.М. Лапін. - 8-ме вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 335 с. - ISBN 978-617-07-0089-6 Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В.М. Лапін. — 8-ме вид., переробл. і доповн. — Київ : Знання, 2013. — 335 с. — ISBN 978-617-07-0089-6

   


   У посібнику розглянуто проблеми техногенно-екологічної безпеки в умовах науково-технічного прогресу. Показано взаємозв'я­зок людини з навколишнім середовищем - природним, техногенним, соціальним. Охарактеризовано негативні чинники середовища життєдіяльності, а також їх вплив на здоров'я людини, особливості виживання людини в екстремальних ситуаціях, питання безпеки економічної діяльності. Приділено увагу правовому регулюванню безпеки життєдіяльності.
   Розраховано на студентів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІнвестиційне кредитування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, І.П. Андрушків, І.Є. Бучко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 227 с. - ISBN 978-617-07-0064-3 Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, І.П. Андрушків, І.Є. Бучко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : Знання, 2013. — 227 с. — ISBN 978-617-07-0064-3

   


   Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів над тематикою курсу і сприятиме ефективнішому засвоєнню матеріалу та набуттю практичних навичок для вирішення конкретних ситуацій. Він містить навчальну програму курсу, теоретичний виклад матеріалу, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного вивчення та підсумкового контролю знань, навчальні й тестові завдання для комплексного опрацювання теоретичного матеріалу, тематику рефератів, список літературних джерел.
   Для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво", аспірантів, фахівців у галузі фінансів, інвестування, банківської справи, слухачів закладів післядипломної освіти.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / М.М. Кріль. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 278 с. - ISBN 978-617-07-0126-8 Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / М.М. Кріль. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — Київ : Знання, 2013. — 278 с. — ISBN 978-617-07-0126-8

   


   У навчальному посібнику подано стислі нариси про країни Центрально-Східної Європи від останнього десятиліття ХХ ст. донині. Висвітлено найважливіші проблеми, загальні закономірності та специфічні особливості їх державно-політичного розвитку, соціально-економічних змін, культури, основні напрями зовнішньої політики. Значну увагу приділено причинам ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади. Розглянуто актуальні проблеми, пов'язані зі становленням і розвитком державності народів, які її не мали або втратили з розвитком історичних подій.
   Для студентів факультетів - історичного, журналістики та міжнародних відносин вищих закладів освіти, викладачів гімназій і коледжів, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами країнознавства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посіб. / автор-уклад. В.М. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2013. - 455 с. . - ISBN 978-617-07-0004-9 Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посіб. / автор-уклад. В.М. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Знання, 2013. — 455 с. . — ISBN 978-617-07-0004-9

   


   У навчальному посібнику в хронологічному порядку висвітлюється історія Росії з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Особливу увагу приділено аналізу проблем, що не розглядаються в сучасних підручниках. У кінці книги наведено програму курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу, історико-біографічні матеріали.
   Для студентів, аспірантів, учителів, усіх, хто цікавиться історією.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛепрозорій : роман / Володимир Винниченко ; післямова Галини Сиваченко. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 382 с. - (Класна література). - ISBN 978-617-07-0114-5 Лепрозорій : роман / Володимир Винниченко ; післямова Галини Сиваченко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Знання, 2013. — 382 с. — (Класна література). — ISBN 978-617-07-0114-5

   


   "Лепрозорій" - це захоплюючий детектив із палкими пристрастями на тлі політичного життя Франції. У такій формі автор розмірковує над природою людини, драматичністю, а часто трагічністю її життя, причинами негармонійності стосунків між людьми, над засобами "лікування сучасного людського організму".
   Книга розрахована на широке коло читачів - школярів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Знання, 2013. - 334 с. - ISBN 978-617-07-0122-0 Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Київ : Знання, 2013. — 334 с. — ISBN 978-617-07-0122-0

   


   У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.
   Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик та ін. - Київ : Знання, 2013. - 454 с. - ISBN 978-617-07-0073-5 Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик та ін. — Київ : Знання, 2013. — 454 с. — ISBN 978-617-07-0073-5

   


   У практикумі на основі відпрацьованої логічної схеми "теоретичні основи - практика - власна оцінка - дискусійні питання - конт­роль" наводяться задачі, кейси, питання для дискусії, тестові завдання, контрольні запитання, завдання для самостійного виконання робіт, приклади розв'язку задач до кожної теми та комплексних задач, які дають можливість забезпечити всебічну підготовку студентів, перевірити їхню готовність до вирішення реальних практичних питань і здійснити індивідуальну перевірку знань. У додатках наведені законодавча база зовнішньоекономічної діяльності та реальні дані розрахунку конкурентного листа підприємства.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, економістів-практиків, усіх, кого цікавлять питання зовнішньоекономічної діяльності.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПедагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Козяр, М.С. Коваль. - Київ : Знання, 2013. - 327 с. - ISBN 978-617-07-0096-4 Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Козяр, М.С. Коваль. — Київ : Знання, 2013. — 327 с. — ISBN 978-617-07-0096-4

   


   У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти педагогіки вищої школи з позицій сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу та підготовки фахівців епохи інформаційного суспільства. Акцентовано на питаннях реалізації завдань Болонського процесу.
   Для студентів, магістрів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРегіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання, 2013. - 447 с. - (Університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0005-6 Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Знання, 2013. — 447 с. — (Університетський підручник). — ISBN 978-617-07-0005-6

   


   У підручнику висвітлюються теоретико-методологічні основи регіональної­ економіки, закономірності й принципи її формування та розвитку. Дається оцінка факторів, що впливають на територіальну організацію господарства, спеціалізацію та інтеграцію різних груп галузей­. Аналізуються основні методи наукового обґрунтування ефективного­ розміщення виробництва на території. Розкриваються особ­ливості регіонального розвитку і територіальної організації міжгалузевих виробничих комплексів. Даються їх змістовні сутнісні оцінки та типологія. Розглядаються види економічного районування, принципи формування господарських районів, територіальний поділ праці, його роль у формуванні спеціалізації районів. Окремі підрозділи присвячені висвітленню особливостей економічного розвитку різних регіонів України.
   Для студентів, аспірантів, науковців, які вивчають проблеми регіональної­ економіки, розміщення продуктивних сил, географії промислових, агропромислових та соціальних комплексів, а також особ­ливості територіальної організації виробництва, регіонального менеджменту і політики, процеси формування світового господарства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 375 с. - ISBN 978-617-07-0025-4 Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., стер. — Київ : Знання, 2013. — 375 с. — ISBN 978-617-07-0025-4

   


   У підручнику розглядаються основні категорії, поняття і методи фінансового менеджменту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та капіталовкладеннями підприємства. Висвітлюються теоретичні й актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах ринкової економіки. До кожного розділу додається практикум, до складу якого входять задачі для самостійної роботи студентів, розв'язки, контрольні запитання і зав­дання для перевірки засвоєних знань. У кінці книги наводяться предметний покажчик і список рекомендованої літератури. За змістом підручник відповідає програмі нормативного курсу "Фінансовий менеджмент" для студентів економічних спеціальностей.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінансовий ринок : навч. посіб. / Л.О. Шкварчук. - Київ : Знання, 2013. - 382 с. - ISBN 978-617-07-0095-7 Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л.О. Шкварчук. — Київ : Знання, 2013. — 382 с. — ISBN 978-617-07-0095-7

   


   У посібнику досліджено основні параметри формування та функціонування фінансового ринку. Розглянуто теоретичні концепції та практичні підходи до організації обігу фінансових інструментів. Значна увага зосереджена на розкритті сутності здійснення операцій на кредитному, валютному та фондовому сегментах фінансового ринку. Визначено особливості організації діяльності суб'єктів фінансового ринку, вимоги вітчизняного та зарубіжного законодавства до емітентів, інвесторів та фінансових посередників.
   Для студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів фінансового ринку.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. - 3-тє вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 487 с. - ISBN 978-617-07-0113-8 Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. — 3-тє вид., стер. — Київ : Знання, 2013. — 487 с. — ISBN 978-617-07-0113-8

   


   У підручнику розглядаються основні завдання та організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до Законів України "Про Цивільну оборону України", "Про правові засади цивільного захисту" та ін. Наводяться класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природ­ного та техногенного походження. Показується вплив уражаючих факторів на людей, об'єкти народного господарства, сільськогосподарських тварин, рослини, воду, продукти харчування. Висвітлюються організація захисту населення, тварин, продуктів харчування, основи планування заходів цивільного захисту, організації і здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях. За змістом підручник відповідає законодавчим документам, що стосуються захисту населення і територій, та програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex