Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у листопаді 2012 року.Всесвітня історія. Історія цивілізацій : навчальний посібник / Т.В. Орлова. - Київ : Знання, 2012. - 446 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-922-5 Всесвітня історія. Історія цивілізацій : навчальний посібник / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2012. – 446 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-922-5

   


   Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Особливістю видання є відмова від європоцентричного підходу, а також надлишковості фактів і дат, що подаються в необхідному мінімумі заради створення загальної картини тієї чи іншої культурно-історичної спільноти.
   Для студентів гуманітарних факультетів. Книга може бути використана як навчальний посібник також учнями ліцеїв та гімназій і буде корисною всім, хто цікавиться проблемами історії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія: політекономія : практикум : навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 494 с. - ISBN 978-617-07-0056-8 Економічна теорія: політекономія : практикум : навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 494 с. – ISBN 978-617-07-0056-8

   


   Практикум є логічним доповненням підручника "Економічна теорія: Політекономія", створеного викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Представлені в ньому навчальні тренінги з усіх тем курсу містять визначення основних понять та категорій, тестові завдання, завдання на встановлення правильності тверджень (так/ні), на встановлення відповідностей, творчі завдання, задачі, графоаналітичні вправи, контрольні запитання і завдання. Вони допоможуть студентам здобути фундаментальні знання в галузі економічної теорії, сформувати сучасне економічне мислення, навички практичного застосування набутих знань та самостійного наукового дослідження, а також забезпечити комплексну перевірку рівня засвоєння нового матеріалу. До кожної теми додаються перелік першоджерел, рекомендованої літератури, а також відповіді на тестові завдання та розв'язки задач.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, економістів-практиків, керівників підприємств. Викладачам економічної теорії книга буде корисною також у проведенні поточного контролю та підсумкового оцінювання знань студентів, впровадженні в навчальний процес дистанційних і комп'ютерних технологій.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕтика: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / В.С. Мовчан. - Київ : Знання, 2012. - 431 с. - (Систематизуємо знання). - ISBN 978-617-07-0048-3 Етика: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / В.С. Мовчан. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-617-07-0048-3

   


   Навчальний посібник має на меті допомогти опанувати історичний та систематичний курс етики і побудований у формі відповідей на питання, що виносяться на іспит. У такий спосіб актуалізується сприймання етичних проблем. Питання та відповіді на них осягають основне коло етичної проблематики та визначальні етапи історичного розвитку науки в її найсуттєвіших здобутках. За умови вдумливого їх сприймання є всі підстави для того, щоб отримати при складанні іспиту оцінку "відмінно".
   Для студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів і пошукувачів. Книга буде корисною викла­дачам, науковцям, учителям, а також усім, хто цікавиться проблемами етики і закономірностями морального життя людства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЗагальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навчальний посібник / Л.В. Супрун. - Київ : Знання, 2012. - 335 с. - ISBN 978-966-346-638-5 Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навчальний посібник / Л.В. Супрун. – Київ : Знання, 2012. – 335 с. – ISBN 978-966-346-638-5

   


   Посібник призначений для використання на практичних заняттях з курсу "Загальне мовознавство" та для самостійної роботи студентів. За структурою він складається із двох найважливіших частин: тематичних розробок для практичних занять і тематичних розробок для самостійного опрацювання навчального матеріалу. До кожної теми студентам пропонуються перелік основних питань для вивчення, орієнтири для самопідготовки та практичні або тестові завдання. Крім того у посібнику наводяться теми рефератів, список питань для підготовки до екзамену, список рекомендованої літератури, критерії та норми оцінювання знань студентів. Посібник створений за авторською програмою на засадах кредитно-модульної системи навчання і є практично єдиним виданням такого типу не тільки в Україні, але й країнах СНД.
   Для студентів, які навчаються за спеціальностями "Українська мова" та "Журналістика", і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також магістрантам, аспірантам, учителям.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКультурологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. - 2-ге вид., випр. - Київ : Знання, 2012. - 326 с. - (Систематизуємо знання). - ІSBN 978-617-07-0047-6 Культурологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 326 с. – (Систематизуємо знання). – ІSBN 978-617-07-0047-6

   


   У пропонованому посібнику послідовно і системно викладено курс "Культурології" відповідно до навчальної програми для студентів вищих закладів освіти. Високий науковий рівень видання органічно поєднується з доступною і лаконічною формою подання матеріалу у вигляді відповідей на питання, які виносяться на іспит або семінарські заняття. Значне місце належить тестам, які наводяться до кожного розділу. Пошуки відповідей до тестів допоможуть студентам не тільки перевірити свої знання, а й систематизувати їх, активізувати інтелектуальний потенціал, психологічно підготуватися до іспиту чи контрольної роботи. До кожного розділу додається словник, що суттєво доповнює висвітлення окремих питань. У кінці книги подано відповіді до запропонованих тестів.
   Для студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів, викладачів ВНЗ, усіх, хто прагне осягнути теоретичні засади культурології, поглибити свої знання історії вітчизняної та світової культури, краще розуміти світ і адаптуватися до змін у ньому.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПедагогіка : навчальний посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 198 с. - ІSBN 978-617-07-0055-1 Педагогіка : навчальний посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 198 с. – ІSBN 978-617-07-0055-1

   


   У навчальному посібнику розкрито загальні основи педагогіки, теорії навчання і виховання, особливості управління навчально-виховним про­цесом у загальноосвітній школі. Це стислий варіант посібника з курсу педагогіки. Його мета - полегшити підготовку студентів до модульного або семестрового контролю (заліку, екзамену). За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Педагогіка" для вищих навчальних закладів.
   Для студентів педагогічних навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПолітологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / за ред. В.Ф. Цвиха. - Київ : Знання, 2012. - 374 с. - (Систематизуємо знання). - ІSBN 978-966-346-987-4 Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / за ред. В.Ф. Цвиха. – Київ : Знання, 2012. – 374 с. – (Систематизуємо знання). – ІSBN 978-966-346-987-4

   


   За змістом навчальний посібник відповідає про­грамі нормативного курсу з політології для студентів вищих навчальних закладів. Високий науковий рівень осмислення проблематики курсу органічно поєднується з доступним поданням матеріалу у формі відповідей на питання, що виносяться на іспит. Опанування наведеного матеріалу дає студенту можливість оволодіти сукупністю системних знань про політологію як науку, історію її виникнення і становлення, політичну владу, політичну систему суспільства, державу, політичні режими, партії, еліти, вибори, політичні конфлікти, політичну культуру, сучасні світові ідейно-політичні доктрини, політичний менеджмент та маркетинг. У процесі роботи над посібником автори врахували найважливіші здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених, а також власні дослідження і педагогічний досвід.
   Для студентів, аспірантів, усіх, хто готується до модульного контролю або складання іспиту з політології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРелігієзнавство: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. - Київ : Знання, 2012. - 294 с. - (Систематизуємо знання). - ISBN 978-966-346-956-0 Релігієзнавство: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Київ : Знання, 2012. – 294 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-956-0

   


   Цей навчальний посібник - своєрідне узагальнення багаторічного досвіду викладання релігієзнавства у Львівському національному університеті імені Івана Фран­ка. І автори, і видавці намагались подати мак­симальний матеріал, необхідний для складання іспиту, - релігієзнавчі концепції про походження релігії, її роль у житті людини і в історії суспільства, типи історичних релігій, новітні релігійні течії та рухи.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства і готуються складати іспит з цього предмета. Книга буде корисною для викладачів, науковців, учителів і старшокласників, а також усіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії релігії, її розвитку.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / Н.Й. Черниш, Н.В. Коваліско, Т.Д. Лапан та ін. ; за ред. Н.Й. Черниш. - Київ : Знання, 2012. - 446 с. - (Систематизуємо знання). - ISBN 978-966-346-968-3 Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / Н.Й. Черниш, Н.В. Коваліско, Т.Д. Лапан та ін. ; за ред. Н.Й. Черниш. – Київ : Знання, 2012. – 446 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-968-3

   


   Посібник в узагальненій формі містить відповіді на питання, котрі зазвичай виносять на іспит із соціології для студентів програм підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації. За змістом питання і відпо­віді розміщені в низці тематичних блоків: соціологія як самостійна наука; історія виникнення та становлення соціології аж до сучасних теорій і концепцій доби глобалізації; галузеві й спеціальні соціології. Наведено також інтелектуальні біографії відомих вітчизняних і зарубіжних соціологів новітнього часу.
   Для студентів несоціологічних спеціальностей і аспірантів, що здійснюють науковий пошук у річищі соціогуманітарних наук. Книга буде корисною також викладачам соціології та суміжних наук.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУправління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос ; за ред. Д.М. Стеченка. - Київ : Знання, 2012. - 455 с. - ISBN 978-966-346-969-0 Управління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос ; за ред. Д.М. Стеченка. – Київ : Знання, 2012. – 455 с. – ISBN 978-966-346-969-0

   


   У навчальному посібнику висвітлено найважливіші питання теорії і практики управління регіональним розвитком туризму, зокрема такі як інноваційно-інвестиційна політика розвитку туризму, становлення регіональної екологічної політики у сфері туризму, формування регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг, створення кластерів у сфері туризму, формування регіональних ринків праці, розроблення стратегій активізації туристичної діяльності в єврорегіонах за участю України. До кожного розділу додаються питання для обговорення на семінарських заняттях. У додатках наведено статистичні дані, необхідні для виконання завдань, пов'язаних із управлінням регіональним розвитком туризму.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями туристичного спрямування, викладачів і аспірантів. Книга буде корисною також науковцям, усім, хто цікавиться питаннями розвитку туризму.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex