Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у липні 2012 року.Венчурний бізнес : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Київ : Знання, 2012. – 350 с. – ISBN 978-617-07-0013-1

   


   Це видання - перший в Україні навчальний посібник з курсу "Венчур­ний бізнес". У доступній формі розкрито історію виникнення, основні принципи та механізми функціонування венчурного бізнесу, основні види суб'єктів венчурного підприємництва (венчурних інвесторів, венчурних підприємств, організацій венчурної інфраструктури тощо), роль та значення органів державної влади у формуванні систем підтримки венчурного бізнесу. Особлива увага зосереджена на розгляді венчурного менеджменту як одного з видів менеджменту, спрямованого на управління розвитком молодих інноваційних фірм за допомогою залученого венчурного капіталу, та венчурного фінансування проектів.
   Для студентів економічних і технічних спеціальностей, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку та управління венчурним підприємництвом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДержавне будівництво та самоврядування в Україні : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, М.В. Коваль, В.О. Січкар [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2012. – 652 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-549-4

   


   У посібнику розглядаються предмет і метод дер­жавного будівництва та місцевого самоврядування як наукової та навчальної дисциплін, місце цієї галузі знання в системі дер­жавознавчих наук та інші питання, що мають базисне значення. Висвітлюються питання організації роботи органів законодавчої та виконавчої влади, глави дер­жави, а також органів місцевого самоврядування. Велику увагу приділено структурі та функціональним особливостям цих органів, формам і методам їх діяльності. Аналізуються правовий статус та організація роботи як зазначених органів у цілому, так і їхніх структурних підрозділів, окремих посадових осіб, охарактеризовано дер­жавні органи Автономної Республіки Крим.
   Розраховано на студентів юридичних вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – 2-ге вид., виправлене – Київ : Знання, 2012. – 262 с. – ISBN 978-966-346-989-8

   


   У запропонованому підручнику розглянуто основні аспекти діяльності дипломатичних працівників. Висвітлено суть та історичні етапи становлення дипломатичного протоколу, детально охарак­те­ризовано поняття дипломатичного корпусу. Показано важливість дипломатичного листування, зокрема подано вимоги до такої доку­ментації. Зазначено, як організовуються дипломатичні прийоми, а також акцентується увага на необхідності дотримання вимог ввіч­ливості та провадженні протокольної діяльності дипломатичного представництва. Окремий розділ розкриває традиції дипломатії у різ­них країнах світу.
   Призначено для студентів факультетів між­­народних відносин, міжнародного права, міжнародної економіки вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.А. Грішнова, О.М. Білик. – Київ : Знання, 2012. – 286 с. – ISBN 978-966-346-978-2

   


   За змістом посібник відповідає програмі курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини", який автори читають студентам економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Ця книга практично є продовженням підручника О.А. Грішнової "Економіка праці та соціально-трудові відносини". У пропонованому посібнику до кожної теми наведено питання для обговорення на семінарському занятті, запитання для перевірки знань, терміни і поняття для проведення тематичного диктанту, творчі завдання для домашнього виконання, теми есе для роботи в аудиторії, тести, задачі, ситуаційні вправи та ін. У додатках подано статистичні дані про стан економіки України, необхідні для виконання практичних завдань.
   Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів. Книга буде корисною також спеціалістам у галузі економіки праці та соціально-трудових відносин.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-926-3

   


   У підручнику розглянуто політекономічні аспекти економічної теорії як фундаментальної економічної науки. Охарактеризовано теоретичний та практичний виміри таких базових економічних понять і категорій, як економічна система, потреби, власність, підприємництво, товар, ринок, гроші, капітал, заробітна плата, прибуток, відсоток, підприємницький дохід, рента. Акцентовано увагу на етапах еволюції та особливостях сучасної ринкової системи, процесах національного відтворення та розвитку світового господарства в умовах глобалізації. Підручник устаткований необхідними табли­цями, рисунками, містить переліки основних термінів і понять, контрольні запитання і завдання, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТИстория в профиль / Кость Бондаренко. – Київ : Знання ; Фонд "Українська політика", 2012. – 663 с. – ISBN 978-966-346-994-2

   


   Знаем ли мы настоящую историю Украины? Что служит общим знаменателем для ее создания? Любовь к Родине? Неопровержимые факты? Но известны ли нам все факты, все имена людей, деятельность которых так или иначе влияла на ход истории многих государств и которые принесли Украине славу и независимость? И можно ли однозначно рассматривать события прошлого и современности?.. По-новому осмыслить эти вопросы предлагает автор книги - известный историк и политолог Константин (Кость) Бондаренко. Деятели культуры и политики, историки и философы, прочтя ее, возможно, по-другому будут размышлять о тех или иных собы­тиях, их роли в нашей истории.
   Книга заинтересует всех, кто хочет изучить подлинную историю родного края, а также расширить свои представления о наших победах и поражениях, о том, какие знания мы передадим будущим поколениям.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКомп'ютерна техніка та інформаційні технології : навчальний посібник / А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 463 с. – ISBN 978-617-07-0019-3

   


   У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних ком­п'ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлено основи побудови комп'ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп'ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання.
   Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп'ютерами і використовує їх для розв'язання практичних задач.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКорпоративне управління : підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 348 с. – ISBN 978-966-346-821-1

   


   У підручнику викладено основи корпоративного менеджменту, визначено сутність та принципи управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки, розглянуто проблеми управління корпоративними правами власників, принципи управління на основі цінних паперів, особливості функціонування фондового ринку, правила формування внутрішньокорпоративної системи управління акціонерного товариства, а також державного регулювання корпоративного сектору.
   Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та спеціальності сфери корпоративного управління.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародне право : підручник / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко. – Київ : Знання, 2012. – 631  с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-925-6

   


   У підручнику висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права, розглядаються головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України та її зако­нодавство в контексті відповідності нормам міжнародного права. Наводиться багато рішень із практики міжнародних судів: Постійної палати міжнародного правосуддя, Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського Суду з прав людини, що покликані підкреслити динамічність і прикладне значення міжнародного права.
   Для студентів, аспірантів, курсантів, ад'юнктів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, юристів, які практикують у галузі міжнародного права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародний маркетинг : навчальний посібник / І.С. Пурська, М.П. Мальська, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 285 с. – ISBN 978-966-346-993-5

   


   У посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та організаційно-практичні засади організації міжнародного маркетингу. Висвітлено сутність, принципи, функції, структуру та форми міжнародного маркетингу у зв'язку зі стадіями інтернаціоналізації діяльності підприємства. Значну увагу приділено технологіям дослідження міжнародного маркетингового оточення та зовнішнього конкурентного середовища, розкрито сучасні методи та підходи організації виходу підприємства на зарубіжні ринки, проаналізовано організаційно-правові моделі присутності фірми на зовнішньому ринку. Представлено технологію ефективного формування та управління комплексом міжнародних маркетингових заходів (товарна, цінова, збутово-розподільча та комунікаційна політика), а також розглянуто процес управління, планування та контролю за міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства.
   Для студентів спеціальності "Менеджмент організацій", студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з туризму.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМоделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 591 с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 978-617-07-0033-9

   


   У посібнику викладено теоретичні основи прийняття управлінських рішень, методи і моделі їх розробки. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано контрольні запитання та задачі для самостійної роботи. Посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті". Він логічно поєднується з такими навчальними дисциплінами, як "Економічний аналіз", "Інвестиційний аналіз", "Статистика", "Стратегічний аналіз", "Економіка підприємства".
   Розраховано на студентів, що навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Посібник буде корисним також викладачам, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам, керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМоделювання міжнародних відносин : навчальний посібник / Р.В. Вовк. – Київ : Знання, 2012. – 246 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-819-8

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні проблеми моделювання системи міжнародних відносин. Розглянуто класичні та сучасні методи побудови й аналізу моделей динамічних процесів, конфліктних і безконфліктних ситуацій, методи колективного прийняття рішень.
   Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародна інформація", викладачів, фахівців із міжнародних відносин.

СТИСЛИЙ ЗМІСТНастільна книга класного керівника : навчально-методичний посібник / А.І. Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2012. – 262 с. – ISBN 978-966-346-939-3

   


   У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень сучасної педагогічної і психологічної науки, використання передового педагогічного досвіду розкриваються теоретичні й методичні засади роботи класного керівника: вивчення учнів і первинного дитячого колективу, система діяльності з організації позакласної виховної роботи з дітьми, особливості, форми та напрями роботи з батьками учнів, планування роботи. У додатках наводяться нормативно-правові документи, що регулюють діяльність середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
   Для студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів. Книга буде корисною також класним керівникам, учителям-класоводам, керівникам шкіл, методистам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови економічної теорії: Інституціональний підхід : навчальний посібник / І.О. Бочан. – Київ : Знання, 2012. – 211 с. – ISBN 978-617-07-0029-2

   


   У посібнику розглянуто економічне підґрунтя загальноцивілізаційного процесу. Розкрито механізм функціонування національного та світового господарства, висвітлено становлення економічної теорії, загальні засади економічного розвитку, принципи мікро- і макроекономіки. Показано роль інституціоналізму як альтернативи неокласичному напряму економічної теорії. Підручник може бути використаний студентами для самостійної та індивідуальної роботи.
   Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації, аспірантів, підприємців, а також усіх, хто вивчає економічні науки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПолітичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії : навчально-методичний посібник / Юрій Шведа. – Київ : Знання, 2012. – 373 с. – ISBN 978-966-346-995-9

   


   Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та здійснення виборчої кампанії політичними партіями і кандидатами. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту­, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджології й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратагеми та технології.
   Для студентів вищих закладів освіти спеціальності "Політологія", інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів і викладачів, державних службовців, політичних діячів, лідерів партійних організацій, менеджерів та учасників виборчих кампаній, усіх, хто цікавиться політикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРосійсько-український cловник : у 4 т. – Т. 2. K-О / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. – Київ : Знання, 2012. – X, 860 с. – (Академічні словники). – ISBN 978-966-346-973-7

   


   Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та лінгвістичної практики української та інших слов'янських мовознавчих шкіл, враховано сучасні суспільні потреби в оновленні та підготовці якнайповнішого словника. Словник відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.
   Для науковців, перекладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, жур­на­лістів, працівників видавництв, державних установ, ділових людей, широкого кола користувачів.Факторинг : навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2012. – 247 с. – ISBN 978-966-346-998-0

   


   Навчальний посібник з курсу "Факторинг" призначено для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни, ефективнішого засвоєння матеріалу. Містить про­граму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, теоретичний виклад тем дисципліни, тер­мінологічний словник ключових понять із визначенням їхньої суті, контролюючі тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та складання заліку чи іспиту.
   Для студентів вищих закладів освіти, наукової спільноти, фахівців-аналітиків та інших зацікавлених осіб.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінансовий аналіз : навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник. – Київ : Знання, 2012. – 815 с. – ISBN 978-966-346-616-3

   


   У посібнику висвітлено найважливіші питання фінансового аналізу за переліком тем відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а саме: теоретичні засади, інформаційне забезпечення фінансового аналізу, аналіз майна підприємства, оборотних активів, джерел формування капіталу підприємств, грошових потоків, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, прибутковості та рентабельності, інвестиційної активності підприємств, комплексне оцінювання фінансового стану підприємств. Крім теоретичного матеріалу до кожної теми додаються запитання і завдання для самоперевірки, тести, практичні завдання. Усе це забезпечує системне формування теоретичних знань і практичних навичок проведення фінансового аналізу підприємств та їх перевірку за кредитно-модульною системою.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Фінанси і кредит", слухачів інститутів післядипломної освіти. Книга буде корисною також керівникам підприємств, економістам-практикам, бухгалтерам, менеджерам, аудиторам, працівникам комерційних банків, податкової адміністрації, органів державного управління.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex