Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у січні 2012 року.A book of nonsense = Книга нонсенса / Edward Lear. – Киев : Знання, 2011. – 156, [4] p. : ill. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 3). – ISBN 978-966-346-897-6

   


   Эдвард Лир (1812-1888) - знаменитый английский поэт и художник, один из основоположников и величайших представителей "поэзии бессмыслицы", автор многочисленных популярных абсурдистских лимериков. В эту книгу вошли сборник его стихов "Книга нонсенса", а также несколько наиболее известных стихотворений из сборника "Бессмысленные песни, истории, ботаника и азбуки". Все публикуемые произведения Эдварда Лира проиллюстрированы его же рисунками, составляющими со стихотворениями единое целое.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТThe chimes = Колокола / Charles Dickens. – Київ : Знання, 2011. – 143, [1] p. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 6). – ISBN 978-966-346-900-3

   


   Чарльз Диккенс (1812-1870) - классик английской литературы, выдающийся писатель-романист викторианской эпохи. "Колокола" (1844) - вторая из "Рождественских повестей" Диккенса - сборника своеобразных нравственных посланий, публиковавшихся в 1843-1848 годах и затрагивавших актуальные проблемы английского общества середины XIX века. В повести сочетаются сатира и мягкий лирический юмор, реальность и фантастика, причем сказка и действительность, причудливо переплетаясь, иногда как бы меняются местами.
   The rajah's diamond = Алмаз раджи / Robert Louis Stevenson. – Киев : Знання, 2011. – 163, [3] с. – (Библиотечка для изучающих английский язык : № 5). – ISBN 978-966-346-899-0

   


   Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894) - известный английский писатель и поэт, по происхождению - шотландец, автор всемирно известных приключенческих романов и повестей, яркий представитель английского неоромантизма. Вниманию читателей предлагается цикл увлекательных, проникнутых тонкой иронией рассказов Р.Л. Стивенсона "Алмаз раджи" из сборника "Новые арабские ночи", в которых повествуется о приключениях современного Харуна ар Рашида - вымышленного богемского принца Флоризеля.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТThe suicide club = Клуб самоубийц / Robert Louis Stevenson. – Киев : Знання, 2011. – 159, [1] p. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 4). – ISBN 978-966-346-898-3

   


   Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894) - знаменитый английский писатель и поэт, по происхождению - шотландец, автор всемирно известных приключенческих романов и повестей, представитель английского неоромантизма. Вниманию читателей предлагается цикл его увлекательных, проникнутых тонкой иронией рассказов "Клуб самоубийц" (1878), в которых повествуется о приключениях и борьбе с преступниками вымышленного богемского принца Флоризеля и его друзей.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТВодопостачання та водовідведення : підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2011. – 360 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-346-932-4

   


   Розглянуто основні схеми водопостачання та водовідведення населених пунктів і підприємств. Висвітлено конструктивні особливості та основні принципи розрахунку систем внутрішнього водопроводу і каналізації, водозабірних споруд, станцій підготовки води, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій, ре­зервуарів і водонапірних башт, водопровідних та водовідвідних мереж. Підручник устаткований необхідними рисунками, графіками, таблицями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. У кінці книги наведено тестові завдання, термінологічний словник і список літератури.
   Підручник підготовлений відповідно до програми нормативної дисципліни "Водопостачання та водовідведення" і розрахований на студентів, які навчаються за напрямами підготовки "Гідротехніка. Водні ресурси", "Будівництво". Книга буде також корисною викладачам, аспірантам, науковцям.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДокументознавство : словник-довідник термінів і понять : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с. 312-317. – ISBN 978-966-346-654-5

   


   Словник-довідник містить терміни і поняття, що відповідають програмі навчального курсу "Документознавство". Використано терміни і визначення, подані в різних джерелах, але іноді зі змінами, що відповідають авторському баченню. Посібник складається з термінів та їх визначень, розташованих за алфавітом. Основний текст доповнюють статті, присвячені термінології документознавства, і таблиці класифікації документа, систем документації, літератури, видань. Наводиться також допоміжний тематичний покажчик.
   Для студентів спеціальностей "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" і "Документознавство та інформаційна діяльність". Словник буде корисним практичним працівникам документознавчих служб, установ, організацій і підприємств, а також працівникам книжкової справи (видавцям, бібліотекарям, бібліографам) та науково-інформаційних центрів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: c. 299-302. – ISBN 978-966-346-906-5

   


   Це один із перших в Україні навчальних посібників з курсу "Економіка­ праці та соціально-трудові відносини", у якому стисло розкриваються основні теоретичні питання кожної теми, а також наведено питання для обговорення, групові завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, завдання для самостійної роботи, задачі і тести.
   Для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: c. 299-302. – ISBN 978-966-346-906-5

   


   Розглядаються методологія та інструментарій побудови і реалізації основних економіко-математичних моделей (оптимізаційних, сіткових, балансових, ризикових, економетричних), які набули поширення в ринковій економіці. Наводяться практичні рекомендації стосовно використання персональних комп'ютерів для реалізації в середовищі EXCEL оптимізаційних задач методами лінійного програмування та економетричних моделей методами кореляційно-регресійного аналізу. За змістом посібник відповідає програмі нормативної дисципліни "Економіко-математичне моделювання" за напрямом "Економіка і підприємництво". Книгу можна використати для самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання економіко-математичного моделювання.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна історія : навчальний посібник / П.І. Юхименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Вікар, 2012. – 344 с. – Бібліогр.: с. 339-341. – ISBN 978-966-7131-96-8

   


   Цей навчальний посібник створено на основі попередніх видань автора з економічної історії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів реформ і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. За структурою і змістом посібник відповідає програмі нормативного курсу з економічної історії для студентів економічних спеціальностей. При написанні посібника автором враховані програми викладання економічної історії в Ексетерському (Великобританія), Гессенському (Німеччина) та Московському державному ім. М.В. Ломоносова (Росія) університетах.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Політекономія : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; КНУТШ. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-966-346-914-0

   


   Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу.
   Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – Київ : Знання, 2011. – 630, [2] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 626-630. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-849-5

   


   У підручнику розкрито програмовий матеріал з теорії та практики економічного аналізу. Виділені методологічні та організаційні засади аналітичних досліджень для забезпечення виробничо-фінансового менеджменту суб'єктів господарювання.
   Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств і організацій, а також фахівців економічних та фінансових служб.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЄвропейський Союз: історія і засади функціонування : навчальний посібник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 760 с. : іл. – Бібліогр.: с. 716-757. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-937-9

   


   У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком ХХI ст. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валют-но-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковим працівникам, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять проблеми інтеграційних процесів у Європі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЗвітність підприємств : навчальний посібник / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 624 с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр.: с. 613-623. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-941-6

   


   У посібнику розкриваються місце та функції звітності у системі економічної інформації, її склад, концептуальні основи фінансової звітності, система її нормативного регулювання, класифікація користувачів звітності, вимоги до якості інформації, базові принципи формування звітності, напрями її стандартизації та гармонізації, зміст і призначення всіх компонентів фінансової звітності, методика складання звітних форм. Значна увага приділяється особливим процедурам при формуванні фінансової звітності (виправлення помилок, внесення змін до правил ведення обліку, врахування подій після дати балансу та впливу інфляції, оцінка управлінським персоналом дотримання принципу безперервності діяльності), порядку складання консолідованої фінансової звітності. Викладений матеріал узагальнює вітчизняний досвід формування фінансової звітності у порівнянні з принципами та методами, передбаченими у міжнародних стандартах фінансової звітності. В окремому розділі висвітлюються призначення, склад і порядок подання статистичної та податкової звітності. На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
   Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, науковців, а також бухгалтерів, економістів, управлінський персонал.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІнноваційний менеджмент : навчальний посібник / О.С. Власенко. – Київ : Знання, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-439. – ISBN 978-966-346-930-0

   


   У посібнику висвітлено найважливіші сторони сучасного інноваційного менеджменту, узагальнено й систематизовано теоретичні основи управління інноваційною діяльністю. Особлива увага приділена державному регулюванню новаційної та інноваційної діяльності, системам управління новаційно-інноваційною діяльністю на підприємстві, експертно-правовому оформленню її результатів, комерціалізації новаційної продукції. Висвітлено сутність та роль технологічного передбачення в новаційно-інноваційній діяльності, методичні підходи до розроблення інноваційної стратегії підприємства. Пропонується модель прийняття стратегічних рішень за допомогою матриці оцінки новаційно-інноваційного потенціалу підприємства та інноваційного потенціалу товару. Видання устатковано тестами, практичними завданнями, контрольними запитаннями та словником. За змістом посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи та програмі курсу "Інноваційний менеджмент" для студентів, які навчаються за спеціальностями "Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, працівникам державних установ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІнформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2011. – 718, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-622-4

   


   У підручнику висвітлено найважливіші особливості сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах, проаналізовано їх роль і місце у процесі інформатизації підприємств України. Розглянуто системи прийняття рішень та інтелектуального аналізу даних, перспективи використання інформаційних систем і технологій в економічній діяльності, основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних систем. Значна увага приділена корпоративним та офісним застосуванням інформаційних систем. До кожного розділу додаються контрольні запитання, завдання і тести для перевірки.
   Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, економістів-практиків, яких цікавлять інформаційні системи і технології на підприємствах.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІпотека : навч. посібник / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – Київ : Знання, 2011. – 445, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-919-5

   


   Висвітлено методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідність як форми забезпечення кредиту. Розкрито основні моделі та механізми функціонування іпотечного ринку, його місце в структурі фінансового ринку України, механізми функціонування житлової та аграрної іпотек. Розглянуто іпотечні ризики, їх специфіку та методи управління ними. Досліджено іноземний досвід іпотечного кредитування. Висвітлено теоретичні й практичні проблеми іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Окреслено основні перспективи розвитку іпотеки в Україні.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів­. Книга буде корисною також науковцям, усім, кого цікавлять проблеми функціонування та розвитку іпотеки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова

Частина 1. ІПОТЕКА ТА ІПОТЕЧНИЙ РИНОК

Розділ 1. Теоретичні засади та сутність іпотеки
   1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження та еволюція іпотечних відносин
   1.2. Економічна природа іпотеки як форми кредитних відносин у ринковій економіці
   1.3. Сутність та класифікація іпотеки
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 2. Еволюція іпотеки та іпотечного кредитування
   2.1. Еволюція становлення іпотеки в зарубіжних країнах
   2.2. Еволюція розвитку іпотеки на території сучасної України
   2.3. Сучасний етап еволюції іпотечного кредитування
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 3. Сучасний світовий досвід функціонування іпотеки та іпотечного кредитування
   3.1. Іпотечна система США: еволюція, сучасний стан та кризові явища
   3.2. Іпотека в Європі, Азії та СНД
   3.3. Інституційне забезпечення іпотеки в деяких зарубіжних країнах та його розвиток в Україні
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 4. Іпотечний ринок та особливості механізму його функціонування в Україні
   4.1. Моделі організації іпотечного ринку в країнах з ринковою економікою та практика їх реалізації в Україні
   4.2. Іпотечний ринок та його місце в структурі фінансово-кредитного ринку України
   4.3. Практика реалізації моделей іпотечного ринку в Україні
   Запитання для самоконтролю
   Література

Частина 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІПОТЕКИ В УКРАНІ

Розділ 5. Передумови розвитку іпотечного кредитування в житловій сфері
   5.1. Базові елементи формування попиту та пропозиції на ринку житла
   5.2. Соціальні передумови розвитку житлової іпотеки
   5.3. Економічні передумови розвитку іпотечного житлового кредитування
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 6. Особливості та перспективи розвитку житлової іпотеки в Україні
   6.1. Механізм реалізації житлового іпотечного кредитування в Україні
   6.2. Діяльність АКБ "Аркада" на ринку житлової іпотеки
   6.3. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в житловій сфері України
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 7. Механізм реалізації та суперечності розвитку аграрної іпотеки в Україні
   7.1. Аналіз вітчизняних економічних та правових передумов розвитку аграрної іпотеки
   7.2. Соціально-політичні та інституційні передумови запровадження аграрного іпотечного кредитування
   7.3. Іпотечне кредитування сільськогосподарських товаровиробників у контексті законодавчого визначення ринку землі в Україні
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 8. Іпотечне кредитування під заставу сільськогосподарських земель
   8.1. Земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектору
   8.2. Методика визначення оптимального співвідношення між сумою кредиту та вартістю предмета застави на аграрному іпотечному ринку
   8.3. Оцінка кредитоспроможності аграрних підприємств з позиції можливого використання земель сільськогосподарського призначення як застави
   Запитання для самоконтролю
   Література

Частина 3. ТЕНДЕНЦІЇ, СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ

Розділ 9. Правові засади як основа розвитку іпотечного кредитування в Україні
   9.1. Еволюція іпотечного законодавства
   9.2. Правове регулювання діяльності суб'єктів іпотечного ринку в Україні
   9.3. Напрями вдосконалення правового забезпечення розвитку іпотеки в Україні
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 10. Особливості розвитку фінансового ринку в Україні та роль іпотеки у формуванні його інституційної структури
   10.1. Особливості розвитку фінансового ринку в Україні та діяльність Державної іпотечної установи
   10.2. Основні інституційні інвестори іпотечного ринку
   10.3. Напрями розвитку інституційної структури іпотечного ринку в Україні
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 11. Іпотечні ризики та проблеми їх мінімізації
   11.1. Методи аналізу та оцінки іпотечних ризиків
   11.2. Загальні та специфічні іпотечні ризики
   11.3. Удосконалення механізму оптимізації іпотечних ризиків
   Запитання для самоконтролю
   Література
Розділ 12. Іпотечний ринок та його роль у процесі розбудови фінансового ринку України
   12.1. Іпотека та її роль у диверсифікації інструментів фінансового ринку
   12.2. Світова фінансова інтеграція, криза та Україна
   12.3. Глобалізаційні процеси та їх вплив на іпотечний і фінансовий ринки України
   Запитання для самоконтролю
   Література

Практикум з іпотеки

ДодаткиІсторія західних політичних вчень : політичні доктрини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А.С. Романюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-812-9

   


   У навчальному посібнику проаналізовано головні політичні доктрини, що визначали політичне життя окремих країн і світу загалом упродовж минулого століття та на початку нового тисячоліття. Значну увагу приділено як традиційним, уже майже класичним концепціям - лібералізму, консерватизму, комунізму, соціал-демократії, так і новітнім - неофемінізму, екологізму тощо. Розглянуто широке коло актуальних публікацій, документів, практичних політичних явищ щодо кожної політичної доктрини. Запропонована автором інтерпретація концепцій і політичної практики не завжди відповідає усталеним уявленням, що дозволяє по-новому осмислити низку політичних феноменів.
   Для студентів, викладачів, аспірантів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією політичних вчень.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-658-3

   


   На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу "Історія України" для вищих навчальних закладів.
   Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКраїнознавство : підручник / [ В.П. Крижанівський та ін. ; за ред. М.С. Дорошка] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 440 с. + Додаток: карти (16 с.). – Бібліогр.: 438-439. – (Серія "Вища освіта XXI cтоліття"). – ISBN 978-966-346-924-9

   


   Це перший в Україні підручник з навчальної дисципліни "Країнознавство" для студентів інститутів і факультетів міжнародних відносин, написаний на сучасній­ методологічній основі і з урахуванням сучасних реалій добре знаними в Україні та за її межами фахівцями у галузі країнознавства, які мають не тільки високий науковий статус, але й багаторічний досвід підготовки дипломатів і працівників дипломатичних служб в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі узагальнення широкого­ комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природознавчих, географічних, демографічних, культурологічних матеріалів подано всебічну країнознавчу характеристику держав пострадянського простору, Європи, Північної й Південної Америки, Азії, Африки, Австралії­ й Океанії. Зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни "Країнознавство". До кожного розділу додаються запитання та завдання для самоконтролю засвоєних знань. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури. До книги додається вкладка з картами.
   Розраховано на студентів вищих навчальних закладів напрямів освітньо-професійної підготовки "Міжнародні відносини", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес". Книга буде корисною також аспірантам, викладачам, дипломатичним працівникам, усім, хто цікавиться життям інших країн.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛогіка : підручник / В.Є. Жеребкін. – 11-е вид. випр. – Київ : Знання, 2011. – 262, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-620-274-4

   


   Ця книга - один із базових підручників з логіки для студентів юридичних спеціальностей. Найважливіші переваги підручника: чітка побудова матеріалу; автору вдалося навіть найскладніші розділи подати доступно і зрозуміло; теоретичний матеріал органічно поєднується з практикою судового пізнання, особливостями правового дослідження. За змістом підручник повністю відповідає програмі навчальної дисципліни "Логіка" для студентів юридичних спеціальностей.
   Розраховано на студентів юридичних спеціальностей, фахівців, які цікавляться питаннями застосування логіки у практиці юриста.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМаркетингова політика розподілу : навчальні посібники / О.А. Біловодська. – Київ : Знання, 2011. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 492-495. – ISBN 978-966-346-665-1

   


   Розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингової політики розподілу, зокрема щодо організації та управління товарним рухом, оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу. Висвітлено концептуальні засади розуміння маркетингової політики розподілу та маркетингової логістики, державної закупівлі та дер­жавного замовлення, вибору маркетингової політики та каналів розподілу. Посібник містить багато прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з усіх розділів курсу.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викла­дачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям із маркетингу підприємств і установ, широкому колу читачів­, яких цікавлять проблеми маркетингової політики розподілу.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМетодика навчання іноземних мов : навчальний посібник / 2-е вид., перероб. і допов. – О.І. Вишневський. – Київ : Знання, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-598-2

   


   Навчальний посібник "Методика навчання іноземних мов" адресовано студентам, які готуються до викладання англійської, німецької та французької мов у середній школі. У ньому стисло викладено основні методичні рекомендації, що втілюють діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у його праці "Теоретичні основи сучасної української педагогіки".
   Призначено для студентів спеціальних факультетів, а також вчителів іноземних мов, усіх, хто цікавиться методикою навчання іноземних мов.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародні економічні відносини : навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-419. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-796-2

   


   У посібнику розкриваються структура, стан, основні тенденції та особливості розвитку міжнародних економічних відносин, механізм і специфіка їх реалізації. Книга устаткована­ графіками, таблицями, рисунками, схемами, необхідними статистичними даними, які дають змогу більш наочно розкрити динаміку міжнародних економічних відносин. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів. За змістом книга відповідає програмі навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини". Посібник отримав високу оцінку фахівців і студентів.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання міжнародних економічних відносин.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМоделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навчальний посібник /  Н.М.  Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. – Київ : Знання, 2011. – 582 с., [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579-582. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-784-9

   


   У посібнику викладено теоретичні основи прийняття управлінських рішень, методи і моделі їх розробки. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано контрольні запитання та задачі для самостійної роботи. Посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті". Він логічно поєднується з такими навчальними дисциплінами, як "Економічний аналіз", "Інвестиційний аналіз", "Статистика", "Стратегічний аналіз", "Економіка підприємства".
   Розраховано на студентів, що навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Посібник буде корисним також викладачам, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам, керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТНаціональна економіка : навчальний посібник / А.Ф. Мельник [та ін.] ; за ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2011. – 464 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-892-1

   


   Висвітлено найважливіші сторони національної економіки, її структуру і механізми функціонування. Розглянуто економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорії суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, характеристики еко­номічного потенціалу, інтегральні показники оцінки макроеконо­мічних результатів функціонування національної економіки. Про­аналізовано функціонування інфраструктури національного ринку, елементи економічної політики та механізми її реалізації. Значну увагу приділено прогнозуванню та макроекономічному плануванню розвитку національної економіки, впливу на нього процесів глобалізації, забезпеченню конкурентоспроможності та економічної безпеки національної економіки. Посібник устатковано таблицями, рисун­ками, запитаннями і завданнями для перевірки та контролю знань, тестовими і практичними завданнями, глосарієм, списками рекомендованої літератури.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів та викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також фахівцям установ державної влади та органів місцевого самоврядування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2012. – 558 с., [2]  с. : іл. – Бібліогр.: с. 537-540. – ISBN 978-966-346-933-1

   


   Це підручник нового покоління. Його автори - провідні фахівці у галузі екології та природокористування, добре знані не тільки в Україні, а й за її межами, - висвітлюють основні теми курсу екології, який читається студентам природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років. Розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв'язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини - нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.
   Підручник розрахований насамперед на студентів географічних і біологічних факультетів, інших спеціальностей навчальних закладів у галузі екології та природоохоронної діяльності. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, усім, кого цікавлять проблеми майбутнього виживання людства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття : серію засновано у 1998 році). – ISBN 978-966-346-648-4

   


   У підручнику з позицій наукового підходу узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання та управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в межах єдиного курсу "Основи психології та педагогіки".

СТИСЛИЙ ЗМІСТПраво Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бесчастний В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 368 c. – Бібліогр.: с. 356-366. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-942-3

   


   У навчальному посібнику наводиться узагальнена інформація про цілі, завдання, принципи Європейського Союзу, систему його органів, механізм створення та застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні. Окремий розділ присвячено питанням адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу. За змістом посібник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу".
   Для студентів, які навчаються за спеціальностями "Правознавство", "Міжнародні відносини", "Політологія". Книга буде корисною також аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів, державним службовцям, всім, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПраця менеджера в системі управління : навчальний посібник / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. : іл. – Бібліогр.: с. 453-469. – ISBN 978-966-346-891-4

   


   У посібнику розкриваються зміст, методи та інструменти управління, основні процедури та операції управлінської праці менеджерів. Висвітлено діяльність менеджера з управління організацією, бізнесом, підлеглими та собою. Розкриваються особливості праці менеджера, зокрема особливість мислення, ділового мовлення, слухання, роботи з документами та інформаційними технологіями, творчі складові праці. Наводяться практичні поради щодо ефективної організації праці менеджера. Значна увага приділяється оцінюванню компетенції, а також ділової кар'єри менеджера.
   Для студентів, які готуються стати менеджерами. Книга буде корисною всім, чия праця пов'язана з управлінською діяльністю.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПромислова екологія : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4

   


   Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери, розкрито суть біоценозу, біохімічного кругообігу речовин у біосфері, подано характеристику основних джерел забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Особлива увага приділяється характеристиці­ забруднень навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Розглянуто основні методи й засоби захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах від хімічних, акустичних забруднень, електромагнітних та радіоактивних випромінювань тощо. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об'єктів.
   Для студентів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПсихологія : навчальний посібник / Іван Русинка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 403-407. – ISBN 978-966-346-931-7

   


   У посібнику послідовно розкриваються основи сучасної психології, розвиток психологічних знань з найдавніших часів до наших днів, пропонується оновлена понятійна система опису змісту і функцій психіки людини. Подаються конкретні рекомендації щодо оптимізації поведінки людини. Посібник написано з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної наукової думки у галузі психології. Засвоєння матеріалу, наведеного у посібнику, сприятиме формуванню соціально-психологічної компетентності, соціальної мобільності та особистої конкурентоспроможності майбутніх фахівців економічного профілю.
   Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків, широкого кола читачів, які прагнуть самостійно поглибити свої знання з психології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПсихологія управління : підручник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-316. – ISBN 978-966-346-807-5

   


   У підручнику розглянуто основні проблеми психології управління, розкрито поняття, загальні засади, методологію, структуру, функції, історію розвитку та сучасні тенденції управління. Всебічно висвітлено психологічні особливості управління, а також різноманітні прикладні проблеми. Використано досвід іноземних фахівців та результати проведених досліджень.
   Для студентів економічних спеціальностей, що навчаються за фахом "Менеджмент організацій", студентів-психологів, які спеціалізуються з психології управління та менеджменту, економічної психології, аспірантів, керівників-практиків, менеджерів організацій різних форм власності, а також тих, хто цікавиться сучасними проблемами психології управління.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРегіональна економіка : підручник / [Є.П. Качан та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 671 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-905-8

   


   У підручнику проаналізовано і систематизовано теорії та концепції просторової організації господарства, суть та механізми реалізації державної регіональної економічної політики, основні підходи щодо пожвавлення розвитку регіонів України. Детально досліджено особливості розвитку господарства в галузевому і регіональному вимірах. Розкрито наукові засади раціонального та ефективного природокористування і природоохоронної діяльності.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економіки регіонів і територіального розвитку України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУправління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2011. – 599 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 593-598. – ISBN 978-966-346-934-8

   


   Це перший в Україні фундаментальний навчальний посібник, у якому ґрунтовно розкриваються теоретичні засади і найважливіші сторони управління фінансовими ризиками в сучасних умовах. Зокрема, розглядаються політико-еконо­мічний ризик в системі ризик-менеджменту, управління інвестиційними ризиками, ризиком неплатоспроможності, кредитним ризиком, ризиком на іпотечному ринку, фінансовими ризиками у банківській діяльності, відсотковим ризиком, ризиком ліквід­ності, валютними ризиками та ризиками на ринку строкових угод. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, схемами. Для самостійної роботи студентів до кожного розділу додається ретельно продуманий навчальний тренінг. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, фахівцям-практикам у галузі управління ризиками.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФілософія : навчальний посібник / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. І.Ф. Надольного. – 8-ме вид., стереотипне. – Київ : Вікар, 2011. – 455 с. – Бібліогр. в кінці теми. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-7131-99-9

   


   У навчальному посібнику без ідеологічної заангажованості на системній основі розглядаються історія розвитку філософської думки, актуальні питання онтології, гносеології, соціальної філософії в суголоссі з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної світової філософської думки. Посібник здобув визнання фахівців і студентів і протягом останніх років практично є базовим підручником з філософії для студентів вищих закладів освіти України.
   Розраховано на студентів і аспірантів вищих закладів освіти, широке коло читачів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФілософія. Від витоків до сьогодення : хрестоматія : навч. посібник / за ред. Л.В. Губерського ; [уклад. : Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, І.В. Бойченко та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 621 с., [2] с. – Бібліогр. а кінці розділів. – (Серія "Philosophy"). – ISBN 978-966-346-940-9

   


   Ця хрестоматія - перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.
   Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінансовий облік : навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л.  Сук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 648 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 634-635. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-935-5

   


   Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми кур­су "Фінансовий облік". У ньому висвітлено особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Окремі розділи присвячені обліку грошових коштів, розрахункових операцій, запасів, необоротних активів, праці та заробітної плати, інвестицій, власного капіталу, витрат, доходів, результатів діяльності. Враховано вимоги чинного законодавства, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та інших нормативних документів.
   Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит" усіх рівнів акредитації. Може бути корисним слухачам інститутів післядипломної освіти, бухгалтерам, фінансистам, економістам, менеджерам, аудиторам та іншим фахівцям, які прагнуть мати ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex