Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у листопаді 2011 року.Всесвітня історія : навчальний посібник / Б. М. Гончар, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко, С. П. Стельмах. – Київ : Знання, 2011. – 896 c. – (Вища освіта ХХІ столітття). – ISBN 978-966-346-772-6

   


   Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках.
   Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – Київ : Знання, 2011. – 390 с. – ISBN 978-966-346-917-1

   


   Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформацій­ного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Крім того, у підручнику подано матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
   Для полегшення засвоєння наведеного теоретичного матеріалу бажано користуватися цим підручником у комплекті з посібником "Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум / О.А. Грішнова, О.М. Білик. – Київ : Знання, 2011".
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія економіки і економічної думки : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2011. – 648 с. – ISBN 978-966-346-883-9

   


   Це інтегральний навчальний курс історії економіки та економічної думки як органічної єдності двох фундаментальних історико-економічних наукових дисциплін. Одна із найважливіших особливостей цього підручника полягає в тому, що дослідження і висвітлення головних теорій, шкіл і напрямів економічної думки здійснено з новітніх позицій єдності позитивного та нормативного аспектів економічної теорії, хронологічно-історичного, цивілізаційного, формаційного та інших теоретико-методологічних підходів до аналізу розвитку суспільства й економіки. Проаналізовано найважливіші моделі розвитку економічної науки, можливості їх творчого застосування у вивченні історико-економічних дисциплін. Висвітлено складний і суперечливий розвиток економіки та економічної думки в Україні у загальносвітовому контексті. Виокремлено українську лінію у трактуваннях роз­витку світової та національної історії економіки й економічної думки. Підручник устаткований графіками, схемами, таблицями з аналізом фактичного і статистичного матеріалу. За структурою він відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. До кожного модуля додаються запитання для самоконтролю та список рекомендованої літератури.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі економіки і суспільних наук, усіх, хто цікавиться проблемами економічної історії та історії економічних учень.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія економіки і економічної думки: від ранніх цивілізацій - до початку ХХ ст. : навчальний посібник / За ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. – ISBN 978-966-346-902-7

   


   У навчальному посібнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки. На основі цивілізаційної парадигми та системно-синергетичного підходу, найновіших досліджень економічної науки висвітлено функціонування і розвиток економічних систем, господарства країн Європейської цивілізації та наукове розуміння економічної реальності науковими школами і напрямами економічної думки. У поданні матеріалу автори спираються на класичні методичні принципи: до кожного розділу додається навчальний тренінг, до складу якого входять контрольні запитання і завдання, тестові завдання, завдання для самостійної роботи і список рекомендованої літератури. У кінці книги наведені стисла інформація про найвидатніших мислителів і вчених-економістів та словник економічних термінів і понять.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія економіки і економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст. : навчальний посібник / За ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Київ : Знання, 2011. – 582 с. – ISBN 978-966-346-903-4

   


   У навчальному посібнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки. На основі цивілізаційної парадигми та системно-синергетичного підходу, найновіших досліджень економічної науки висвітлено функціонування і розвиток економічних систем, господарства країн Європейської цивілізації та наукове розуміння економічної реальності науковими школами і напрямами економічної думки. У поданні матеріалу автори спираються на класичні методичні принципи: до кожного розділу додається навчальний тренінг, до складу якого входять контрольні запитання і завдання, тестові завдання, завдання для самостійної роботи і список рекомендованої літератури. У кінці книги наведені стисла інформація про найвидатніших мислителів і вчених-економістів та словник економічних термінів і понять.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія України : навчальний посібник / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 685 с. – ISBN 978-966-346-658-3

   


   На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу "Історія України" для вищих навчальних закладів.
   Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМаркетинг : підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-904-1

   


   У підручнику в доступній формі висвітлено найважливіші сторони маркетингової діяльності підприємств. Значну увагу приділено теоретичним основам маркетингової діяльності, концепціям маркетингового розвитку, організаційним структурам служби маркетингу на підприємствах, маркетинговим дослідженням ринку, товарній, ціновій, збутовій політиці підприємств у сучасних умовах. Розкриваються методи і засоби стимулювання збуту та формування попиту, організації рекламної діяльності, аналізуються канали поширення реклами, тактика і стратегія плану­вання рекламної кампанії підприємств. В кінці книги наведено контрольні текстові завдання, короткий термінологічний словник та список літератури.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям, працівникам служби маркетингу та керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТНаціональна економіка : навчальний посібник / В. Ф. Савченко. – Київ : Знання, 2011. – 309 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-887-7

   


   Навчальний посібник охоплює весь спектр проблем та питань, які характеризують національну економіку України. Особливу увагу приділено аналізу економічного потенціалу, інституційних чинників розвитку, інфраструктури, програмування та прогнозування, інтеграції у світове господарство національної економіки. Показано світовий досвід формування і функціонування національних економік. Наведено необхідні методичні матеріали: програму курсу за змістовими модулями, критерії оцінювання знань, завдання для індивідуальної роботи студентів та підготовки до семінарських занять, тематику рефератів і контрольних робіт, тести, списки рекомендованої літератури.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, керівників підприємств і організацій, підприємців, усіх, кого цікавлять питання розвитку національної економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСкарби Скарабея : філософський роман у монологах та есе / В. Ляхевич. – Київ : Знання, 2011. – 269 с. – ISBN 978-966-346-890-7

   


   У запропонованому творі автор звертається до священної книги зороастрійців "Авести" та змальовує реальний образ Заратуштри - першого в історії людства духовного месії. А також у романі йдеться про "Кобзар" Тараса Шевченка - Євангеліє Волі. То хто ж у даному разі Він - Шевченко? Ось на що спрямовує читача автор "Скарбів Скарабея". Та переказувати зміст роману нема жодного сенсу. Тим паче, роману філософського. Його варто читати. Вдумливо зосереджуючись якраз на відступах у ньому.
   Розраховано на широке коло читачів.Теорія міжнародних відносин : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 4-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 406 с. – ISBN 978-966-346-954-6

   


   У підручнику висвітлено теоретико-методологічні проблеми дослідження міжнародних відносин, питання їх наукового розуміння та інтерпретації, характеристики структурних особливостей. Розглянуто експланаційні теоретичні концепції, наукові концепції міжнародних систем, міжнародних конфліктів, мирного співіснування та співробітництва.
   Для студентів усіх спеціальностей напряму "Міжнародні відносини".

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,