Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у червні 2010 року.Банківські операції : навчальний посібник / О.І. Копилюк, Г.В. Бондарчук-Грита. - Київ : Знання, 2010. - 447с.  - ISBN 978-966-346-678-1

   


   Навчальний посібник вміщує теоретичний виклад механізму здійснення традиційних і новітніх банківських операцій та послуг, тенденцій їх розвитку в умовах ринку. Значну увагу зосереджено на розкритті касово-розрахункових, кредитних, депозитних, валютних, інвестиційних операцій, операцій з цінними паперами, порядку формування власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів, операцій зі забезпечення фінансової стійкості й надійності банків України. Зміст навчального посібника відповідає Галузевому стандарту вищої освіти, розкриває тематику дисципліни, містить тестові завдання для самоконтролю.
   Книга буде корисною політикам, урядовцям, усім тим, хто приймає рішення на державному тарегіональному рівнях, а також науковцям, викладачам, студентам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТБюджетна система : навчальний посібник / Н.В. Чала, Л.В. Лазоренко. - Київ : Знання, 2010. - 223с.  - ISBN 978-966-346-763-4.

   


   У навчальному посібнику розкрито економічні основи бюджету, його роль в економіці країни. Значне місце відведено аналізу характеристик формування дохідної та видаткової частин Державного бюджету України, системі міжбюджетних відносин в Україні. Розглянуто процедуру бюджетного процесу та діяльність органів оперативного управління бюджетом. Особливістю посібника є його практичне спрямування, наявність тестів, завдань для семінарських занять і самостійної роботи студентів.
   Для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання економічних і юридичних спеціальностей, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації у галузі державного управління, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Книга буде також корисною аспірантам, державним службовцям, народним депутатам усіх рівнів, усім, хто цікавиться бюджетною проблематикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕлектронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки  : монографія  / Т.О.  Ярошенко.  - Київ  : Знання, 2010.  - 215с.  - ISBN 978-966-346-675-0

   


   У монографії представлено комплексне дослідження становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Просте­жено цілісну картину еволюції наукового журналу, проаналізовано перед­умови виникнення та етапи розвитку електронного журналу в контексті світових тенденцій (модернізації, інновації, трансформації). Розглянуто основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, наявні стандарти його створення та розпо­всюдження. Обґрунтовано відповідні концептуальні, науково-методич­ні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їхнього розвитку. Визначено особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках, запропоновано технологічну схему та основні принципи такого управління, розроблені на основі практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 15-20 років.
   Для працівників бібліотек, науковців, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури  : навчальний посібник  / В.М.  Шейко, В.Я.  Білоцерківський.  - 2-ге вид., випр.  - Київ  : Знання, 2010.  - 271с.  - ISBN 978-966-346-790-0

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМакроекономіка : практикум : практикум : навчальний посібник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича.  - 2-е вид., переробл. і доп.  - Київ  : Знання, 2010.  - 550c.  - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).  - ISBN 978-966-346-753-5

   


   Практикум поглиблює та доповнює підручник з макроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київсь­кого національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання - розширити і закріпити знання студентів з курсу мак­роекономіки. За структурою посібник складається з двох розділів. У першому висвітлено теоретичні основи кожної теми, подано контрольні запитання, тести, завдання і графічні вправи до базового курсу з макроекономіки. У другому розділі наведено відповіді до тестів, розв'язання і вказівки до завдань і графічних вправ. У творчих завданнях подано питання, що стосуються реальних економічних ситуацій, пошуки відповідей на які допоможуть студентам краще зрозуміти теоретичні положення, сформувати навички вирішення проблем, що виникають на практиці.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також дер­жав­ним службовцям, економістам-практикам, керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМенеджмент організацій  : навчальний посібник.  - Київ  : Знання, 2010.  - 452с.  - (Серія "Вища освіта 21 століття").  - ISBN 978-966-346-754-2

   


   У навчальному посібнику узагальнюються досягнення сучасної науки про менеджмент і практика управління у контексті нових змін і тенденцій розвитку світової економіки з урахуванням наслідків глобальної фінансово-економічної кризи. Розглядаються основні аспекти та функції управління організацією і сучасним бізнесом. Основна частина навчального матеріалу складається з трьох змістових модулів. Особлива увага приділяється аналізу нових і новітніх форм організації, зокрема таких як навчальна організація, нове робоче місце, віртуальна організація та ін. З метою глибшого осмислення та ефективного закріплення теоретичного матеріалу в кінці кожного модуля наводяться запитання та завдання для самоконтролю і тести.
   Для студентів, викладачів, слухачів різних програм підготовки менеджерів і представників бізнесу, практичних управлінців - усіх тих, хто прагне оволодіти знаннями, а також формами і методами ефективного менеджменту.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТеорія статистики  : підручник  / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич.  - 5-те вид., перероб. і доп.  - Київ  : Знання, 2010.  - 239с.  - ISBN 978-966-346-795-5

   


   У підручнику висвітлюються особливості організації статистики, методика обчислення статистичних показників, методи їх аналізу. Поряд із розкриттям традиційних питань розглядаються статистичні рівняння залежностей, які можуть бути застосовані для оцінки взаємозв'язків суспільно-економічних явищ, при опрацюванні результатів дослідів, у нормативних і прогнозних розрахунках. Розглянуто також комплексні статистичні коефіцієнти для характеристики результатів господарсько-фінансової діяльності, а також оцінки стійкості курсу валют, акцій, цінних паперів та ефективності їх купівлі і продажу.
   Підручник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін. Він буде корисним також соціологам, психологам, менеджерам, широкому колу спеціалістів-практиків, яким доводиться аналізувати статистичні дані.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМатковський С.О. Теорія статистики : навчальний посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2010.  - 534 с.  - ISBN 978-966-346-792-4

   


   У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні засади статистики, розкрито предметну сутність наукової дисципліни, яка допомагає набути певні навички в оцінці та аналізі економічних явищ за допомогою статистичних показників і методів. Висвітлено 17 тем, котрі містять основні поняття статистичної науки, фор­мули статистичних показників та їх економічну інтерпретацію, наведено розв'язання тестів та задач, у тому числі за допомогою функцій Microsoft Excel.
   Призначено для студентів, які вивчають теорію статистики, аспірантів, наукових працівників.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУправління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. - Київ : Знання, 2010.  - 598c.  - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). - ISBN 978-966-346-789-4

   


   Це перший в Україні фундаментальний навчальний посібник, у якому ґрунтовно розкриваються теоретичні засади і найважливіші сторони управління фінансовими ризиками в сучасних умовах. Зокрема, розглядаються політико-економічний ризик в системі ризик-менеджменту, управління інвестиційними ризиками, ризиком неплатоспроможності, кредитним ризиком, ризиком на іпотечному ринку, фінансовими ризиками у банківській діяльності, відсотковим ризиком, ризиком ліквідності, валютними ризиками та ризиками на ринку строкових угод. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, схемами. Для самостійної роботи студентів до кожного розділу додається ретельно продуманий навчальний тренінг. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, фахівцям-практикам у галузі управління ризиками.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками
   1.1. Ризик як об'єктивна складова економічного процесу
   1.2. Основи ризик-менеджменту
   1.3. Страхування в системі ризик-менеджменту
   1.4. Особливості ризик-менеджменту страхової організації
   1.5. Система кількісних оцінок фінансового ризику
     Метод аналізу доцільності витрат
     Метод експертних оцінок
   Навчальний тренінг
Розділ 2. Політико-економічний ризик у системі ризик-менеджменту
   2.1. Сутність політико-економічного ризику (ризику країни) та характеристика його факторів
   2.2. Методи оцінювання ризику країни
   Навчальний тренінг
Розділ 3. Управління інвестиційними ризиками
   3.1. Управління ризиками проектного фінансування
   3.1.1. Основи управління інвестиційними проектами
   3.1.2. Врахування невизначеності й оцінювання ризику інвестиційного проекту. Методи оцінювання інвестиційних ризиків
   3.1.3. Методи оцінювання ставки дисконту. Модель оцінювання капітальних активів
   3.1.4. Методи нейтралізації інвестиційних ризиків
   3.1.5. Оцінювання економічної ефективності страхування інвестиційних ризиків
   3.2. Управління ризиками портфеля фінансових інструментів
   3.2.1. Основи управління інвестиційними ризиками портфеля фінансових інструментів
   3.2.2. Ризик портфеля фінансових інструментів. Портфель із двох інструментів. Портфельіз багатьох інструментів
   3.2.3. Оптимізація структури портфеля за критерієм "ризик - дохід".
     Спрощена класична модель формування портфеля
     Альтернативні теорії
     Моделі формування ефективного портфеля
     Модель Марковіца
     Індексна модель Шарпа
     Модель вирівняної ціни (теорія арбітражного ціноутворення)
     Галузева трифакторна модель (Ю. Фама та К. Френч, США, 1997 р.)
     Міжчасова модель ціноутворення (Дж. Шенкен, США, 1990 р.)
  Навчальний тренінг
Розділ 4. Ризик неплатоспроможності суб'єктів господарювання
   4.1. Ризик неплатоспроможності: зміст, характеристика його джерел
   4.2. Аналіз ризику неплатоспроможності підприємства
   4.2.1. Коефіцієнтний аналіз
     Метод аналізу доцільності витрат
   4.2.2. Зарубіжні методики
     Модель Альтмана
     Модель Credit-Men
     Метод Ліса
     Модель CART
     Модель Тоффлера
     Модель Чессера
     Модель Фулмера
     Французька модель
   4.2.3. Використання різних методичних підходів до оцінювання ризику неплатоспроможності в Україні
   4.3. Управління ризиком неплатоспроможності
   Навчальний тренінг
Розділ 5. Кредитний ризик у системі фінансових відносин
   5.1. Зміст кредитного ризику та характеристика його факторів
   5.2. Критерії оцінювання кредитного ризику
   5.3. Основи управління кредитним ризиком
   5.4. Контролінг та система кількісних оцінок кредитного ризику. Управління кредитним ризиком на рівні позики
   5.5. Управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля
   5.6. Управління проблемними кредитами
   5.7. Страхування в системі управління кредитними ризиками
   5.8. Сучасна практика управління кредитними ризиками комерційних банків в Україні
   Навчальний тренінг
Розділ 6. Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку
   6.1. Фінансові ризики іпотечного кредитування як специфічна загроза в іпотечних операціях
   6.2. Методичні підходи до управління фінансовими ризиками іпотечного кредитування
   6.2.1. Ризики комерційного банку при іпотечному кредитуванні
   6.2.2. Ризики позичальника іпотечного кредиту
   6.2.3. Ризики, пов'язані з предметом застави
   6.3. Страхування в системі управління іпотечними ризиками
   6.4. Заходи держави щодо обмеження фінансових ризиків іпотечного кредитування
   Навчальний тренінг
Розділ 7. Особливості управління фінансовими ризиками в банківській діяльності
   7.1. Зміст і основні завдання управління фінансовими ризиками в банківській сфері
   7.2. Класифікація фінансових ризиків комерційного банку та характеристика їх різновидів
   7.3. Методика управління фінансовими ризиками комерційного банку на макро- та мікрорівнях
   7.4. Моделі та методи управління фінансовими ризиками комерційного банку
   7.5. Моніторинг і контролінг фінансових ризиків
   Навчальний тренінг
Розділ 8. Відсотковий ризик: методи аналізу та управління
   8.1. Відсотковий ризик: зміст, характеристика його джерел
   8.2. Сутність відсоткового ризику та потреба управління ним. Аналіз відсоткового ризику
   8.3. Методи управління відсотковим ризиком
   Навчальний тренінг
Розділ 9. Управління ризиком ліквідності
   9.1. Ризик ліквідності: зміст, характеристика джерел виникнення
   9.2. Сучасні теорії управління ризиком ліквідності
   9.3. Стратегії та методи управління ризиком ліквідності
     Управління пасивами
     Управління активами
     Метод фондового пула
     Метод конверсії фондів
     Метод структури коштів
     Метод коефіцієнтів
     Метод джерел і використання коштів
     Метод управління резервною позицією
     Метод управління кредитною позицією
     Метод активного управління портфелем (сек'юритизація)
     Управління ризиком ліквідності з використанням гепа
   9.4. Нормативне регулювання ризику ліквідності
     Норматив миттєвої ліквідності (Н4)
     Норматив поточної ліквідності (Н5)
     Норматив загальної ліквідності (Н6)
   Навчальний тренінг
Розділ 10. Валютні ризики суб'єктів господарювання: методи аналізу та управління
   10.1. Передумови існування та потреба в управлінні валютними ризиками
   10.2. Поняття валютного ризику, характеристика чинників його виникнення
   10.3. Класифікація валютних ризиків
   10.4. Основи управління валютними ризиками
   10.5. Методи аналізу валютних ризиків
   10.6. Характеристика методів управління валютним ризиком
   10.7. Особливості управління валютними ризиками суб'єктів господарювання і комерційних банків на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні
   Навчальний тренінг
Розділ 11. Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових угод
   11.1. Основи управління фінансовими ризиками на ринку строкових угод
   11.2. Стратегії та інструменти хеджування фінансових ризиків
     Хеджування продажем ф'ючерсного контракту
     Хеджування покупкою опціону "пут"
     Хеджування покупкою опціону "колл"
   11.3. Переваги та недоліки інструментів хеджування
   11.4. Міжнародний досвід управління фінансовими ризиками на ринку строкових угод
   11.5. Сучасна практика управління фінансовими ризиками в Україні
   Навчальний тренінг
Розділ 12. Інтеграція страхових організацій та комер ційних банків у сфері ризик-менеджменту
   12.1. Економічні основи взаємодії страхових організацій і банків
   12.2. Форми інтеграції страховиків і банків
   12.3. Зарубіжний досвід взаємовідносин страхових компаній і банків у системі ризик-менеджменту
   Навчальний тренінг
Рекомендована літератураЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex