Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у березні 2010 року.Актуалітети політики розвитку = Topicality of the development policy / Т. Ковальчук, В. Черняк, В. Шевчук. – Київ : Знання, 2009. – 326 с. – ISBN 978-966-346-757-3

   


   Ця книга є інтелектуальною інвестицією у розвиток економіки України. Автори - відомі вчені-економісти, які мають значний досвід роботи у вищих владних установах - Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України. У книзі висвітлено найбільш гострі й актуальні проблеми сучасної фінансової кризи, економічної та соціальної політики, бюджетобудування, інвестиційної, грошово-кредитної, валютно-курсової та цінової політики. Визначено конкретні шляхи переходу до нової моделі розвитку національної економіки у посткризовий період. Значну увагу приділено регіональній політиці та місцевому самоврядуванню. Кожну з ключових проблем діагностовано на основі глибокого і всебічного аналізу реальної практики державотворення, водночас запропоновано конкретні шляхи, способи і механізми їх розв'язання. Зазначені проблеми викладені у доступній, яскраво полемічній формі. У книзі використані наукові доповіді та експертно-аналітичні записки, підготовлені авторами для керівних органів державної влади, а також їхні публічні виступи на наукових конференціях, семінарах, "круглих столах".
   Книга буде корисною політикам, урядовцям, усім тим, хто приймає рішення на державному тарегіональному рівнях, а також науковцям, викладачам, студентам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Переднє слово. I. Криза як поштовх до розвитку. II. Проблеми розвитку у посткризовий період. III. Актуальні питання економічної політики. ІV. Реформування фінансової системи. V. Проблеми бюджетобудування. VI. Цінова політика та регулювання інфляції. VII. Регіональна політика та місцеве самоврядування. Заключне слово. Contents.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навчальний посібник: у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк, З.Г. Ватаманюк та ін.; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Економічний ф-т; за ред. С. Панчишина, П. Островерха. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-210-8

   Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 2006. – 728с.


   На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням особливостей перехідної економіки України у підручнику розглянуто теоретичні основи макро- і мікроекономіки. Особливу увагу приділено макроекономічним показникам, питанням споживання та економічного зростання, безробіття та інфляції, монетарній і фіскальній політиці, світовій економіці, а також теоріям поведінки споживача, функціонування ринкового механізму та ринкових структур. Підручник устаткований таблицями, рисунками, переліком основних понять і термінів, а також контрольними запитаннями та завданнями. Найважливіша перевага підручника - поєднання глибокого змісту з лаконічністю і доступністю викладу матеріалу.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хтоцікавиться проблемами аналітичної економії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Від авторів. Частина 1. Вступ до аналітичної економії. Тема 1. Аналітична економія як наука. Тема 2. Загальні основи економіки. Тема 3. Форма виробництва та економічна система. Тема 4. Ринкова економіка. Тема 5. Ринковий механізм. Тема 6. Економічні суб'єкти. Тема 7. Світова економіка. Частина 2. Макроекономіка. Тема 8. Основні макроекономічні показники. Тема 9. Виробництво, споживання та інвестиції. Тема 10. Економічне зростання. Тема 11. Монетарна економіка. Тема 12. Сукупні видатки та економічна рівновага. Тема 13. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Тема 14. Економічні коливання. Безробіття. Тема 15. Інфляція та методи боротьби з нею. Тема 16. Монетарна політика. Тема 17. Фіскальна політика. дефіцит бюджету і державний борг. Тема 18. Зовнішня торгівля та зовнішньоторговельна політика.Аудит : навчальний посібник / Л.М. Янчева [ та ін. ]. – Київ : Знання, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-346-618-7

   


   У посібнику розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки, етапи розвитку методології та методики проведення аудиту в світовій практиці та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. Посібник допоможе студентам набути необхідні теоретичні знання і практичні навички з питань планування та розробки стратегії аудиторської перевірки в умовах вибіркового обстеження, методики визначення рівня аудиторського ризику шляхом оцінки ефективності функціонування систем внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та бухгалтерського обліку на підприємстві, що перевіряється.
   Для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, суб’єктів підприємницької діяльності.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Розділ 1. Фінансово-економічний контроль і аудит у ринковій економіці. 1.1. Фінансово- економічний контроль і його місце в системі управління. 1.2. Виникнення та розвиток аудиту у світовій практиці та в Україні. 1.3. Етапи розвитку аудиту у світовій практиці. 1.4. Сутність, цілі і завдання аудиту. 1.5. Види аудиту. Аудиторські послуги. Розділ 2. Внутрішній аудит: особливості методології та організації проведення. 2.1. Поняття, призначення та принципи внутрішнього аудиту. 2.2. Стандарти внутрішнього аудиту. 2.3. Ор- ганізація та об’єкти внутрішнього аудиту. 2.4. Планування проведення внутрішнього аудиту та його документальне оформлення. Розділ 3. Аудиторська діяльність та її регулювання. 3.1. Правове регулювання аудиторської діяльності. 3.2. Організація аудиторської діяльності в Україні. 3.3. Цілі та основні принципи стандартів аудиту. 3.4. Основні вимоги до аудиту. 3.5. Професійна етика аудиторів. Розділ 4. Аудиторський ризик і суттєвість. 4.1. Поняття інформаційного ризику. 4.2. Модель ризику аудитора. 4.3. Поняття суттєвості в аудиті. 4.4. Критерії та способи визначення рівня суттєвості. Розділ 5. Аудиторські докази. 5.1. Поняття аудиторських доказів та їх види. 5.2. Критерії оцінки аудиторських доказів. 5.3. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів. 5.4. Аудиторська вибірка. 5.5. Ризики, пов’язані з вибірковою перевіркою. 5.6. Оцінка результатів вибірки. 5.7. Аналітичні процедури в аудиті. 5.8. Аудиторська перевірка облікових оцінок. 5.9. Аудит операцій з пов’язаними сторонами. 5.10. Оцінка подій, що відбулися після дати складання фінансової звітності. 5.11. Оцінка принципу ймовірності безперервної діяльності підприємства. Розділ 6. Планування аудиторської перевірки. 6.1. Мета і загальні принципи планування аудиту. 6.2. Етап попереднього планування. 6.3. Розуміння суб’єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень. 6.4. Ознайомлення з юридичними зобов’язаннями клієнта. 6.5. Оцінка ризику контролю. 6.6. Загальний план аудиту і програма аудиторської перевірки. 6.7. Мережевий графік проведення аудиту. Розділ 7. Оформлення та узагальнення ре- зультатів аудиторської перевірки. 7.1. Робочі документи аудитора. 7.2. Договір на проведення аудиту. 7.3. Звіт аудитора. 7.4. Аудиторський висновок. 7.5. Модифіковані види аудиторських висновків. Додаток. Міжнародні стандарти аудиту і надання впевненості. Використана література.Біологія : навчальний посібник / Воробець З.Д. [ та ін.] ; за ред. З.Д. Воробця. – Київ : Знання, 2010. – 436 с. – ISBN 978-966-346-721-4

   


   Навчальний посібник підготовлено відповідно до чинної навчальної програми з медичної біології. Видання містить найважливіші відомості про основи життєдіяльності людини. Особливу увагу приділено медичній генетиці та медичній паразитології, зокрема спадковій патології та паразитарним хворобам людини.
   Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, лікарів, магістрів, студентів біологічних факультетів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Вступ. Розділ 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини. Молекулярно-клітинний рівень організації життя. 1.1. Структурні рівні організації життя, їх значення для медицини. 1.2. Неклітинні форми органічного світу. Віруси. Білки пріони. 1.3. Клітина — найменша структурно-функціональна одиниця живого. 1.4. Обмін речовин і енергії. 1.5. Молекулярний рівень організації спадкової інформації у клітині. Нуклеїнові кислоти. 1.6. Механізми реалізації спадкової інформації в клітині. 1.7. Розмноження — універсальна властивість живої матерії. 1.8. Клонування. Життя клітин поза організмом. Розділ 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини. 2.1. Предмет і завдання генетики та медичної генетики. Основні поняття. 2.2. Закономірності успадкування ознак. 2.3. Взаємодія генів у детермінуванні та розвитку ознак (захворювань) організму. 2.4. Генетика статі. Зчеплене успадкування генів. 2.5. Закономірності успадкування зчеплених генів. Кросинговер. Хромосомна теорія спадковості. 2.6. Особливості людини як об’єкта генетичних досліджень. 2.7. Нехромосомна спадковість. 2.8. Генна інженерія та біотехнологія. 2.9. Поняття про імуногенетику та фармакогенетику. 2.10. Мінливість у людини. Форми мінливості. Мутагенні фактори. 2.11. Генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени і комутагени. Розділ 3. Індивідуальний розвиток. 3.1. Основні закономірності ембріонального розвитку. 3.2. Основні закономірності постембріонального розвитку. 3.3. Регенерація і трансплантація. 3.4. Механізми гомеостазу. 3.5. Біологічні ритми. Розділ 4. Популяційно-видовий рівень організації життя. Біологічна еволюція. 4.1. Вид, його критерії та структура. 4.2. Основні напрями еволюційного процесу. 4.3. Закономірності розвитку органічного світу. Теорії виникнення життя на Землі. 4.4. Філогенез і антропогенез. Розділ 5. Екологія людини та біосфера. 5.1. Життєве середовище людини. 5.2. Стан середовища існування та здоров’я людини. 5.3. Отруйні організми. Лікарські рослини. 5.4. Основні екологічні закони. 5.5. Поняття про екосистеми. Розділ 6. Медична паразитологія. 6.1. Підцарство Найпростіші — Protozоa. 6.2. Тип Плоскі черви — Plathelminthes. 6.3. Тип Круглі черви — Nemathelminthes. 6.4. Тип Членистоногі — Arthropoda. Література.Економіка підприємств : підручник / Горбонос Ф.В. [ та ін.]. – Київ : Знання, 2010. – 463 с. – ISBN 978-966-346-581-4

   


   У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб’єкта господарювання, забезпеченості й використання матеріальних трудових, інвестиційних та інших ресурсів. Розглянуто суть категорій і показники економічної ефективної діяльності аграрних підприємств. Охоплено обов’язкові теми нормативного курсу. Структура підручника дає змогу студентам активно освоювати теорію і забезпечує його практичне спрямування.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Розділ 1. Предмет і метод курсу “Економіка підприємств”. Розділ 2. Підприємство як суб’єкт господарювання. Розділ 3. Класифікація, види підприємств та основи підприємницької діяльності. Розділ 4. підприємство в сучасній системі господарювання. Розділ 5. Матеріально-речові елементи підприємств. Розділ 6. Земельні ресурси підприємств та ефективність їх використання. Розділ 7. Виробничі потужності підприємств. основні фонди. Розділ 8. Оборотні засоби аграрних підприємств. Розділ 9. Інвестиції підприємств. Розділ 10. Капітальні вкладення підприємств. Розділ 11. Кадри підприємств і зайнятість. Розділ 12. Продуктивність праці. Розділ 13. Витрати виробництва та собівартість продукції підприємств. Розділ 14. Ціни та ціноутворення на продукцію підприємства. Розділ 15. Результати діяльності підприємств. Розділ 16. Ринкові відносини в аграрному секторі. Розділ 17. Якість, стандартизація і сертифікація продукції. Розділ 18. Ефективність діяльності аграрних підприємств. Розділ 19. Економічне зростання підприємства. Розділ 20. Розширене відтворення та накопичення в підприємствах. Розділ 21. Розміщення, концентрація та спеціалізація виробництва. Розділ 22. Кооперація в сільському господарстві. Розділ 23. Економіка виробництва кормів. Розділ 24. Економіка галузей рослинництва. Розділ 25. Економіка галузей тваринництва. Список літератури.Економічна безпека : навчальний посібник / Варналій З.С. [ та ін.] ; за ред. З.С.Варналія. – Київ : Знання, 2009. – 647 с. – ISBN 978-966-346-761-0

   


   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові. Розкриваються роль і місце економічної безпеки в економічній системі, загрози економічній безпеці держави та її індикатори, сутність та оцінка рівня фінансової безпеки держави, проблеми бюджетної, податкової, боргової, грошово-кредитної, валютної та банківської безпеки. Висвітлені інвестиційна складова економічної безпеки та механізм її реалізації, інвестиційна політика у гарантуванні економічної безпеки в Україні. У логічній послідовності розглядаються сутність, передумови та чинники зміцнення економічної безпеки підприємництва, стратегія та механізми її забезпечення. Аналізуються об’єктивні основи взаємозв’язку економічної безпеки та тіньової економіки, сутність та шляхи детінізації економіки. Визначаються основні складові політики забезпечення економічної безпеки держави, її інституційні засади та завдання, у тому числі в контексті глобалізаційних процесів. До кожної теми додається навчальний тренінг.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, спеціалістам-практикам, яких цікавлять проблеми економічної безпеки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Модуль I. Теоретичні засади економічної безпеки. Тема 1. Сутність економічної безпеки. Тема 2. Основні складові економічної безпеки держави. Тема 3. Загрози економічній безпеці та її індикатори. Тема 4. Кількісна оцінка економічної безпеки держави. Тема 5. Національні економічні інтереси та економічна безпека. Модуль IІ. Економічна безпека у фінансовій сфері. Тема 6. Сутність та оцінка рівня фінансової безпеки держави. Тема 7. Проблеми бюджетної, податкової та боргової безпеки. Тема 8. Грошово-кредитна політика та економічна безпека. Тема 9. Валютна безпека. Тема 10. Банківська безпека. Тема 11. Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки. Тема 12. Механізм реалізації інвестиційної безпеки. Тема 13. Інвестиційна політика у гарантуванні економічної безпеки в Україні. Модуль IІІ. Економічна безпека підприємництва. Тема 14. Економічна безпека підприємництва в системі національної безпеки. Тема 15. Передумови та чинники зміцнення економічної безпеки підприємництва. Тема 16. Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва. Тема 17. Податкова політика держави як чинник впливу на економічну безпеку підприємництва. Модуль IV. Економічна безпека і тіньова економіка. Тема 18. Сутність тіньової економіки. Тема 19. Специфіка тінізації економіки у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. Тема 20. Детінізація капіталу як складова економічної безпеки. Тема 21. Детінізація економіки — пріоритет економічної безпеки. Модуль V. Політика забезпечення економічної безпеки. Тема 22. Інституційні засади забезпечення економічної безпеки. Тема 23. Система забезпечення економічної безпеки країни. Тема 24. Забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізаційних процесів. Основні терміни і поняття. Навчальна програма курсу “Економічна безпека”.Історія нових незалежних держав : рostsovieticum : навчальний посібник / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2010. – 487 с. – ISBN 978-966-346-752-8

   


    Пропонована книга — перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі навчальний посібник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та рухів до сьогодення. На основі аналізу політичних, економічних, соціальних та інших процесів показано провідні тенденції, досягнення і проблеми становлення та розвитку цих країн. Висвітлено роль особистісного фактора в історії нових незалежних держав. Окремо проаналізовано історичну спадщину Імперії та Союзу в житті кожної з держав, простежуються спільні риси в їхньому розвиткові та причини відмінностей, підсумовано майже 20-річне незалежне існування.
   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі міжнародних відносин або історії, політології, соціології, журналістики, всіх, кого цікавить історія пострадянських нових незалежних держав.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

    Передмова. Російська багатонаціональна імперія: становлення, особливості функціонування, причини розвалу. Боротьба народів колишньої Російської імперії за здійснення права на самовизначення після революції 1917 р. Створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Радянська національна політика. Причини краху СРСР. Російська Федерація. Білорусь. Молдова. Країни Балтії. Литва. Латвія. Естонія. Республіки Закавказзя. Вірменія. Азербайджан. Грузія. Центральна Азія. Казахстан. Узбекистан. Таджикистан. Киргизстан. Туркменистан. Нові незалежні пострадянські держави: проблеми, досягнення, перспективи. Додаток. Дорадянське минуле. Список літератури.Мерчандайзинг : навчальний посібник / І.М. Мельник, Ю.М. Хом"як. – Київ : Знання, 2009. – 309 с. – ISBN 978-966-346-720-7

   


   У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто технології мерчандайзингу на торговельних підприємствах, направлених на стимулювання роздрібного продажу через привернення уваги покупців до товарів за допомогою їх найвигіднішого розміщення в торговельному залі та на прилавках магазину. Такий навчальний посібник видається в Україні вперше.
    Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, спеціалістів торгівлі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Вступ. Розділ 1. Суть і значення мерчандайзингу. 1.1. Передумови виникнення та еволюція мерчандайзингу. 1.2. Суть, зміст і завдання мерчандайзингу. 1.3. Сфери застосування мерчандайзингу. Розділ 2. Теоретичні основи мерчандайзингу. 2.1. Характеристика психологічних і пізнавальних ресурсів людини. 2.2. Етапи процесу прийняття покупцем рішення про купівлю товару. 2.3. Класифікація товарів та покупок у мерчандайзингу. 2.4. Зони концентрації потенційних покупців. 2.5. Принципи та правила мерчандайзингу. Розділ 3. Організація внутрішнього простору магазину. 3.1. Сучасні торгові технології, типи та формати підприємств. 3.2. Технологічні планування торговельних залів магазинів. 3.3. Зонування і розподіл площі торговельного залу. 3.4. Розміщення товарних груп і формування потоків покупців. 3.5. Аналіз привабливості товарного відділу та вибір оптимального варіанта його розміщення. 3.6. Інтер’єр і атмосфера магазину. Розділ 4. Мерчандайзингові підходи до формування та управління асортиментом товарів. 4.1. Класифікація асортименту з позицій мерчандайзингу. Формування товарних категорій. 4.2. Властивості асортименту товарів. 4.3. Формування асортименту товарів у магазинах. 4.4. Збалансування асортименту за шириною і глибиною. 4.5. Управління асортиментом на основі ABC- і XYZ-аналізу. Розділ 5. Викладка товарів на основі технологій мерчандайзингу. 5.1. Правила пропонування товарів у магазині. 5.2. Суть, види та принципи викладки товарів. 5.3. Концепції і варіанти товарної викладки. 5.4. Фейсинг і SKU. Планограми викладки. Розділ 6. Реклама як інструмент мерчандайзингу. 6.1. Реклама як засіб управління поведінкою людей. 6.2. Види рекламних засобів та умови їх застосування. 6.3. Реклама у місцях продажу. Розділ 7. Особливості мерчандайзингу окремих груп товарів. 7.1. Мерчандайзинг товарів продовольчої групи. 7.2. Мерчандайзинг товарів непродовольчої групи. 7.3. Мерчандайзинг нового товару. 7.4. Особливості мерчандайзингу у сфері послуг. Розділ 8. Організація системи мерчандайзингу. 8.1. Схеми організації мерчандайзингу. 8.2. Функції та організація роботи мерчандайзерів. 8.3. Система контролю й оцінки роботи мерчандайзерів. 8.4. Стандарти мерчандайзингу магазину. Список використаної літератури.Метафизика экономики / В. Базилевич, В. Ільин. – 2-е изд., исправ. и доп. – Киев : Знання ; Рыбари, 2010. – 925с. – (Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко 175 лет). – ISBN 978-966-346-751-1; 978-5-93763-011-7

   


    В монографии впервые в истории отечественной общественной мысли осуществлен анализ метафизической сущности экономического знания. Авторы показывают, что содержание экономического не исчерпывается временными формами, поскольку за явлениями и их внешними манифестациями всегда кроются многочисленные смыслы. Раскрытие соотношения между экономической теорией, философией экономики, этической экономией, философией хозяйства позволило выделить предмет и метод метафизики экономики. Исследованы “дух” и “душа” экономики, ее феноменологический статус, рациональный, иррациональный, трансцендентный уровни постижения экономического бытия. Показаны новые горизонты и перспективы развития отечественной науки в исследовании трансформаций сознания человека и его мировоззрения в эпоху тотальной экономической рационализации социокультурной реальности.
    Книга рассчитана на преподавателей, научных работников, менеджеров, аспирантов, студентов высших учебных заведений, всех, кого интересуют проблемы философского и экономического бытия человека.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Введение. Экономический универсум. Раздел 1. Метафизика. Историко-философская экспозиция. Раздел 2. Поиск экономических смыслов. Экспозиция. Раздел 3. “Метафизика экономики”: горизонты существования. Раздел 4. “Мир экономики” как объект метафизики. Раздел 5. Экономическая онтология. Раздел 6. Гносеология экономики. Раздел 7. Феноменология экономики. Раздел 8. Дух экономики. Раздел 9. “Душа” экономики. Раздел 10. Метафизика предельных смыслов экономики. Раздел 11. Экономическая антропология. Раздел 12. Метафизика постмодерна: цивилизация, разум, деньги. Метафизика экономики — возможность необходимого. Персоналии. Глоссарий. Литература. Именной указатель.Міжнародна економіка : навчальний посібник / В.Г. Герасимчук, С.В. Войтко. – Київ : Знання, 2009. – 302 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-557-9

   


   Навчальний посібник охоплює питання теорії та практики міжнародної торгівлі, руху факторів виробництва у світовій економіці, функціонування світової валютно-фінансової системи, міжнародної економічної інтеграції. Окремою частиною у посібнику представлено міжнародне науково-технічне співробітництво. Розглянуто проблематику конкурентоспроможності національної економіки на міжнародних ринках продукції і послуг, взаємодію національної економіки з міжнародними організаціями. Наведено завдання для практичних занять і поради до розв’язання задач.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Частина І. Міжнародна торгівля. Розділ 1. Закономірності розвитку та структура міжнародної економіки. Розділ 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Розділ 3. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Розділ 4. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Розділ 5. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Розділ 6. Міжнародна торгівля послугами. Частина II. Міжнародний рух факторів виробництва. Розділ 7. Міжнародний рух капіталу. Розділ 8. Міжнародний поділ праці та транснаціональне кооперування. Розділ 9. Позичковий капітал та міжнародне кредитування. Розділ 10. Міжнародна трудова міграція. Частина III. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Розділ 11. Теорії впливу науково-технічних нововведень на міжнародну торгівлю. Розділ 12. Форми міжнародної передачі знань і технологій. Розділ 13. Міжнародний обмін інженерно-технічними послугами. Частина IV. Світова валютно- фінансова система. Розділ 14. Становлення міжнародних валютних відносин. Розділ 15. Валютний курс: теорія і політика. Розділ 16. Платіжний баланс. Розділ 17. Міжнародні фінансові ринки. Частина V. Міжнародна економічна інтеграція. Розділ 18. Конкурентоспроможність національної економіки. Розділ 19. Міжнародні економічні організації. Розділ 20. Україна і світова економіка. Розділ 21. Глобалізація як концепція розвитку світової економіки. Українсько-англійський тлумачний словник основних термінів. Список основних скорочень у міжнародній економіці. Завдання і поради до проведення практичних занять та розв’язання задач. Рекомендована література.Мікроекономіка : практикум : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [ та ін. ] ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 491c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-669-9

   


    Практикум поглиблює та доповнює підручник з мікроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання — не тільки розширити, а й закріпити знання студентів з курсу мікроекономіки. За структурою посібник містить базові терміни та поняття, навчальні тренінги і практичні завдання. У навчальних тренінгах представлені тести, задачі і графічні вправи (з відповідями) до базового курсу з мікроекономіки, який вивчають студенти економічних спеціальностей. У практичних завданнях наведено питання, що стосуються реальних економічних ситуацій, відповіді на які допоможуть студентам краще зрозуміти теоретичні положення, сформувати навички вирішення проблем, що виникають у діяльності суб’єктів економіки, ефективно застосувати набуті знання на практиці.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям, економістам-практикам, керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Тема 1. Предмет, методи та методологія мікроекономіки. Тема 2. Основи мікроекономічної теорії попиту і пропозиції. Тема 3. Часткова ринкова рівновага. Тема 4. Модель поведінки споживача. Тема 5. Теорія виробництва і граничних продуктів. Тема 6. Теорія витрат виробництва. Тема 7. Ринок досконалої конкуренції. Тема 8. Ринок чистої монополії. Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції. Тема 10. Олігополія. Тема 11. Пропозиція ресурсів. Тема 12. Попит фірми на ресурси. Тема 13. Загальна ринкова рівновага. Тема 14. Зовнішні ефекти. Тема 15. Суспільні блага. Відповіді та розв’язки до навчального тренінгу.Наукові та науково-правничі школи: стан та проблеми правового регулювання / В.І. Андрейцев.  – Київ : Знання, 2009. – 414с. – ISBN 978-966-346-645-3

   


   Вперше в юридичній літературі досліджуються методологічні та організаційно-правові засади формування, легалізації та діяльності наукових, науково-правничих шкіл в Україні. Розкриваються доктринальні засади діяльності вченого — наукового лідера як засновника наукових, науково-правничих шкіл, його істотні ознаки, визначаються поняття, сутність наукових, науково-правничих шкіл. Розглядаються історико-правові форми діяльності науково-правничих шкіл, науково-правничі школи загальнотеоретичного та галузевого спрямування. Визначаються і досліджуються законодавчі засади функціонування науково-правничих шкіл, проблеми вдосконалення їх діяльності. Розкриваються особливості правового статусу наукового лідера, правосуб’єктності членів різних форм науково-правничих шкіл, перспективи локального регулювання діяльності науково-правничих шкіл тощо. Аналізується система гарантій здійснення наукової, науково-правничої діяльності. Наведено матеріали щодо розвитку окремих наукових, науково-освітніх правничих шкіл різних наукових і освітніх центрів України. Поглиблено аналізуються чинне законодавство, підзаконні та локально- правові акти, організаційні засади функціонування науково-освітніх шкіл у правознавстві. Пропонується концептуальна модель законопроекту про наукові школи вчених.
    Для науковців, керівників державних наукових установ і навчальних закладів, юристів-практиків. Книга буде корисною також студентам та викладачам вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   З думою про вічність... Замість передмови. Розділ 1. Методологічні та гносеологічні засади науково- правничих шкіл. 1.1. Доктрина вченого — наукового лідера у теорії та практиці формування науково-правничих шкіл. 1.2. Поняття, сутність і методологія науково-правничих шкіл. Розділ 2. Генеза науково-правничих шкіл та їх історико-правові форми. 2.1. Науково-правничі школи історико-правового і загальнотеоретичного (фундаментального) спрямування. 2.2. Науково-правничі школи цивільного та господарсько-правового спрямування. 2.3. Науково-правничі школи еколого-правового та публічно-правового спрямування. Розділ 3. Науково-правничі школи як об’єкти механізму правового регулювання. 3.1. Законодавчі засади функціонування науково-правничих шкіл та проблеми їх удосконалення. 3.2. Підзаконні нормативно-правові акти в механізмі правового регулювання діяльності наукових, науково-правничих шкіл: стан і перспективи. 3.3. Локальне нормативно-правове регулювання заснування та діяльності науково-правничих шкіл: досвід і проблеми. Розділ 4. Правосуб’єктність наукових лідерів і членів наукових, науково-правничих шкіл. 4.1. Проблеми реалізації правосуб’єктності вчених наукових, науково-правничих шкіл. 4.2. Правові проблеми державних гарантій діяльності вчених наукових, науково-правничих шкіл. Розділ 5. Концептуальні засади кодифікації законодавства про наукові школи вчених. 5.1. Аксіологічні аспекти кодифікації законодавства про наукові школи вчених. 5.2. Концепція законопроекту про наукові школи вчених.Опір матеріалів : навчальний посібник / В.І. Шваб"юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-346-679-8

   


   У навчальному посібнику викладено основи курсу “Опір матеріалів”. Описано основні положення та методики сучасної механіки деформівного твердого тіла, класичні задачі визначення зусиль та переміщень у елементах конструкцій, а також методи їх розрахунків. Наведено приклади розрахунку конструкцій із композитних матеріалів.
   Для студентів матеріалознавчих та механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для студентів немеханічних спеціальностей, які вивчають курси опору матеріалів, технічної та прикладної механіки, механічні властивості та конструкційну міцність матеріалів за скороченими програмами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Тема 1. Вступ. Основні положення. Тема 2. Експериментальне та аналітичне вивчення деформацій розтягання та стискання. Тема 3. Зсув. Тема 4. Геометричні характеристики плоских перерізів. Тема 5. Кручення валів та стрижнів. Тема 6. Розрахунок циліндричних пружин із малим кроком. Тема 7. Напружений та деформований стан у точці тіла. Тема 8. Теорії міцності для крихких та пластичних матеріалів. Тема 9. Механіка руйнування матеріалів з тріщинами. Тема 10. Згин балок. Тема 11. Складний опір. Тема 12. Визначення переміщень у стрижневих системах. Розрахунок нерозрізних балок. Тема 13. Розрахунок плоских рам. Тема 14. Розрахунок центрально стиснутих стрижнів на стійкість. Тема 15. Розрахунок стрижнів при динамічних навантаженнях. Тема 16. Розрахунок елементів конструкцій за границею пружності. Тема 17. Розрахунок елементів конструкцій із композитних матеріалів. Тема 18. Елементи теорії згинання тонких пластин. Список рекомендованої літератури. Додатки.Основи інформаційного права України : навчальний посібник / Цимбалюк В.С. [ та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 414с. – ISBN 978-966-346-579-1

   


    У посібнику розкриваються зміст, сутність та найважливіші особливості нового для нашої країни соціально-юридичного феномена — інформаційного права. Наводяться визначення основних понять та категорій. Висвітлюються базові принципи правового регулювання суспільних відносин в умовах формування інформаційного суспільства.
   Посібник розрахований насамперед на студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, державним службовцям, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавлять інформаційні правовідносини, інформаційна культура та інформаційна безпека як складові інформаційної політики України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Розділ 1. Поняття, зміст і сутність інформаційного права. Розділ 2. Наука і навчальна дисципліна “Інформаційне право”. Розділ 3. Інформаційне суспільство як джерело інформаційного права. Розділ 4. Правова інформатика як джерело інформаційного права. Розділ 5. Інформаційна культура як джерело інформаційного права. Розділ 6. Державна інформаційна політика як джерело інформаційного права. Розділ 7. Міжнародне інформаційне право. Розділ 8. Порівняльне інформаційне право. Інформаційне право в інших країнах. Розділ 9. Інформаційна безпека як інститут інформаційного права. Розділ 10. Кримінально-правова охорона та захист суспільних інформаційних відносин. Розділ 11. Охорона і захист персональних даних. Висновки. Тематичний план навчальної дисципліни “Інформаційне право”. Зміст програми за темами. Бібліографія.Педагогічна мудрість віків : навчальний посібник / В.Л. Омельяненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-603-3

   


   У посібнику зібрано і тематично скомпоновано понад дві з половиною тисячі прислів’їв, приказок, афоризмів, влучних і мудрих висловлювань відомих діячів світової культури, афоризмів і крилатих висловів із Біблії, Талмуда, інших історико-літературних пам’яток, що стосуються різних аспектів виховання і освіти молодого покоління. Матеріал розміщено за тематичним принципом у контексті базових тем традиційного курсу педагогіки. Пропонований посібник сприятиме актуалізації використання тисячолітніх надбань народів світу в царині виховання людини.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів педагогічного профілю. Книга буде корисною також учителям, педагогам-вихователям дошкільних і позашкільних закладів, батькам, усім, кого цікавлять проблеми виховання.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Вступ. Розділ 1. Учитель і суспільство. Розділ 2. Предмет і завдання педагогіки. Розділ 3. Розвиток і формування особистості. Розділ 4. Мета й завдання виховання. Розділ 5. Система освіти в Україні. Розділ 6. Процес навчання. Розділ 7. Зміст шкільної освіти. Розділ 8. Методи й засоби навчання. Розділ 9. Форми організації навчання. Розділ 10. Аналіз і оцінювання навчальної діяльності учнів. Розділ 11. Сутність і процес виховання. Розділ 12. Загальні методи виховання. Розділ 13. Формування колективу. Розділ 14. Моральне виховання. Розділ 15. Розумове виховання. Розділ 16. Трудове виховання. Розділ 17. Естетичне виховання. Розділ 18. Фізичне виховання. Розділ 19. Педагогічне спілкування. Розділ 20. Робота класного керівника. Розділ 21. Родинне виховання. Розділ 22. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Розділ 23. Керівництво навчальними закладами. Покажчик авторів афоризмів, цитат та інших джерел.Політологія : підручник / Димитрова Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-533-3

   


   Розглянуто головні етапи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності й демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи, режимів, складові політичного процесу, місце і роль людини як суб’єкта влади і політики.
    Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Вступ. Розділ 1. Становлення та розвиток політології як науки. Розділ 2. Форми та засоби здійснення політики. Розділ 3. Суб’єкти політики та способи політичної діяльності. Розділ 4. Персоналізовані аспекти політики. Розділ 5. Політика в системі міжнародних відносин. Література. Теми рефератів. Методичні рекомендації з підготовки та написання реферату. Тематика контрольних робіт. Основні питання до іспиту. Основні терміни і поняття.Правознавство : навчальний посібник / Дрожжина С.В. [ та ін.] ; за ред. С.В.Дрожжиної. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 350с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-759-7

   


   За змістом навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму “Економіка і підприємництво”. Матеріали посібника базуються на новітньому законодавстві та практиці його застосування в умовах розбудови ринкової економіки. Книга спрямована на формування системи знань з теорії держави і права та його провідних галузей, правового регулювання економіки, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів. Посібник має чітку практичну спрямованість і буде корисний економістам-практикам, менеджерам, керівникам підприємств, усім, кого цікавить правове забезпечення господарської діяльності.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Передмова. Тема 1. Держава. Право. Тема 2. Конституційне право. Тема 3. Адміністративне право. Тема 4. Фінансове право України. Тема 5. Банківське право. Тема 6. Цивільне законодавство. Тема 7. Сімейне право. Тема 8. Трудове право. Тема 9. Основи соціального законодавства України. Тема 10. Основи екологічного, земельного та аграрного права. Тема 11. Кримінальне право України. Тема 12. Міжнародне право. Тема 13. Вирішення господарських спорів. Тема 14. Розгляд цивільних, адміністративних та кримінальних справ.Прокуратура України : навчальний посібник / М.В. . – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1

   


   У навчальному посібнику висвітлюються актуальні теоретичні й практичні проблеми, пов’язані з реформуванням прокуратури України: її місце у механізмі держави, функції, принципи організації та діяльності, взаємозв’язки зі структурами, що належать до інших гілок влади. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства й організації роботи прокуратури України.
    Для науково-педагогічних працівників, прокурорів, суддів та інших юристів-практиків. Книга буде корисною також для студентів вищих навчальних закладів як матеріал для навчальних курсів з питань організації та діяльності прокуратури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

   Вступ. Розділ 1. Роль і місце прокуратури в суспільстві як суб’єкта державної влади. Розділ 2. Теоретичні засади визначення функцій прокуратури в перехідний період. 2.1. Багатофункціональність як основа правового статусу Прокуратури України. 2.2. Основні напрями вдосконалення правового регулювання і реалізації функцій прокуратури. Розділ 3. Принципи прокурорської системи України. 3.1. Поняття, значення і види принципів організації і діяльності прокуратури. 3.2. Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України. 3.3. Принцип незалежності прокуратури та гарантії його реалізації. 3.4. Законність як принцип прокурорської системи. 3.5. Значення гласності та особливості застосування принципу гласності в діяльності прокуратури. Розділ 4. Співвідношення діяльності прокуратури України та інших владних структур. 4.1. Відносини прокуратури з Главою Держави і найвищим представницьким органом України. 4.2. Відносини прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. 4.3. Відносини між прокуратурою та судами загальної юрисдикції. 4.4. Відносини між прокуратурою та Конституційним Судом України. 4.5. Відносини між прокуратурою та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.Старослов"янська мова : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3

   


   Модульний курс старослов’янської мови складається із трьох частин. У вступі та двох частинах визначено сутність навчальної дисципліни, подано зміст першого та другого модулів, короткий зміст лекцій, основну та додаткову літературу. Розроблено практичні та тестові завдання, наведено методичний коментар до модуля, перелік питань до модульних контрольних робіт та зразки типових варіантів, довідковий матеріал. У третій частині представлено варіанти завдань для самостійної роботи.
   Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

    Вступ. Модуль 1. Старослов’янська мова — перша писемна літературна мова слов’ян. Фонетика. Модуль 2. Морфологія та синтаксис. Морфологічні та синтаксичні особливості старослов’янської мови. Словники. Список умовних скорочень. Практикум для самостійної та індивідуальної роботи. Додатки. Пам’ятки старослов’янської мови. Глаголичні пам’ятки. Кириличні пам’ятки.Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex