Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Олді-плюс" у червні 2014 року.Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-90-3

   


   Підручник для вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих аграрних закладів розроблений на основі програми нормативної дисциплін "Безпека життєдіяльності", що створена на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2002 р. № 76 та відповідно до положень Концепції освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини", затвердженої Міністром освіти і науки України 12 березня 2001 р, а також на основі типової програми, схваленої на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН від 16.02.2011 р., № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., № 2.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТДизайн интерьера отельно-ресторанных объектов / Л.А. Иванова, О.В. Дышкантюк, С.Е. Полевая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищевых технологий. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 224, [2] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 978-966-289-019-8 Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов / Л.А. Иванова, О.В. Дышкантюк, С.Е. Полевая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищевых технологий. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 224, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-289-019-8

   


   Розглянуто методологічні підходи до вироблення дизайнерських рішень стосовно до інтер'єру приміщень будинків, готелів і ресторанів. При цьому використовується певний ( заданий ) стиль , що характеризується архітектурними особливостями і відповідним йому предметним наповненням у вигляді меблів.
   Виклад проведено на прикладах використання найбільш відомих історичних і сучасних стилів від готики до хай-теку.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкологія та збалансоване природокористування : навч. посібник / М.С. Мальований, Г.З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т Екологія та збалансоване природокористування : навч. посібник / М.С. Мальований, Г.З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин та в підрядк. прим. – Предм. покажч.: с. 313-314. – ISBN 978-966-289-004-4

   


   Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів України та світу. У ньому висвітлені основи питання із теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем навколишнього середовища та економічні особливості окремих територій. Висвітлюється співвідношення двох наук екології та регіональної економіки.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Ч. 1. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 434, [2] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 430-434. - Предм. покажч.: с. 421-429. - ISBN 978-966-289-017-4 Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Ч. 1. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 434, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-434. – Предм. покажч.: с. 421-429. – ISBN 978-966-289-017-4

   


   У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особливості сучасної законодавчої та нормативно-правової бази України. Запропоновано наочну інтерпретацію навчального матеріалу у вигляді логічних схем, таблиць.
   Навчальний посібник призначений, в першу чергу, для студентів напряму підготовки "Економіка підприємства", а також інших напрямів підготовки галузі знань "Економіка та підприємництво", може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників і фахівців підприємств різних галузей економіки України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЗагальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Херсон : Олді-Плюс, 2013. - 287, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 269-271 та у підрядк. прим. - ISBN 978-966-2393-64-4 Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-64-4

   


   Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни "Загальна екологія": аутекологія, демекологія, синекологія, основи біосферології та елементи прикладної екології.
   Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.
   Буде корисним для студентів, що навчаються за екологічними, біологічними і лісотехнічними спеціальностями, а також аспірантів, викладачів і всіх, небайдужих до актуальних питань екології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Третяк, Т.М. Прядка, І.Г. Колганова. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 350, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 343-348. - Анот. укр., рос., англ. - ISBN 978-966-2393-87-3 Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Третяк, Т.М. Прядка, І.Г. Колганова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 350, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 343-348. – Анот. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-2393-87-3

   


   Висвітлено актуальні проблеми історії земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період зародження капіталізму, селянської реформи 1861 року, столипінської реформи 1906 -1917 рр., в Радянській Україні, особливості земельних реформ на Буковині, Галичині та Закарпатті. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТМенеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 341, [1]с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 336-341. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2393-98-9 Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 341, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336-341. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2393-98-9

   


   У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал посібника доповнює небагатосельні навчальні видання в Україні, де підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та міжнародного туризму.
    Посібник складається зі вступу, основної частини із 20 розділів, додатків і списку літературних джерел.Основна частина посібника присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, функцій менеджменту для організацій сфери туризму, зовнішнім зв'язкам, управлінню конфліктами в туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи сучасного менеджера в туризмі. Висвітленно основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного менеджменту. За кожною темою посібника наводяться питання до самоконтролю знань.
   Практичну направленість посібника підсилюють тестові вправи, блок завдань для самостійної роботи і термінологічний словник, що наведено у додатках.
   Видання призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Туризм" з дисципліни "Менеджмент туризму", а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності.Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закладів, які навч. за галуззю знань 0401 Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закладів, які навч. за галуззю знань 0401 "Природничі науки" / М.О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 473, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-473. – Термінол. слов.: с. 426-462. - Предм. покажч.: с. 463-473. – ISBN 978-966-2393-62-0

   


   У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. У ньому висвітлено такі розділи: наука як система знань, основи методології науково-дослідної діяльності, методи наукового дослідження, основи моделювання та теоретичних досліджень, основи експериментальної інформатики та аналізу стану компонентів навколишнього середовища, оформлення результатів наукової роботи, геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях і моніторингу довкілля, які, з нашої точки зору, є найбільш доцільними у вивченні даного курсу.
   Адресований студентам екологічних та інших спеціальностей ВНЗ, а також магістрантам і аспірантам, які займаються експериментальними дослідженнями у галузі екології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародна економіка : навч. посібник / Н.М. Антофій, О.В. Булюк, С.В. Фомішин ; за ред. С.В. Фомішина - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 350, [2] с. : іл., табл. - Бібліогр. на початку розд. - ISBN 978-966-2393-66-8 Міжнародна економіка : навч. посібник / Н.М. Антофій, О.В. Булюк, С.В. Фомішин ; за ред. С.В. Фомішина – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 350, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку розд. – ISBN 978-966-2393-66-8

   


   Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу "Міжнародна економіка" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво".
   В навчальний посібник включені навчально-методичні матеріали - словник основних понять, списки рекомендованої літератури до кожної теми курсу. Книга написана на базі значної кількості новітніх статистичних даних.
   Видання розраховано для студентів і аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, усіх, хто цікавиться проблемами функціонування міжнародної економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародні економічні відносини : навч. посібник / [С.В. Фомішин та ін.] ; за ред. С.В. Фомішина. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - 415, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці тем. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - ISBN 978-966-2393-94-1 Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / [С.В. Фомішин та ін.] ; за ред. С.В. Фомішина. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2393-94-1

   


   Матеріал навчального посібника спрямований на активне засвоєння курсу "Міжнародні економічні відносини" згідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України з менеджменту. Колективом авторів на базі нового статистичного матеріалу викладено сутність, основні тенденції, закономірності та особливості функціонування міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації. Текст ілюстрований графіками, рисунками, таблицями, що дозволяє наочно відобразити динамику міжнародних економічних відносин і використовувати книгу у вигляді ефективного самовчителя.
   Видання адресоване студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам зовнішньоекономічних відділів фірм і корпорацій, усім, хто цікавиться проблемами міжнародних економічних відносин.Основы круизного туроперейтинга : учеб. пособие / С.Г. Нездойминов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одес. нац. экон. ун-т. - Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. - 318, [2] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 212-222. - ISBN 978-966-2660-72-2 Основы круизного туроперейтинга : учеб. пособие / С.Г. Нездойминов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одес. нац. экон. ун-т. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. – 318, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 212-222. – ISBN 978-966-2660-72-2

   


СТИСЛИЙ ЗМІСТПедагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. магістратури спец. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. магістратури спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Т.І. Туркот, О.А. Коновал. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-2393-92-7

   


   У посібнику висвітлені загальні засади психології та педагогіки вищої школи: закономірності, принципи, форми, методи, зміст вищої екологічної освіти, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування у навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної культури викладача, його лекторської майстерності та деякі аспекти екології людини.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРелигиоведение : учеб. пособие / [П.К. Лобазов и др.] ; под. ред. П.К. Лобазова ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. - изд. 4-е, доп. и перераб. - Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. - 446 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - Авт. указ. на с. 3. - ISBN 978-617-7123-10-0 Религиоведение : учеб. пособие / [П.К. Лобазов и др.] ; под. ред. П.К. Лобазова ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – изд. 4-е, доп. и перераб. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. – 446 с. : табл. – Библиогр. в конце разд. – Авт. указ. на с. 3. – ISBN 978-617-7123-10-0

   


   Автори навчального посібника поставили мету ознайомити читачів з основами сучасного релігієзнавства, проаналізувати етапи виникнення і розвитку світових, національних і нових релігій, розкрити їх віровчення, культову практику і організаційні принципи, а також їх вплив на хід світової історії. Особливу увагу приділено сучасній релігійній ситуації на півдні України, першим крокам щодо зближення і спільної діяльності світських і конфесійних структур у будівництві демократичної Украіни.
   Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вузів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТуристичне країнознавство : навч. посібник / [В.Ф. Семенов, О.В. Дишкантюк, В.Д. Олійник] ; за ред. В.Ф. Семенова ; Одес. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., доповн. та випр. - Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. - 391, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 385-387. - На обкл. зазнач.: Семенов В.Ф. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - ISBN 978-966-2660-66-1 Туристичне країнознавство : навч. посібник / [В.Ф. Семенов, О.В. Дишкантюк, В.Д. Олійник] ; за ред. В.Ф. Семенова ; Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-387. – На обкл. зазнач.: Семенов В.Ф. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2660-66-1

   
Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / Г.Д. Берегова. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. - 340, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці модулів. - ISBN 978-966-2393-51-4 Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / Г.Д. Берегова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-966-2393-51-4

   


   Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей "Водні біоресурси та аквакультура" та "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та систематизацію знань за трьома модулями: "Основні мовні та мовленнєві поняття", "Писемне професійне мовлення", "Усне професійне мовлення". Кожен модуль розподілено на окремі теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для самоконтролю.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦивільний процес України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С.В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. Р.М. Мінченко - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 719, [1] с. : табл. - Бібліогр. наприкінці гл. - Авт. зазнач. на с. 3. - ISBN 978-966-289-018-1 Цивільний процес України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С.В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. Р.М. Мінченко – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 719, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці гл. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-289-018-1

   


   У підручнику проаналізовано основні питання дисципліни "Цивільний процес України": поняття і принципи цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти, сторони та треті особи в цивільному процесі, представництво в суді, участь у цивільному процесі прокурора, органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, цивільна юрисдикція, доказування і докази, позовне, наказне та окреме провадження, перегляд судових рішень і ухвал, що не набрали законної сили, в апеляційному порядку, перегляд рішень у касаційному порядку тощо.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex