Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Теми наукових розробок бібліотек вищих навчальних закладів України з 2010 року


ДОНЕЦЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиТемаТермін виконання
НБ Донбаського держ. технічного ун-ту (м. Алчевськ)
Модернізація системи обслуговування користувачів бібліотеки ДонДТУ в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій
 
НТБ Донецького нац. технічного ун-ту
Розробка принципів і методів трансформації НТБ ВНЗ у науково-інформаційний центр
1.09.2009 – 1.09.2012
НБ Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка
Електронні бібліотеки: бібліотекознавчий аспект формування, зберігання та використання електронних документів.
01.06.2010 
Бібліотека Маріупольського держ. гуманітарного університету
"Архітектурне краєзнавство "
з 2007 р. 
КИЇВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиТемаТермін виконання
Бібліотека Вінницького торгово-економічного ін-ту КНТЕУ
Професійний розвиток майбутніх економістів засобами електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів
2015-2016рр.
Бібліотека Вінницького кооперативного інс-ту
Маркетинг як стратегічна основа розвитку сучасної бібліотеки
 
НБ Вінницького нац. медичного ун-ту ім. М.І. Пирогова
Підготовка видання "Нарис з історії бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова"
2013 р.
НБ Дніпропетровського нац. університету
Система підвищення кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ України.
 
Бібліотеки в культурно-освітньому просторі Катеринославщини
 
Організація та діяльність колоністських виборних адміністрацій в Російській імперії (1762-1804 рр.)
 
НБ Дніпропетровського держ. аграрного ун-ту
Розвиток аграрної освіти та книжкової культури в Придніпровському регіоні: історія, джерельна база
 
Науково-бібліографічне опрацювання територіального об’єднання аграрних бібліотек Придніпровського регіону
-Забезпечення інноваційної діяльності наукової бібліотеки ДДАЕУ
 
Створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів
 
НТБ ДИНЗ "Національний гірничий університет" (м.Дніпропетровськ)
1. Складання списку літератури в навчальних виданнях.
 
2. Профессиональные ценности библиотекаря как основа его профессиональной этики в контексте общественного развития.
 
НТБ Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Університетська бібліотека та трансформація системи наукових комунікацій (№ ДР 0114U002412)
01.09.2013  – 31.12.2015
Бібліотека Житомирського нац. агроекологічного ун-ту
"Розвиток сучасної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі (на прикладі Житомирської області)" (дисертаційна робота Ігнатюк М. В.) (№ ДР 0110U002406)
2012-2016 роки
Розвиток інноваційної діяльності сільсько-господарських підприємств на засадах провайдингу (дисертаційна робота К.М.Кащук)
 
Створення та забезпечення роботи Інституційного репозитарію ЖНАЕУ
2013 – …
Наукометрія та бібліометрія: досвід роботи бібліотеки ЖНАЕУ
2014 – …
Бібліотека – пріоритетний ресурс освіти: нові можливості бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному просторі
2015 р.
НБ ім. М. Максимовича Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
Оцифрування рідкісних та цінних видань як складова вивчення, збереження, використання фондів НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка
довгострокова
Михайло Максимович. Бібліографія
довгострокова
Біобібліографія вчених Київського університету
довгострокова
НТБ Національного авіаційного університету (м.Київ)
1. Створення системи «Наукова періодика Національного авіаційного університету».
2013 – 2015 рр.
2. Модернізація системи автоматизованої видачі літератури НТБ Національного авіаційного університету
2014 р.
3. Розробка комп’ютерної системи оцінювання наукометричних показників науковців НАУ Національного авіаційного університету
2013 – 2014 рр.
4. Створення системи «Наукові конференції Національного авіаційного університету»
2013 – 2015 рр.
5. Створення та забезпечення роботи системи «Інституційний репозитарій Національного авіаційного університету
2013 – 2017 рр.
6. Підготовка видань: «Історія цивільної авіації України : Бібліографічний покажчик»;«Аксьонов Олександр Федотович : Бібліографічний покажчик»;«Покажчик передплачених НТБ періодичних видань на 2015 р.»
2014 р.
Бібліотека Київського нац. ун-ту будівництва і архітектури
Інформаційний супровід:
1.Теоретичні основи закономірностей стану дисперсних середовищ під дією силових навантежань технічними системами.
2.Теоретичні основи взаємодії пружно-деформованих елементів будівельної техніки і робочого середовища з врахуванням термопружних процесів.
   
Бібліотека ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"
Створення інформаційного ресурсу "Економічна думка України: матеріали до наукових біографій вчених-економістів".
2013/2014 рр.
Створення БД знань "Економічна історія України: документи та матеріали".
2013/2014 рр.
НБ Київського національного університету культури і мистецтв
1. Історія КДІК-КДУКіМ-КНУКіМ
2. Вчені Київського національного університету культури і мистецтв у культурно-мистецькому розвитку країни.
3. Зберігання бібліотечних фондів
2012 р.-
НТБ Нац. технічного ун-ту України "КПІ" (м.Київ)
1.Організація роботи і управління бібліотекою вищого навчального закладу
   
2.Технологія роботи бібліотеки вищого навчального закладу
   
3.Створення електронної бібліотеки вищого навчального закладу
   
НБ ДВНЗ «Криворізький нац. університет»
Формування інформаційних потреб студентів бібліотекою ВНЗ
2013-2015 рр.
НБ Кам'янець-Подільського нац. Університету ім. І. Огієнка
Краєзнавча діяльність бібліотеки університету (історія бібліотеки, університету, біобібліографічні дослідження діяльності видатних діячів Поділля, викладачів університету тощо)
   
Дослідження бібліотечно-бібліографічної діяльності видатних українських бібліографів — працівників фундаментальної бібліотеки Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) — Л.У. Биковського, С.О. Сірополка, І.Г. Сливки, М.І. Ясинського, М.А. Плевако
   
Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
   
НБ Національного пед.. університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ)
Бібліографічні видання освітньої галузі як ефективний засіб професійної комунікації
   
Формування бібліотечно-інформаційного ресурсу в освітньому середовищі вищого навчального закладу, як засіб активізації фахової підготовки майбутнього вчителя
   
Інформаційне забезпечення управлінням: критерії ефективності
   
НБ Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м.Київ)
Києво-Могилянська академія:
історія та сучасність (джерелознавчі дослідження)
   
Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці
   
НТБ Національного ун-ту харчових технологій (м.Київ)
Гулий Іван Степанович – ректор КТІХП, УДУХТ, НУХТ (1974-2003 рр.)
2015 р.
НТБ Національного університету харчових технологій: історія та сьогодення (до 130-річчя заснування університету)
довгострокова
Інституційні депозитарії ВНЗ
довгострокова
Літопис дисертацій : наукова спадщина університету (до 130-річчя заснування університету)
   
Наукова бібліотека Хмельницького нац. університету
Наукові дослідження за темою: "Історія та сьогодення наукової бібліотеки ХНУ"
 
Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі у ІІ половині ХІХ на початку ХХ сторіч: роль і місце в культурно-освітньому житті краю
2007 р. – 2011 р.
Розвиток ресурсної бази наукової бібліотеки Хмельницького національного університету в умовах інформаційного суспільства
 
Управління інформаційними ресурсами наукової бібліотеки ХНУ в умовах розвитку інформаційного суспільства на 2015 — 2020 роки.
 
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Університетська бібліотека в умовах трансформації сучасного суспільства: інноваційні шляхи розвитку
до 2016 р.
НБ Чернігівського нац. пед. університету імені Т.Г. Шевченка
Столітня еволюція розвитку від бібліотеки до інформаційного центру
2014 - 2016 рр.
Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки
2014 - 2016 рр.
НБ Чернігівського держ. ін-ту економіки та управління
Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності ВНЗ
2014 - 2016 рр.
НБ Чернігівського нац. технологічного ун-ту
«Використання науко-метричних баз даних як інноваційна складова інформаційного забезпечення наукової діяльності університету»
2013-2015 рр.
«Стан і використання фонду методичних видань наукової бібліотеки ЧДТУ»
2013-2014 рр.
Університетська бібліотека в умовах трансформації сучасного суспільства: інноваційні шляхи розвитку
до 2016 року
Сучасні тенденції розвитку бібліотеки в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу та наукової діяльності ВНЗ (№ ДР 0114U003138 від 22.01.2014 р.)
2013-2016 рр.
ЛЬВІВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиТемаТермін виконання
НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Дослідження ефективності використання бібліотечного веб-сайту.
2014 р. 
Історія бібліотеки НУВГП з моменту його заснування
 
Дослідження використання соціально-економічної літератури відділу книг зберігання
 
НБ Прикарпатського нац.ун-ту ім. В.Стефаника (м.Івано-Франківськ)
Науковці Прикарпатського Національного університету: біобібліографічний аспект (№ реєстр.0113и007857)
01.01.2013 - 01.12.2017 рр.
Фонд рідкісної книги: його проблематика та бібліографія
 
Іменні та тематичні фонди НБ : їх специфіка та бібліографія.
 
НБ Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка
Видатні діячі української науки та культури в інтелектуальному дискурсі ХХ - початку ХХІ ст.: Біобібліографічний аспект (№ ДР 0113U005122)
01.01.2013 р.- 31.12.2015 р.
Науковий об'єкт, що становить національне надбання "Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг НБ ЛНУ ім.І.Франка"
 
Формування фонду періодичних видань Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (XVIIІ ст. – 1945 р.); номер державної реєстрації роботи: № ДР 0114U004244
2014-2018 рр.
Бібліотека Львівського держ. ун-ту фіз. культури
Інформаційне забезпечення навчального і наукового процесів у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту (№ ДР 0111U001717)
2011-2015 рр.
НБ Національного ун-ту водного господарства та природокористування (м.Рівне)
Фонд цінних і рідкісних видань Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування
2014-2017р.
Науково-технічна бібліотека НУ "Львівська політехніка"
Документальна пам'ять України. Книжкова культура Галичини: історія, джерельна база.
 
Науково-бібліографічне опрацювання та розкриття фондів бібліотеки.
 
Проблеми бібліотекознавства.
 
Створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів.
 
Бібліотека Львівського інституту економіки і туризму
Історія розвитку бібліотеки
 
Бібліотека Львівського національного аграрного університету
Удосконалення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні та адаптування її для потреб трансферу інновацій (№ ДР 0111U003537)
 
НБ Львівського нац. медичного університету імені Данила Галицького
Медики та медицина у житті та творчості Т.Г. Шевченка
2014
Медична бібліографістика в іменах
 
Медичні періодичні видання : за матеріалами фондів НБ ЛНМУ імені Данила Галицького: ретроспективний погляд
 
НБ Рівненського держ. гуманітарного ун-ту
1. Паспортизація фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки РДГУ
2. Історія РДГУ
2014-2016 рр.
довгостроковий
Участь у загальнодержавному проекті "Україніка наукова"
   
НБ Національного ун-ту "Острозька академія" (м.Острог)
Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи
2014-1018 рр.
НБ Тернопільського нац. педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка
Інноваційна діяльність наукової бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу із забезпечення інформаційних потреб студентів (№ ДР 0111U001328)
2011 - 2015 рр.
НБ Чернівецького нац. ун-ту
Науковий об'єкт, що становить національне надбання "Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковінензія"
 
ОДЕСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиТемаТермін виконання
НБ ДВНЗ "Запорізький національний університет"
Наук.-інформ. проект: "Інформаційні електронні бази даних наукової бібліотеки ЗНУ - важлива складова якісної підготовки фахівців"
початок: 2007 рік.
Довгостроковий термін
Створення та забезпечення використання інституційного репозитарію у Запорізькому національному університеті
 
НБ Запорізького нац. технічного ун-ту
Рідкісні та цінні видання в фондах бібліотеки ЗНТУ
2012-2014 рр.
Впровадження в роботу бібліотеки інституційного репозитарію ЗНТУ
2014 р.
НБ Тавр. держ.агротехнол. ун-ту (м.Мелітополь)
Історичне дослідження "Рідкісні та цінні видання у фондах наукової бібліотеки"
2012 р. - 
Бібліотеки ВНЗ методичного об'єднання м.Миколаєва
Маркетингове дослідження "Вплив електронних ресурсів на читання користувачів бібліотеки"
2010, І-ІІ кв. 
НБ Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського
"Особливості становлення, сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-наукового процесу у вищому навчальному закладі"
2012 р.
Б-ка Національного ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова (м.Миколаїв) (НУК)
Інформаційна культура користу- вачів бібліотеки
2010, ІІІ кв. 
Стан комп'ютеризації бібліотечних процесів в бібліотеках ВНЗ - членах МО
2010, ІІІ кв. 
Історія бібліотеки НУК
2010, ІІ кв. 
Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання
 
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду НБ НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету.
 
Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету
Менеджмент якості інформаційних послуг
 
НБ Херсонського державного аграрного університету
Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення проведення наукових досліджень в галузях АПК (РН 04(41.04)
2013 р.
НБ Одеського нац. університету імені І.І. Мечникова
Подготовка каталога фонда В.И. Григоровича
 
Шедевры книгопечатания в фондах Научной библиотеки
 
История Украины в книжных памятниках ХVІІІ века
 
Подготовка каталога Одесские украинские издания в фондах НБ ОНУ
 
Каталог Воронцовского фонда Научной библиотеки ОНУ (Т.1, ч.1 Кириллические издания и книги гражданской печати).
 
Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете: Математика. История развития математических наук в Одесском (Новороссийском) университете: преподавание и научная деятельность.
 
М.Я. Грот – выдающийся ученый и философ (монография)
 
«Георгий Васильевич Флоровский в Новороссийском университете». Подготовка раздела Творчество Г.В. Флоровского и традиции Новороссийского университета.
 
Випускники ОНУ: 2-е изд.
 
ОНУ на страницах центральной, региональной и университетской прессы (2010-2015 гг.)
 
«Сотрудники ОНУ – участники боевых действий»
 
Участие в коллективной монографии «Одеський національний університет за 150 років»
 
Создание электронной БД «Летопись университета: факты, события».
 
Вестник ОНУ. Серия: Библиотековедение, библиографоведение, книговедение.
 
ХАРКІВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиТемаТермін виконання
НБ Глухівського нац. педагогічного ун-у ім. Олександра Довженка
НБ ГНПУ ім. О. Довженка : історія і сучасність
 
НБ Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків)
«Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти»
2012-2014 рр.
Бібліотека Кременчуцького нац. університету імені Михайла Остроградського
Структура та зміст професійної компетентності директорів (заступників директорів, завідувачів відділів, провідних фахівців) бібліотек ВНЗ ІІІ-ІY рівнів акредитації
 
НТБ Полтавського нац.технічного ун-ту
Історія науково-технічної бібліотеки ПолтНТУ
2014-2015 рр.
НБ Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка
Меморіальні колекції у фондах бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
2014 р.
НБ Сумського нац. аграрного університету
Бібліографія вчених Сумського НАУ
 
Центральна НБ Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна
Розробка архітектури підсистеми збереження даних Електронної бібліотеки ЦНБ
 
Слав’янознавство в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна
 
Книгознавче дослідження провенієнцій, маргіналій, екслібрисів
 
НБ Національного юридичного ун-ту імені Ярослава Мудрого (м.Харків)
Наукова бібліотека в електронно-освітньому середовищі університету
 
Колекція стародруків, автографів, рукописів та літографій у наукових фондах бібліотеки
 
Бібліотека Харківського нац. ун-ту міського господарства імені О.М. Бекетова
Маркетингова діяльність бібліотек
 
Управління розвитком персоналу бібліотеки
 
Самоменеджмент управління кар’єрним ростом
 
Невідомі сторінки життя та діяльності академіка архітектури О.М.Бекетова
 
Проблемитка і поетика в прозі Сергія Пилипенка
 
Використання УДК в Україні
 
Обов’язковий примірник документів, як форма організації документопостачання бібліотечних фондів
 
НБ Національного фармацевтичного ун-ту України (м.Харків)
Електронне видання, як засіб поповнення бібліотечних фондів України
 
НБ Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі
Репозитарії бібліотек ВНЗ України: принципи організації корпоративної взаємодії
 
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex