Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
177.
Бондаренко О.В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на вроджену та набуту поведінку алкоголізованих щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
178.
Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів [Дисертація] : Дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / О.В. Боровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2015
179.
Процун Н.М. "Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються" [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Процун Наталя Михайлівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
180.
Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід [Книга] : зб. тез доп. міжвуз. наук.-метод. вебінару / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Красікова Т.І. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
181.
Барвінок О. Все починається з любові [Книга] : вірші / Олена Барвінок, Наталья Кнот. – Київ : [б. в.], 2014. – 130, [2] с. : іл. – В кінці кн. авт.: Олена Жеведь (Барвінок), Наталья Жеведь (Кнот). – ISBN 978-966-7801-37-0
182.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
183.
Дерев"янко М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерев"янко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
184.
Гастроентерологія [Журнал] = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
185.
Біла О.І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
186.
Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 [Книга] : [збірник док. і матеріалів голодомору] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т Нац. Пам"яті, Служба безпеки України ; [упоряд.: Герасименко М.М., Удовиченко В.М]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2014. – 557, [1] с., [2] арк. фот. : фот., табл. – Імен. покажч.: с. 536-546. - Геогр. покажч.: с. 547-556. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 525-531 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7202-6
187.
Ковальчук І.П. Геоекологія Гологоро-Кременецького кряжу [Книга] / Ковальчук Іван Платонович, Подобівський Володимир Степанович. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-617-7189-45-8
188.
Геоінформатика [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 1684-2189
189.
Качур О.В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Качур Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
190.
Геохімія та рудоутворення [Журнал] = Геохимия и рудообразование=Geochemistry and ore formaftion : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1972-. – ISSN 2224-6487
191.
Симоненко С.В. Гидрография моря [Книга] : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2015. – 294, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 293-294. – ISBN 978-617-7073-04-7
192.
Гілея [Журнал] : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
193.
Павличко Д.В. Голоси мого життя [Книга] : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-346-5
У пр. №1697769 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
194.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ : Грані, 1998-. – ISSN 2077-1800
195.
Вакуленко В.Ф. Грецизми і латинізми в українських фольклорних текстах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вакуленко Василь Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
196.
Чобіт Д.В. Громовідвід, або "Справа Лазаренка" [Книга] / Дмитро Чобіт. – Вид. 3-тє. випр. і допов. – Броди : Просвіта, 2003. – 207 с. – ISBN 966-7544-16-8
197.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
198.
Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету [Журнал] : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
199.
Заріцька Н.Ю. Дауншифтінг як альтернативні стилежиттєві практики у сучасному суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Заріцька Надія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
200.
Демократія участі в Україні [Книга] : стан реалізації держ. політики сприяння розвитку громадянського сусп-ва : аналіт. доповідь / [Ставнійчук М.І. та ін.; за ред. М.І. Ставнійчук] ; Громадське об-ня "За демократію через право". – Київ : [б. в.], 2015. – 169, [1] с., [6] арк. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-015-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex