Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за %E2%E5%F0%E5%F1%E5%ED%FC місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Мірошниченко А.М. Земельне право України [Книга] : підручник / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-223-6
127.
Земельний кодекс України [Книга] : зі змінами і допов. станом на 01 берез. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
128.
Земельні відносини в Україні [Книга] : навч. посібник / В.Д. Швець, С.М. Попова, В.Д. Понікаров, А.І. Шкурупій ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-55-9
129.
Сарычева З.А. Земля - наша щедрая кормилица [Книга] : [с конспектом книги о Вселенной "Древняя тайна Цветка Жизни" Друнвало Мельхиседека. Т. 2] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2010. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
130.
Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України [Книга] : підручник / Людмила Чекаленко ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. – Київ : LAT&K, 2015. – 477, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 465-471, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7061-13-6
У пр. №1697150 напис: Студентам від автора. 2015 р. Підпис
131.
Ли Бо Избранная лирика [Книга] : [переводы с кит. Анны Ахматовой, Александра Гитовича, Леонида Бежина, Эдуарда Балашова] / Ли Бо, Ду Фу ; [сост., предисл., примеч. Л. Бежина] ; рис. Л. Уральской. – Москва : Детская литература, 1987. – 222, [2] с. : ил. – (Поэтическая библиотечка школьника)
Содержание: Стихи о природе ;
Вспоминая родину ; К друзьям ; Стихи о женской доле / Ли Бо.
Стихи ранних лет ; Чанъаньский период ; Период смуты ; Поздняя лирика / Ду Фу.
132.
Коломиец В.Ф. Информациологическая эволюция и безопасность цивилизации [Книга] : монография / Коломиец В.Ф. – Киев : А-Центр ; Стиролоптфармторг, 2005. – 182, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-182. – ISBN 966-95575-7-7
133.
Эдвардс Л. Искусство проведения интервью [Книга] = Interviewing skills / Лиз Эдвардс ; [пер. с англ. А. Сударенко]. – Москва : HIPPO, 2006. – 87, [10] с. : табл. – Библиогр.: с. 92. – (Ваш персональный тренер). – ISBN 5-98999-011-1
134.
Букет Є.В. Іван Бондаренко - останній полковник Коліївщини [Книга] : [історичний нарис] / Євген Букет. – Київ : Стікс, 2014. – 318, [2] с. : іл., мапи. – Покажч. імен: с. 290-317. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Життєписи ; кн. 2). – ISBN 978-966-2401-09-7
135.
Філіпенко Л.В. "Ідейні" жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ століття [Книга] : становлення та еволюція / Л.В. Філіпенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 367, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в прим.: с. 321-367. – ISBN 978-966-285-127-4
136.
Андріянов В.І. Ільгам Алієв [Книга] : портрет Президента Азербайджану / Віктор Андріянов, Гусейнбала Міраламов ; [відп. ред.: Е. Мадатлі ; пер. з рос.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 387, [5] с., [24] арк. фот. – Пер. вид. : Ильхам Алиев / Андриянов В.И., Мираламов Г.Ф. Москва: Молодая гвардия, 2007. – Бібліогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-489-111-7
137.
Мідянка П.М. Ільмовий листочок [Книга] : поезії, есе / Петро Мідянка. – Ужгород : Карпати, 2012. – 254, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-340-0
138.
Капусцінський Р. Імперія [Книга] / Ришард Капусцінський ; [пер.: Д. Матіяш ; ред.: Л. Белей]. – Київ : Темпора ; Есем Медіа Україна, 2012. – 498, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-500. – ISBN 978-617-569-080-2
139.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Книга] = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-191-5
140.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Книга] = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-193-9
141.
Мельник О.Г. Інноваційний розвиток: механізм фінансування [Книга] : монографія / Мельник О.Г. ; Нац. акад. упр. – Київ : Національна академія управління, 2015. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8406-92-8
142.
Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина [Книга] : монографія / Катерина Іванівна Чижмарь. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 266-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-25-4
143.
Щербаков В.З. Інтерв"ю з мухою [Книга] : іронічні оповідання / Віктор Щербаков. – Київ : Либідь, 2009. – 213, [3] с. : іл. – В книзі також: Москва, А-100 : п"єса. – ISBN 978-966-06-0566-4
144.
Довгий С.О. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу [Книга] : монографія / С.О. Довгий, І.В. Сергієнко ; [за ред.: С.О. Довгого, І.В. Сергієнка] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Ін-т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ : Інформаційні системи, 2013. – 418, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 391-400. – ISBN 978-966-2249-95-8
На звороті тит. арк. також зазнач. інші авт.: Авксєнтьєв М.Ю., Бігдан В.Б., Горбачук В.М., Гуляєв К.Д., Гуляницький Л.Ф., Карпець Е.П., Копійка О.В., Лебеда Т.Б., Сембер С.В., Сіверський П.М., Скрипниченко М.І., Соколик М.П., Трофимчук О.М., Чорний Ю.М., Шумська С.С.
145.
Десятник Г.О. Історичні етапи розвитку світового кіномистецтва [Книга] : лекції з історії світового кіно / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-214. – ISBN 9-66-594-786-9
146.
Балух В.О. Історичні портрети античності та середньовіччя [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ / В.О. Балух, І.П. Возний, В.П. Коцур. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 500, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 479-500. – Бібліогр.: с. 462-478. – ISBN 966-8653-67-X
147.
Скленар І.М. Історія видавничої справи та редагування [Книга] : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 189, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-189 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-10-0110-7
148.
Дем"янчук А.С. Історія волинського шкільництва (друга половина XIX - початок XX століття) [Книга] : навч. посібник / Дем"янчук А.С., Марчук О.О. – Рівне : РВЦ Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем"янчука, 2014. – 112, [1] с. – Бібліогр.: с. 111-112 та в кінці практ. занять. – ISBN 978-966-735-973-7
149.
Срібняк І.В. Історія журналістики країн світу (XVII-XX ст.) [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ / Ігор Срібняк ; М-во освіти і науки України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України", Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 261, [3] с. – Бібліогр.: с. 254-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7548-93-3
У пр. №1697193 напис: В дарунок Бібліотеці Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. Автор. Підпис, 19. 05. 15 р.
150.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0099-5
Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,