Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Оперативно-розшукова компаративістика [Книга] : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепилиця, О.О. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків : Золота миля, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 316-341 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
127.
Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях [Книга] : наук.-практ. посібник / [Кізілов О.І., Лісніча Т.В., Розгон О.В.] ; Східноукр. Фонд соц. досліджень ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т соц.-гуманітар. досліджень ; Міжнар. Фонд "Відродження". – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 288 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
128.
Ільіна С.Б. Основи аудиту [Книга] : навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ільіна С.Б. ; [ред. С.П. Білокурський]. – Київ : Кондор, 2009. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-377. – ISBN 966-351-146-X
129.
Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Цюрупа ; [ред. Л.Г. Василенко]. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-248-8
130.
Осовська Г.В. Основи менеджменту [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський ; [ред. Білокурський С.П.]. – 3-тє вид, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2006. – 661, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-351-058-7
131.
Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків [Книга] : навч. посібник / А.В. Негода ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-204. – ISBN 978-966-439-669-8
132.
Шевчук В.В. Основи структурного аналізу [Книга] : підручник для студентів геол. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк, Д.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 281-283. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-439-665-0
133.
Карагусов Ф.С. Основы корпоративного права и корпоративное законодательство Республики Казахстан [Книга] / Карагусов Фархад Сергеевич. – Алматы : Бастау, 2011. – 367, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-281-022-6
134.
Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні [Книга] : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
135.
Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні [Книга] : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
136.
Єндрошка Є. Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості [Книга] : [аналіт. порівняльний огляд європ. та укр. законодавства та рекомендації щодо впровадження європ. стандартів в Україні] / [Єжи Єндрошка, Єлизавета Алексєєва, Дмитро Скрильніков ; [наук. ред.: Д. Скрильніков, Є. Алексєєва ; переклад: Є.Алексєєва, Г. Хомечко ; МБО "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : ЕПЛ, 2013. – 95, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
137.
Бутенко Н.В. Партнерські відносини на промисловому ринку [Книга] : монографія / Н.В. Бутенко ; [ред. Н.Г. Пянковська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-317. – ISBN 978-966-496-270-1
138.
Якименко М.А. Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки столипінських реформ (1906-1913 рр.) [Книга] / Микола Якименко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 148 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-24-3
139.
Якименко Н.А. Переселенческая политика царизма на Украине и ее последствия (1861-1917 гг.) [Книга] : монография / Н.А. Якименко ; Полт. гос. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 298, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-2088-50-2
140.
Петр Иванович Кодьев. Жизнь и деятельность. Творческое наследие. Родные, друзья, современники [Книга] = Peter Kodyev : моногр. сборник / составитель Елена Кодьева. – Киев : АлМакс, 2012. – 221, [2] с. : ил., фот. – Резюме англ.
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича у дарунок від упорядника книги
З повагою
28 листопада Підпис
2013 р.
141.
Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах [Книга] : матеріали Міжнар. конф., м. Ялта, 20-21 черв. 2013 р. / Конституційний Суд України ; [упоряд. О.І. Кравченко, К.О. Пігнаста, Я.В. Рибалко, С.І. Сидоренко ; відп. ред. А.С. Головін]. – Київ : Логос, 2013. – 239, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-734-2
142.
Питання цивільного права та процесу в практиці діяльності органів внутрішніх справ [Книга] : монографія / [Бортнік О.Г. та ін.] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : Золота миля, 2013. – 148 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-212-5
143.
Рудик С.К. Повернення із забуття [Книга] = Return from forgetfulness / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 153, [1] с., [14] арк. кольор. іл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-617-646-052-7
До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис.
144.
Податкова система України [Книга] : тренінг-курс : навчальний посібник / [О.М. Тимченко та ін. ] ; за ред. О.М. Тимченко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 654, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 561-564 та в кінці тем. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-42-2
145.
Гризун А.П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) [Книга] : монографія / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 356, [2] с. – Імен. покажч.: с. 351-356. – Бібліогр.: с. 333-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-574-7
Григорієві Семенюку - на подальшу співпрацю! Підпис. 19. VII.2011
146.
Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні [Книга] / [А.М. Соколовська та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 179-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-58-3
147.
Ковальчук В.Б. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації [Книга] : монографія / Ковальчук В.Б., Іщук С.І. ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 241-267 та в підрядк. прим.
148.
Манжай О.В. Правові засади захисту інформації [Книга] : навчальний посібник / О.В. Манжай. – Харків : НікаНова, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також зазнач.: Конфіденційність, цілісність, доступність I. – Бібліогр.: с. 100-103 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-83-7
149.
Болюх А.Я. Правовой режим иностранных инвестиций в России [Книга] : учеб. пособие / Болюх А.И., Шахов А.О., Силкин В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет), МИД России. – Москва : МГИМО-Университет ; Навона, 2006. – 263, [1] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-9732-0009-4
150.
Коляновський О. Прибережненська загальноосвітня школа [Книга] : сторінки історії (до 100-річчя з часу заснування) / Олександр Коляновський ; [художнє оформ. Михайла Черненка]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-2911-57-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,