Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Психологія та педагогіка [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 578, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-129-7
127.
Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід [Книга] : монографія / С.Д. Максименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 590, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-590. – ISBN 978-966-194-118-1
128.
Разом на одній землі. Історія України багатокультурна [Книга] : навч. посібник / Всеукр. асоц. викладачів історії та сусп. дисциплін "Нова Доба" ; [голов. ред. П. Кендзьор ; наук. ред.: О. Кісь, В. Мисан ; авт. та упоряд. розд.: О. Кісь та ін.]. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 330, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-655-019-8
129.
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика [Книга] / [Колесніков Б.В. та ін. ; кер. авт. колективу Ярошенко Ф.О. ; заст. кер. авт. колективу: Мельник П.В., Мярковський А.І. ; заг. ред. Азаров М.Я.] ; М-во фінансів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 653, [1] с. : табл., іл., фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-337-239-6
130.
Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду [Книга] : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 5 жовт. 2012 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 161, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-175-8
131.
Ризики в господарській діяльності [Книга] : законодавство, судова практика / [упоряд.: В.С. Ковальський, О.С. Захарова, І.С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 361, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-481-7
132.
Підопригора О.А. Римське право [Книга] : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки молоді та спорту України. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-541-8
133.
Лушникова М.В. Российская школа финансового права: портреты на фоне времени [Книга] : монография / М.В. Лушникова, А.М. Лушников ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ИНДИГО, 2013. – 797, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала XXI века"). – ISBN 978-5-8397-0895-2
134.
Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) [Книга] : навч. посіб. / О.С. Штепа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка], 2012. – 361, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 350-351. – Бібліогр.: с. 352-361 та в кінці розд. – ISBN 978-966-613-946-0
135.
Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV-XV вв.) [Книга] / Респ. науч.-исслед. центр крымоведения при Рескомитете Авт. Респ. Крым по охране культур. наследия, НИИ древ. рукописей М-ва науки и образования Респ. Армения - Матенадаран им. Месропа Маштоца ; сост., рус. пер., введ. и примеч. Т.Э. Саргсян. – Симферополь : СОНАТ, 2010. – 311, [1] с., [4] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-286 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2178-29-6
136.
Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья в VII-IV вв. до н. э. Погребальные памятники [Книга] = Scythians of Crimean Prisivashe"s region in 7th - 4th cent. B.C. burial mounds : ландшафт.-ист. районирование археол. памятников Крыма / С.Г. Колтухов ; [отв. ред: В.А. Кутайсов, Т.Н. Смекалова] ; Крым. фил. Ин-та археологии НАН Украины, Ун-т г. Орхуса, Музей "Moesgard" ; С.-Петерб. гос. ун-т, Гео-археол. экспедиция. – Симферополь : Предприятие Феникс, 2012. – 138, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 96-105 и в подстроч. примеч. – (Материалы к археологической карте Крыма ; вып. 10). – ISBN 978-617-671-010-3
137.
Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві [Книга] : навч. посібник / Васильєв В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 409-414 та в кінці глав. – ISBN 978-966-194-077-1
138.
Калінеску Т.В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств [Книга] : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Зеленко, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-966-590-981-1
139.
Каховська О.В. Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання [Книга] : монографія / О.В. Каховська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 987-966-7800-94-9
140.
Клименко О.М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об"єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю [Книга] : (конституційно-правовий аналіз) : монографія / О.М. Клименко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 367-423. – ISBN 966-7024-99-7
141.
Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2011 роки [Книга] : [звіт за даними дослідж.] / USAID [та ін.] ; [авт.-упоряд. Любов Паливода, Софія Голота]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 114, [3] с., включ. обкл. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-48-3
142.
Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу [Книга] = The origins of statecraft in China. The Western Chou Empire / Хэрли Глесснер Крил ; [пер. с англ. Котенко Р.В.]. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 479, [1] с. – Загл. и авт. ориг.: The origins of statecraft in China / Herrlee G. Creel. – Библиогр.: с. 459-479 и в примеч. : с. 355-458. – ISBN 58071-0080-8
143.
Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем [Книга] : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
144.
Статистичний словник [Книга] / [Варениченко Л.Л. та ін.] ; за ред. О.Г. Осауленка ; Держ. служба статистики України ; Наук.-техн. комплекс стат. досліджень. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2012. – 498, [1] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 492-497. – ISBN 978-617-571-067-8
У статистичному словнику розкрито найважливіші поняття, що відображають проблеми формування статистики у нових економічних умовах з урахуванням прийнятих за останній час законодавчих актів у частині статистики підприємств, соціальної та демографічної статистики, системи національних рахунків тощо. До всіх термінів, що подаються у статистичному словнику українською мовою, надані їх відповідники російською та англійською мовами. Словник містить біля 4 тис. термінів.
Статистичний словник призначений для широкого кола фахівців, які займаються питаннями теорії та практики статистики, науковців, аспірантів, викладачів та студентів, економістів, а також усіх, хто цікавиться статистикою.
145.
Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення [Книга] : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 14 грудня 2011 року / [авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко ; редкол.: Луцький М.Г. (голова) та ін.] ; Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 374, [10] с. : іл., табл. – На обкл. також: Парламентські слухання. – ISBN 978-966-611-856-4
146.
Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої економіки" [Книга] : монографія / В.Г. Потапенко ; [наук. ред. Є.В. Хлобистов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-554-182-0
147.
Лушников А.М. Теория государства и права [Книга] : базовый курс : учеб. пособие / А.М. Лушников. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 270, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268 и в подстроч. примеч. – (Теория и история государства и права). – ISBN 978-5-4396-0300-8
148.
Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії [Книга] : монографія / Т.Г. Кривоніс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: 245-279. – ISBN 978-966-194-117-4
149.
Сосницька Н.Л. Технічні засоби навчання [Книга] : навч. посібник / Наталя Сосницька, Алла Волошина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ландон - XXI, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-617-7049-24-0
150.
Тиждень української мови [Книга] / [упоряд.: Н.Б. Коржова, Н.В. Нестеренко, О.А. Бондаренко ; ред. рада: Г. Федяй [та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 114, [2] с. : іл. – На тит арк.: Українська мова та література. Бібліотека ; Відповідає програмам М-ва освіти і науки, молоді та спорту України - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-14-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,