Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Европа - минуле і майбутнє. Візії та ревізії [Книга] = Europa - przeszlosc i przyszlosc. Wizje i rewizje : матеріяли міжнародної конференції пам"яті Єжи Гедройця, Київ, 24-26 листопада 2006 року / [упоряд. : О. Гнатюк, А. Мокроусов ; переднє слово : О. Гнатюк і Г. Грабович]. – Київ : Критика, 2009. – 248 с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 978-966-8978-30-2
127.
Економіка підприємства [Книга] : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-364-993-1
128.
Червінська Л.П. Економіка праці [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
129.
Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці [Книга] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – Київ : Кондор, 2009. – 332 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 966-7982-77-7
130.
Економічна безпека підприємств, організацій та установ [Книга] : навчальний. посібник / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, М.О. Живко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 541, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 535-539. – ISBN 978-966-2183-12-2
131.
Мельникова О.П. Економічна інформатика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мельникова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 414-416. – ISBN 978-611-01-0066-3
132.
Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів / Н.Ю. Іванова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-611-01-000-3-8
133.
Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз [Книга] : навчальний посібник / Б.Є. Грабовецький. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-364-922-1
134.
Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Б.В. Гринів. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 389-391. – ISBN 978-611-01-0140-0
Послідовно викладено теоретичний матеріал з практичними прикладами обліку необоротних активів, грошових коштів, та розрахунків із дебіторами, фінансових інвестицій, запасів власного капіталу
135.
Електронний документообіг і підпис [Книга] : навчально-методичний комплекс для магістрів спеціальності "Облік і аудит" / КНУТШ ; [упоряд. Т.Г. Мельник]. – Київ : Київський університет, 2010. – 47 с.
136.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України]. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
137.
Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.М. Невелєв, В.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. управління. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-364-805-7
138.
Хоптяр Ю.А. Етнологія [Книга] : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
139.
Зяйлик М.Ф. Євромаркетинг [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Зяйлик, Л.Б. Зяйлик. – Київ : Кондор, 2009. – 226 с. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-966-351-208-2
140.
Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Кордон. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с.168-169. – ISBN 978-611-01-0016-8
Висвітлюється історія створення і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури
141.
Безущак О.О. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори) [Книга] : навч. посібник для студ. ун-тів, які навч. за напрямом підготовки "Математика" / О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-439-306
142.
Загальна теорія держави і права [Книга] : підручник для студентів юрид. спец. ВНЗ / М.В. Цвік [та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки країни, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 584 с. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0
Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
143.
Зеленько А.С. Загальне мовознавство [Книга] : навч. посібник / А.С. Зеленько. – Київ : Знання, 2010. – 380 с. – ISBN 978-966-346-540-1
144.
Дрозд-Корольова Задачі з математичної логіки [Книга] : навчальний посібник / О.Ю. Дрозд-Корольова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-343-7
145.
Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов"язаним із сексуальним насильством [Книга] / О.М. Джужа ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 214-239. – ISBN 978-966-326-335-9
146.
Манн Т. Зачарована гора [Книга] = Der Zauberberg : роман / Томас Манн ; з нім. пер. Роман Осадчук ; [редкол.: Д. Затонський та ін.]. – Київ : Юніверс. – (Лауреати Нобелівської премії : 1929). – ISBN 978-966-8118-65-4
147.
Збірник задач з векторного та тензорного числення [Книга] : навчальний посібник для студ. фізичних факультетів ун-тів / М.Ф. Ледней [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 129 с. – ISBN 978-966-439-320-8
148.
Шеремет А.П. Земельне право України [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 614-621. – ISBN 978-966-364-816-3
149.
Горбаненко С.А. Землеробство давніх слов"ян [Книга] : (кінець I тис. до н.е. - I тис. н.е.) / С.А. Горбаненко, Г.О. Пашкевич ; НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред. Д.Н. Козак]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 313, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-303. – ISBN 978-966-360-142-7
150.
Карчевський М.В. Злочини у сфері використання комп"ютерної техніки [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Карчевський ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 168 с. – Бібліогр.: с. 148-153. – ISBN 978-966-326-353-3
Досліджуються ознаки складів злочинів, передбачених розділом ХVІ КК України, висвітлюються питання відмежування комп"ютерних злочинів від суміжниих, пропонуються для обговорення можливі зміни до чинного кримінального законодавства
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,