Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
1052.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
1053.
Терлецька Л.Г. Тілесно-орієнтований тренінг [Книга] : навч. посібник / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 93, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 93
1054.
Тлумачний довідник із фізичної хімії [Книга] : [понад 300 термінів : для студентів хім. фак. ун-тів] / [Бєлобородова О.А. та ін.] ; за заг. ред. М.Ю. Корнілова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 203-205. – Бібліогр.: с. 188. – ISBN 978-966-439-714-5
1055.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи [Книга] = Cross-border cooperation of Ukraine: state, problems and prospects : монографія / [Артьомов І.В. та ін.] ; за заг. ред. І.В. Артьомова ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. досліджень. – Ужгород : Гражда, 2012. – 518, [2] с. : табл. – Другий тит. арк. та парал. зміст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 444-482. – ISBN 978-966-176-118-5
1056.
Сулейменов О.О. Тюрки в доісторії [Книга] : про походження давньотюркського письма / Олжас Сулейменов ; [пер. з рос. Ігоря Римарука та Лариси Андрієвської]. – Київ : Дніпро, 2008. – 375, [6] с. : табл. – ISBN 966-578-171-5
1057.
"У слові - вічність" [Книга] : зб. статей : до 200-ліття від дня народження Т.Г. Шевченка / М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Фак. укр. й іноз. філології та мистецтвознавства, Каф. укр. мови ; [редкол.: Попова І.С. та ін.]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 125, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7109-20-3
1058.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
1059.
Ніколаєв В.В. Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі оцінки їх напружено-деформованого стану [Автореферат] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.13 / Ніколаєв Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015
1060.
Чичужко М.В. Удосконалення мікроконтролерів для проблемно-орієнтованих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чичужко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
1061.
Гудима А.А. Удосконалення стратегій управління запроектними аваріями для забезпечення екологічної безпеки АЕС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гудима Алла Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015
1062.
Україна в Європі: контекст міжнародних відносин [Книга] / [Кудряченко А.І. та ін.] ; керівник авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко ; НАН України, Ін-т європ. досліджень. – Київ : Фенікс, 2011. – 631, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - Зміст парал. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-941-5
1063.
Україна дипломатична [Журнал] = Diplomatic Ukraine : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2000-. – ISBN 966-7522-07-5
1064.
Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми [Книга] : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 5-6 груд. 2006 р.). – Ужгород : Ліра, 2007. – 344, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 3). – ISBN 978-966-8266-60-7
1065.
Україна у Великій війні 1939-1945 [Книга] / [упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич ; відп. за вип., ред. Юхновський І.Р.]. – Київ : Емма, 2014. – 262, [1] с. : портр., карти. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96824-6-8
1066.
Кононенко П.П. Україна у нас одна [Книга] : у 3 кн. / Петро Кононенко, Тарас Кононенко. – Тернопіль : Джура. – (Українознавство). – ISBN 978-966-185-110-7
У прим. № 1693635 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу - будівничому єдиної України! - сердечно. Підпис.
1067.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
1068.
Українська література XIX - початку XX століття: художнє слово у поступі нації [Книга] : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. за вип. Надія Левчик ; літ. ред. Надія Бойко]. – Київ : Інститут літератури НАН України, 2014. – 419, [1] с. : портр., іл. – Присвячено світлій пам"яті д-ра філолологічних наук Камінчук Ольги Анатоліївни (7.07.1970-7.03.2013). – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97371-1-3
Зміст:
Троє українців у "Північний Пальмірі" / М. Жулинський ;
Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик ;
Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, поралелі,розмежування / М. Бондар ;
Творчість Марка Вовчка українською мовою як світоглядно-естетичний феномен / Н. Левчик ;
У контексті доби: Семен Гулак-Артемовський - драматург / Г. Гаджилова ;
Драматичні твори Сидора Воробкевича:традиційне й індивідуальне/ О. Добродомова ; Поетика прози І. Нечуя-Левицького: у пошуку естетичних конституентів / М. Бондар ; Правда і Кривда як наскрізні образи творчості Панаса Мирного / Л. Ушкалов ; Проза другої половини XIX ст. як літературне проектування / Н. Бойко ; Малапроза О. Кониського: до питання формозмістового новаторства / Н. Бойко ; Особливості жанру української класичної трагікомедії / Л. Мороз ; Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми І. Франка "Зів"яле листя" / І. Бетко ;Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть ХІХ ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук ;
Проблематика націєтворення в поезії М. Старицького: образно-стильовий аспект/ Н. Левчик ; Етнографізм в українській літературі початку ХХ ст. о&чима сучасників / О. Бартко ; Рецепція світової літератури в творчості Бориса Грінченка / Н. Левчик ; Семантика концепту любові в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: світоглядно-оцінний аспект / О. Камінчук ; Дещо з історії осмислення укра&їнського символізму кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Л. Мороз ; Психоаналітична інтепретація етюда М. Коцюбинського "Лялечка" / Ю. Кузнецов ;
Поезія Миколи Вороного і український символізм / О. Камінчук ; Світоглядно-естетичний синтез поезії Григорія Ч&упринки / О. Камінчук ; Прометей vs Христос: феноменологія трагічної свідомості / Л. Скупейко ; Леся Українка й (анти) християнство / Л. Скупейко ; Структурно-семантична бінарність художнього дискурсу поезії Степана Чарнецького / О. Камінчук ;
Конц&епція національного відродження в романі Володимира Винниченка "Хочу!" / О. Матвєєва
1069.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
1070.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1071.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
1072.
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє [Журнал] : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль
1073.
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Журнал] : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
1074.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
1075.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex