Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Гончар О.Т. Твори [Книга] : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0925-9
1027.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1028.
Дмитренко В.І. Творчість митців об"єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини 20 століття: аспекти перцепції та рецепції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 01.01.01. / Дмитренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1029.
Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами [Книга] : монографія / А.А. Шиян ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-641-306-5
1030.
Бойчук Ю.Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя [Автореферат] : автореф. ... д-ра педагог. наук : 13.00.04 / Бойчук Ю.Д. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010
1031.
Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні [Книга] : матеріали наукової конференції 15 травня 2009 року / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України ; [ редкол.: Борисов В.І (гол. ред.), Зеленецький В.С. та ін. ]. – Харків : Право, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-458-134-6
1032.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів
1033.
Владимирова В. Теорія і практика формування правової культури майбутнього вчителя (педагогічно-правовий аспект) [Книга] / Валентина Владимирова. – Кіровоград, 2010. – 252 с.
1034.
Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика [Книга] : підручник для студ. фізико-матем. спеціальностей пед. ун-тів / М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 500 с. – ISBN 966-8791-19-3
1035.
Сердюк Л.І. Теорія розмірностей, теорія подібності та математичне моделювання [Книга] : навчальний посібник для студ. та аспірантів вищ. навч. закл. / Сердюк Л.І. ; МОН України ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-182-008-0
1036.
Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу ( на прикладі Вінницької області ) [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Зеленчук В.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1037.
Федірко В.М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів [Книга] : монографія / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.І. Яськів ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 2010. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0897-Х
1038.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1039.
Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах [Книга] : монографія / Б.М. Шевчук, В.К. Задірака, Л.О. Гнатів, С.В.Фраєр ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 376 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1010-9
1040.
Шабатура Ю.В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірююваних величин часовими інтервалами [Книга] : монографія / Ю.В. Шаьатура ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-641-333-1
1041.
Проценко І.Ю. Технологія та фізика тонких металевих плівок [Книга] : навчальний посібник для студ.фіз.-техн. фак-тів ун-тів / І.Ю. Проценко ; МОНУ. Сумський держ. ун-тет. – Суми : Сумський державний університет, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7668-41-Х
1042.
Диба М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків [Книга] : навчальний посібник / М.І. Диба, К.Є. Раєвський, М.І. Зубок ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-483-172-4
1043.
Пригов Д.А. Только моя Япония (непридуманное) [Книга] / Д.А. Пригов. – Москва : Новое литературное обозрение, 2001. – 320 с. – ISBN 5-86793-134-Х
1044.
Топографія з основами геодезії [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ ; А.П. Божок, В.Д. Барановський, В.В. Білоус, С.П. Боднар, А.М. Молочко и др. – Київ : Київський університет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-154-9
1045.
Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України [Книга] : монографія / І.В. Артьомов ; МОН України ; Закарпат. держ. ун-т, Навчально-наук. Ін-т філософії та євроінтегр. досліджень. – Ужгород : Ліра, 2009. – 520 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 13). – ISBN 978-966-2195-38-5
1046.
Трансформація економічних систем [Книга] : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник Н.І.Гражевська ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
1047.
Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1048.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
1049.
Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Мальська., М.З Гамкало., О.Ю. Бордун ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-364-834-7
1050.
Дарендорф Р. У пошуках нового устрою [Книга] = Auf der Suche nach einer neuen Ordnung : лекції на тему політики свободи у 20 столітті / Ральф Дарендорф ; пер. з нім. Анастасії Орган. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 109 с. – ISBN 966-518-353-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex