Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Судова апеляція [Журнал] : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
977.
Джафарова О.В. Судові рішення в адміністративному судочинстві [Книга] : питання теорії та практики : монографія / О.В. Джафарова, Я.П. Синицька. – Харків : НікаНова, 2014. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 216-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-97-4
978.
Гура Д.В. Суміщений процес одержання теплової енергії та силіцій(IV) оксиду із відходів рисового виробництва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гура Денис Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
979.
Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Батиченко Світлана Павлівна.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ, 2014
980.
Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
981.
Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
982.
Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
983.
Заверуха О.Л. Сучасне хорове письмо: генеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця XX - початку XXI століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Заверуха Олена Леонідівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014
984.
Сучасний захист інформації [Журнал] = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
985.
Сучасний погляд на літературу [Книга] : наук. збірник : бібліогр. покажчик : (1999-2009) / [уклад., авт. проекту С.С. Кіраль ; редагування тексту англомов. анот. А.В. Швідченко ]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 271, [1] с. – Анот. парал. укр., англ. – ISBN 978-617-640-157-5
986.
Сучасні дослідження з іноземної філології [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-18-8
987.
Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі [Книга] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту [та ін. ; редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-386-3
988.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
989.
Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення [Книга] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова (м. Одеса), Ін-т інновац. та післядиплом. освіти [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Дунаєва(голова), Л.С. Смокова, У.В. Варнава та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 427, [5] с. : іл., табл. – Статті укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-83-6
990.
Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
991.
Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014

992.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
993.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
994.
Довгий С.О. Сучасні телекомунікації [Книга] : мережі, технології, безпека, економіка, регулювання / Довгий С.О, Воробієнко П.П., Гуляєв К.Д. ; за заг. ред. Довгого С.О. ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Вид. 2-ге (допов.). – Київ : Азимут-Україна, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. також: Бабіч Ю.О., Балашов В.О., Банкет В.Л. та ін. - Глосарій: с. 597-607. – Бібліогр.: с. 590-594 та в кінці розд. – ISBN 978-966-1541-46-6
995.
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк
996.
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк
997.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; голов. редкол.: П. Сохань (голов. ред.) [та ін.] ; [НАНУкраїни, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-682-0 (Т.12)
998.
Мельник О.В. Творчість Миколи Маркевича в контексті європейського романтизму [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Мельник Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014
999.
Мельник О.В. Творчість Миколи Маркевича в контексті європейського романтизму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Мельник Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1000.
Тези I Міжнародної науково-практичної конференції "Формування ефективної моделі розвитку підприємств" [Книга] : м. Житомир, 21-22 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Барановичський держ. ун-т [та ін. ; редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-683-389-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex