Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Пелевин В.О. Ампир V (Vампир) [Книга] / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2011. – 408, [8] с. – (Новый Пелевин). – ISBN 978-5-699-40130-7
77.
Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах [Книга] : монография / [В.И. Скалозубов и др.] ; под ред. В.И. Скалозубова ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 279, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-02-6195-2
78.
Захарчук Т.В. Аналитико-синтетическая переработка информации [Книга] : учебно-практическое пособие / Т.В. Захарчук, И.П. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 103, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 103. – (Азбука библиотечной профессии). – ISBN 978-5-904757-10-6
79.
Аналіз поетичних творів [Книга] / [упоряд. : Н.В. Жданова, І.В. Кузьменчук, Л.А. Петровицька ; ред. рада : Н. Жданова, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 126, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-02-9
80.
Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і небезпек, які виникають у процесі реформування системи державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без батьківського піклування [Книга] / О. Вінніков, О. Козлова, О. Максименко, А. Марцинків, А. [та ін.] Мірошниченко; [О. Вінніков та ін.] ; Київський міжнар. ін-т соціології. – Київ : [Перфект Стайл], 2007. – 152 с. – Дослідження проведено за підтримки Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – ISBN 978-966-96825-2-9
81.
Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011
82.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
83.
Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь. Компьютеры, интернет, связь, аудио-, видео-, теле- и радиотехника [Книга] : с русско-английским алфавитно-индексным указателем : ок. 23500 терминов (15600 словарных статей) / И.Л. Мостицкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Додэка-ХХІ, 2008. – 749, [3] с. – ISBN 978-5-94120-199-0
84.
Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук [Книга] / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
85.
Моця О.П. "Анти" - "Руси" - "Українці". Формування ідентичності у слов"ян півдня Східної Європи V - XIX ст. [Книга] / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1172-4
86.
Зубарєва М.А. Антикризові PR-комунікації в газорозподільній галузі [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Зубарєва Марія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
87.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
88.
Гуцал А.Ф. Археологічна спадщина Хмельницької області [Книга] : довідник / А.Ф. Гуцал, В.І. Якубовський, І.Р. Михальчишин ; [відп. за вип. Бобровський Т.А.] ; М-во культури і туризму України, Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : [б. в.], 2011. – 175, [3] с., [18] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 157-165. – ISBN 978-966-651-689-6
89.
Ежов Г.П. Афганистан. Тайны дипломатии [Книга] : история взаимоотношений США и Афганистана, 1919-1955 / Г.П. Ежов, П.Ф. Кирпенко. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 446, [2] c. – Приложения: с. 269-444. – Библиогр.: с. 445. – ISBN 978-5-227-03847-0
90.
Савченко Т.Г. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці [Книга] : монографія / Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 368, [2] с. : табл. – Додатки: с. 361-368. – Бібліогр.: с. 337-360. – ISBN 978-966-8958-84-7
91.
Гилберт Л. Без жалости [Книга] : [роман] / Лоис Гилберт ; [пер. с англ. А.П. Кашина]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 285, [3] с. – ISBN 5-17-023176-8
92.
Беззаконню і зраді не може бути виправдання. Мовою документів [Книга] : за відновлення історичної правди / [упоряд. : С.І. Гуренко, Г.К. Крючков]. – Київ : Бізнесполіграф, 2012. – 75, [1] с. – Додатки: с. 60-74. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і творча практика). – ISBN 978-966-1645-74-4
93.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
94.
Фидлер А. Белый Ягуар - вождь араваков [Книга] / Аркадий Фидлер ; авториз. пер. с пол. В. Киселева. – Варшава : Ксёнжка и ведза, 1989. – 570, [5] с. : ил. – ISBN 83-05-12346-4
95.
Гак В.Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной лексикологии французского и русского языков [Книга] / В.Г. Гак. – Изд. 6-е. – Москва : КомКнига, 2012. – 334, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 330-331. – (Из лингвистического наследия В.Г. Гака). – ISBN 978-5-484-01307-4
96.
Нещерет М.Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность [Книга] / М.Ю. Нещерет. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 252, [2] с. : табл. – Приложения: с. 228-240. – Библиогр.: с. 214-227. – ISBN 978-5-904757-12-0
97.
Горшков Ю.А. Библиотека в стратегии современного экономического роста книгоиздания [Книга] : монография / Ю.А. Горшков ; Российская гос. б-ка, Научно-исслед. отдел библиотековедения. – Москва : Пашков дом, 2007. – 326, [2] с. – Библиогр.: с. 273-298. – (Библиотека: новые возможности). – ISBN 978-5-7510-0372-2
98.
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Журнал] : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2000-
99.
Библиотечно-библиографическая классификация [Книга] : средние таблицы : [практическое пособие] / [Н.Е. Васильева и др. ; ред. : Н.Е. Васильева, Н.Н. Голоднова ; гл. ред. Э.Р. Сукиасян] ; Рос. гос. б-ка ; Рос. нац. б-ка ; Б-ка Рос. АН. – Москва : Пашков дом. – ISBN 978-5-7510-0518-4
100.
Библиотечное дело за рубежом: конец ХХ - начало XXI века [Книга] : сборник аналитических и справочных материалов / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. б-ка" ; Отдел библиотековед. и междунар. библиотечных связей ; Сектор анализа и обобщения информации по зарубежному библиотечному делу и библиографии ; [сост. В.В. Качалина ; науч. ред. И.Ю. Багрова]. – Москва : Пашков дом, 2009. – 308, [2] с. : табл. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-5-7510-0418-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex