Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
952.
Гражевська А.О. Формування та розвиток рентних відносин у ринковій економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гражевська Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
953.
Писаренко Р. Формула жизни [Книга] : стихотворения / Раиса Писаренко. – Київ : [б. и.], 2015. – 176 с. : портр.
954.
Писаренко Р. Фортуна крутит колесо [Книга] : стихотворения / Раиса Писаренко. – Киев : [б. и.], 2014. – 149, [4] с. : портр.
955.
Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства [Книга] : [результаты науч. исслед. и науч.-техн. разраб., выполн. ин-тами НАН Украины] / Нац. акад. наук Украины. – Киев : Академпериодика, 2016. – 310, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-320-9
956.
Резнік І.С. Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х - 2015 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Резнік Ігор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
957.
Бричка С.Я. Химия галлоизитных и имоголитных нанотрубок [Книга] : монография / С.Я. Бричка. – Київ : Кий, 2016. – 256, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-256. – ISBN 978-617-7177-10-3
У пр. № 1710394 напис: Бібліотеці хімічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка від автора. Підпис.
958.
Химия и технология воды [Журнал] = Journal of water chemistry and technology : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред.: В.В. Гончарук ; редкол.: Н.Т. Картель, В.С. Подгорський, В.Д. Романенко [и др.]. – Киев, 1979-. – ISSN 0204-3556
959.
Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
960.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
961.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
962.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
963.
Художня культура. Актуальні проблеми [Журнал] : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
964.
Художня культура. Актуальні проблеми [Журнал] : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
965.
Мацибок-Стародуб Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) [Дисертація] : дис. ... [канд. філол. наук] : 10.01.01 / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
966.
Даниленко О.В. Художньо-естетичне середовище готельно-ресторанного комплексу в сучасній України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Даниленко Ольга Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017
967.
Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об"єктів [Книга] : навч. посібник / [Я.М. Семчук та ін.] ; за ред. проф. Семчука Я.М. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. безпеки життєдіяльності. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 550, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 542-548. – ISBN 978-966-694-265-7
968.
Пишна Л.Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об"єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пишна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
969.
Цифрові технології [Журнал] : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
970.
Ціннісні орієнтації сучасної української молоді [Книга] : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / [О.В. Ярошенко та ін. ; редкол.: І.О. Жданов(голова) та ін.] ; М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ : [б. в.], 2016. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 190-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8122-20-0
971.
Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді [Книга] / [Н. Дмитрук та ін. ; М-во молоді та спорту України]. – Київ : СКД, 2016. – 89, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
972.
Час вибору: виклики інформаційної епохи [Книга] : колект. монографія / [А.А. Бакала та ін. ; за заг. ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т психології, політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2016. – 471, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст частково англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-140-6
973.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський, 2010-. – ISSN 2221-8440
974.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2010-
975.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2010-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,