Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
927.
Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
928.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
929.
Сучасне українське медичне право [Книга] / [Болотіна Н.Б. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Київ : Атіка, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 494-495 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-381-6
930.
Зубков М.Г. Сучасний словник: англо-український, українсько-англійський [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English modern dictionary : 100 000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / М. Зубков, В. Мюллер ; [ред. А. Бахмет]. – Вид. 2-е, виправл. і доповн. – Харків : Школа, 2008. – 1458 стб. – Укр. частину узгодж. з останньою ред. чинного правопису. – (New edition : сучасна англійська лексика). – ISBN 966-8114-98-1
931.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
932.
Синиця О.А. С-Фосфорильовані алкіліденаміни з електроноакцепторними замісниками біля атома Нітрогену [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічн. наук : 02.00.03 / Синиця Олексій Анатолійович ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т" МОН України. – Дніпропетровськ, 2011
933.
Вишневський Януш Леон Сцени з життя за стіною [Книга] / Януш Леон Вишневський ; [з пол. пер. Г. Хоткевич]. – Київ : Нац. книжк. проект, 2010. – 91, [1] с. – ISBN 978-966-339-824-2
934.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
935.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
936.
Колесса Ф.М. [Твори] / Ф.М. Колесса ; [редкол.: Л.М. Ревуцький (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка
937.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
938.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва, 2005-
939.
Курчій Д. Творчість Михайла Ломацького [Книга] = Creative work of Mykhailo Lomatskyi : світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості / Дмитро Курчій ; [за заг. ред. Романюка М.М.]. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 179, [1] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 168-178 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8207-75-4
940.
Бунин И.А. Темные аллеи [Книга] / И.А. Бунин. – Харьков : Фолио, 2011. – 312 с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
941.
Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти [Книга] : [монографія] / В.В. Чепак ; КНУТШ. – Київ : Геопринт, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-7863-91-3
942.
Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах [Книга] : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – 206, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: До 170-річчя з дня народження Михайла Петровича Драгоманова. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-660-735-8
943.
Нижник Н.Р. Теоретичні аспекти державного управління [Книга] : монографія / Нижник Н.Р., Мосов С.П. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-247. – ISBN 978-966-8658-86-0
944.
Тропіна А.А. Теоретичні основи процесів горіння, стимульованих рівноважною і нерівноважною плазмою електричного розряду [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Тропіна Альбіна Альбертівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011
945.
Квартальнов В.А. Теория и практика туризма [Книга] : учебник для вузов туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Рос. международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 672 с. : ил., табл. – На тит. л. перечислены названия разделов. – Библиогр.: с. 660-662. – ISBN 5-279-02685-9
946.
Теория права [Книга] : рабочая учебно-методическая программа для студентов 1курса юрид. ф-та за направлением (специальности "6.030401 Право" (для группы иностранных студентов) / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. теории и истории государства и права ; сост. Теремцова Н.В. – Киев : [Козарі], 2011. – 154, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 127-129
947.
Демецька В.В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми [Книга] : монографія / Владислава Демецька. – Херсон : ТИТАН, 2007. – 346 с. – Додатки укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 253-293. – ISBN 966-96383-4-9
948.
Цина А.Ю. Теорія і методика особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Цина Андрій Юрійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011
949.
Ляшенко А.Г. Терминатор времени, или Новое платье короля [Книга] / А.Г. Ляшенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. : илл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-07-1755-8
950.
Шахрай В.М. Технології соціальної роботи [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.М. Шахрай ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. ін-т економіки та упр. відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 466, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – ISBN 966-364-288-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,