Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
927.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва, 2005-
928.
Курчій Д. Творчість Михайла Ломацького [Книга] = Creative work of Mykhailo Lomatskyi : світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості / Дмитро Курчій ; [за заг. ред. Романюка М.М.]. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 179, [1] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 168-178 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8207-75-4
929.
Бунин И.А. Темные аллеи [Книга] / И.А. Бунин. – Харьков : Фолио, 2011. – 312 с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
930.
Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти [Книга] : [монографія] / В.В. Чепак ; КНУТШ. – Київ : Геопринт, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-7863-91-3
931.
Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах [Книга] : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – 206, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: До 170-річчя з дня народження Михайла Петровича Драгоманова. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-660-735-8
932.
Нижник Н.Р. Теоретичні аспекти державного управління [Книга] : монографія / Нижник Н.Р., Мосов С.П. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-247. – ISBN 978-966-8658-86-0
933.
Тропіна А.А. Теоретичні основи процесів горіння, стимульованих рівноважною і нерівноважною плазмою електричного розряду [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Тропіна Альбіна Альбертівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011
934.
Квартальнов В.А. Теория и практика туризма [Книга] : учебник для вузов туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Рос. международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 672 с. : ил., табл. – На тит. л. перечислены названия разделов. – Библиогр.: с. 660-662. – ISBN 5-279-02685-9
935.
Теория права [Книга] : рабочая учебно-методическая программа для студентов 1курса юрид. ф-та за направлением (специальности "6.030401 Право" (для группы иностранных студентов) / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. теории и истории государства и права ; сост. Теремцова Н.В. – Киев : [Козарі], 2011. – 154, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 127-129
936.
Демецька В.В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми [Книга] : монографія / Владислава Демецька. – Херсон : ТИТАН, 2007. – 346 с. – Додатки укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 253-293. – ISBN 966-96383-4-9
937.
Цина А.Ю. Теорія і методика особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Цина Андрій Юрійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011
938.
Ляшенко А.Г. Терминатор времени, или Новое платье короля [Книга] / А.Г. Ляшенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. : илл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-07-1755-8
939.
Шахрай В.М. Технології соціальної роботи [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.М. Шахрай ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. ін-т економіки та упр. відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 466, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – ISBN 966-364-288-2
940.
Фрейд З. Толкование сновидений [Книга] = Die Traumdeutung / Зигмунд Фрейд. – [2-е изд., испр. и дополн.]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 661, [3] с. – Парал. тит. л. нем. – Библиогр.: с. 566-571. – ISBN 5-89329-051-8
941.
Братик М.В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Братик Михайло Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011
942.
Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чайка Яна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
943.
Транскордонне співробітництво - стратегічний ресурс розвитку прикордонних територій України [Книга] : аналітична доповідь за результатами реалізації проекту "Вивчення громадської думки і проведення аналізу проблемних питань транскордонного співробітництва" / [Борщевський В. та ін. ; за заг. ред. В. Борщевського] ; Ін-т міжнар. екон. дослідж. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Львівська обл. держ. адміністрація]. – Львів : [Ін-т міжнародних екон. досліджень - Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних досліджень], 2008. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-8386-65-7
944.
Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
945.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
946.
Малиновська О.А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування [Брошура] : аналітична доповідь / Малиновська О.А. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр. в підт. прим. – ISBN 978-966-554-134-9
947.
Труды семинара имени И.Г. Петровского [Журнал] : научное издание. – Москва, 1975-. – ISSN 0321-2971
948.
Труды семинара имени И.Г. Петровского [Журнал] : научное издание / Московский университет. – Москва, 1975-. – ISSN 0321-2971
949.
Квартальнов В.А. Туризм [Книга] : учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
950.
Оленев И.Е. Тыл Черноморского флота (1941-1945) [Книга] / Иван Оленев. – Киев : Неопалима купина, 2011. – 413, [3] с., [16] с. илл. – ISBN 966-8093-89-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex