Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
902.
Ковтюх С.Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ [Книга] / С.Л. Ковтюх, О.М. Кашталян ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 256, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-175. – ISBN 978-966-7813-79-6
903.
Огієнко І.І. Служити народові - то служити Богові [Книга] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 447, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 10 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-57-9
904.
Романенко Ю.В. Смислопродукування у масовій відеопродукції (бойовики, жахи, еротика і порнографія) [Книга] / Ю.В. Романенко ; Ін-т соц. та політ. психології Акад. пед. наук України. – Київ : Знання України, 2004. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 966-316-031-4
Великошановному Володимиру Івановичу з найкращими побажаннями від автора. 13.10.04. Підпис
905.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
906.
Сопко Василь Васильович [Брошура] : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т вм. В. Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко та ін. ; авт. вступ. ст. В.І. Єфіменко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 79, [1] с., [3] арк. фотогр. : фотогр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"). – ISBN 978-966-483-686-6
907.
Софійські читання [Книга] : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Християнські святині - скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання", (м. Київ, 26-27 трав. 2011 р.) / М-во культури України, Нац. заповідник "Софія Київська" ; [відп. за вип. Архипова Є.І. ; редкол.: Ганзенко Л.Г. та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 457, [7] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-187-205-8
908.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
909.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
910.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
911.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
912.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
913.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-414-3
914.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-569-0
915.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-06-3
916.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
917.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
918.
Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
919.
Соціологія [Книга] : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
920.
Конашев М.Б. Становление эволюционной теории Ф.Г. Добржанского [Книга] / М.Б. Конашев ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, С.-Петерб. фил. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. – 278, [2] с., [1] л. портр. : табл. – Прил.: с. 239-240. - Имен. указ.: с. 272-278. – Библиогр.: с. 241-271. – ISBN 978-5-98187-635-6
921.
Набока С.В. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) [Книга] / Набока С.В. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-242. – ISBN 978-617-7107-05-6
922.
Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя [Книга] : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7
Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів Лівобережної України і містить у собі детальний науково-бібліографічний опис стародруків XVI -першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica".
923.
Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) [Книга] : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
924.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
925.
Рільке Р.М. Сто поезій [Книга] = Hundert Gedichte / Райнер Марія Рільке ; у пер. Мойсея Фішбейна ; [упоряд.: Мойсей Фішбейн, Михайло Добрянський ; худож. Чюрльоніс М.К.]. – Київ : Либідь, 2012. – 271, [1] с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. – ISBN 978-966-06-0627-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex