Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Костриця М.Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті [Книга] / М.Ю. Костриця ; Укр. геогр. т-во, Всеукр. спілка краєзнавців, Житомир. науково-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2001. – 359, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 221-255, 306-352. – ISBN 966-7626-11-3
902.
Труды XVI Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" (МДОЗМФ-2013) [Книга] / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков М.О. (гол. ред.) и др.]. – Харьков ; Херсон : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 403, [1] с. : табл., ил. – Текст укр., рос. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-973-3
903.
Мафтин Н.В. У пошуках "GRAND" стилю [Книга] : (західноукраїнська та еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття) / Наталя Мафтин ; М-во освіти і науки України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2011. – 335, [1] с. – Імен. покажч.: с. 328-335. – Бібліогр.: с. 296-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7779-26-9
904.
Супрун О.О. Удосконалення методів виявлення, розділення та оцінки числа джерел випромінювання стохастичних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Супрун Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
905.
Зівенко О.В. Удосконалення поліметричних комп"ютеризованих систем вимірювання характеристик рідких технологічних середовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зівенко Олексій Васильович ; М-во освіти і науки України, Черномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013
906.
Тверда О.Я. Удосконалення технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід на кар"єрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Тверда Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
907.
Україна XIX - початку XXI ст.: цивілізаційний контекст пізнання [Книга] / Михайло Юрій [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ ; Чернівці ; Тернопіль : Астон. – ISBN 978-966-308-514-2
Надпис: Шановним і допитливим читачам і співробітникам Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича - з найкращими побажаннями успіхів в утвердженні цивілізаційних цінностей, які повертають Україну до своїх Європейських витоків - від авторів. Підпис. 24.09.2013 р.
908.
Україна в умовах столипінської аграрної реформи [Книга] : монографія : до 75-річчя створення Укр. акад. аграр. наук / В.А. Вергунов, В.П. Хижняк, З.П. Кірпаль, В.І. Кучер, А.П. Коцур; [В.А. Вергунов та ін.] ; за наук. ред. В.А. Вергунова ; Укр. акад. аграрних наук, Держ. наук. с.-г. б-ка УААН. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. – 132, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на на обкл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-669-157-4
909.
Парахіна М.Б. Україна і Росія в 90-х роках XX ст. - на початку XXI ст. [Книга] / Парахіна Марія. – [Київ] : Варта, 2013. – 96 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-585-039-7
910.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
911.
Українознавство [Журнал] : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2001-
912.
Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) [Книга] / [Кононенко П.П. та ін. ; ред. рада: Кононенко П.П. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ
913.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
914.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
915.
Українська мова як іноземна [Книга] : навч. посібник / М.І. Венгринюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 232, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166. – ISBN 978-966-694-168-1
916.
Чезганов С.А. Українська мова як іноземна [Книга] : навч. посібник : у 2 ч. / С.А. Чезганов ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-119-9. - 978-966-483-120-5 (ч.2)
917.
Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі [Книга] / Петро Кононенко, Тарас Кононенко ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Т-во "Знання" України, Центр українознавства. – Київ : Знання України, 2007. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 589-591. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 978-966-618-231-2
918.
Українська політична нація: проблеми становлення [Книга] : зб. наук. статей / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. М.М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського]. – Київ : НІСД, 2012. – 380, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-554-190-5
919.
Українське бібліотекознавство в історичному вимірі [Книга] : до 140-річчя від дня народження Л.Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / [Авдєєнко Н.П. та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад.: О.П. Куніч ; ред.: Л.П. Незнамова] ; М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка". – Харків : Фоліо, 2012. – 155, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-03-5813-3
920.
Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування [Книга] / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 475, [2]с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-548-770-8
921.
Українське мовознавство [Журнал] : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
922.
Лазуренко В.М. Українське фермерство: злет і падіння (1921-1929 рр.) [Книга] / Валентин Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 473, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 388-447. – ISBN 978-966-402-127-9
923.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
924.
Дутчак В.В. Український національно-визвольний рух на Катеринославщині та Херсонщині. Огляд подій 1917-1930 рр. [Книга] : монографія / В.В. Дутчак. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 143, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 110-122. – ISBN 978-966-525-877-3
Шановному пану Володимиру з нагоди знайомства та з надією на плідну співпрацю ! 04.11.13. Підпис
925.
Харчишин О. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя [Книга] / Ольга Харчишин ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2011. – 367, [1] с. : іл., ноти. – Імен. покажч.: с. 361-367. – Бібліогр.: с. 279-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6118-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex