Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-. – ISSN 2308-0361
877.
Теорія і практика оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері водокористування [Книга] : монографія / О.І. Голиш [та ін.] ; під заг. ред. В.В. Шендрика. – Харків : Панов, 2016. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 136-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-62-9
878.
Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу [Книга] : монографія / [О.А. Музика-Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. О.А. Музики-Стефанчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 263, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7350-98-8
879.
Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
880.
Семенцов Ю.І. Терморозширений графіт [Книга] / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко ; за ред. акад. НАН України М.Т. Картеля ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 6 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-477-3
В пр. №1707147 напис: Вельмишановному Віктору Семеновичу Мартинюку від Сергія Лукича і співавторів з найкращими побажаннями. Підпис /Рева С.Л./ X. 2016 р.
881.
Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, поступ [Книга] : [1966-2016] / [Б.П. Адамик та ін. ; редкол.: А.І. Крисоватий (голова) та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 492, [4] с. : іл. + 1 газ. (16 с.). – Імен. покажч.: с. 483-493. – ISBN 978-966-322-428-2
882.
Сартр Ж.П. Тошнота [Книга] : [роман] / Жан Поль Сартр ; [пер. c фр.: Ю.Я. Яхнина]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 317, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-062314-3
883.
Горбань Н.В. Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв"язних еволюційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Горбань Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
884.
Шапран О.С. Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шапран Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
885.
Треті Череванівські читання [Книга] : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
886.
Хокинг С. Три книги о пространстве и времени [Книга] : [науч.-популярные бестселлеры] / Стивен Хокинг ; [пер. с англ.: И.И. Иванов, М.В. Кононов, Н.Я. Смородинская]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2014. – 366, [2] с. : ил. – Пер. изд. : A Brief History of Time / Stephen Hawking, 1988. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Вселенная Стивена Хокинга). – ISBN 978-5-367-02790-7
Содержание:

Краткая история времени ; Черные дыры и молодые Вселенные ; Теория всего.
887.
Труди Інституту математики Національної академії наук України [Журнал] / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ : Інститут математики, 1994-. – ISBN 966-02-0473-6
888.
Трудове право України [Книга] : підручник / [Іншин М.І. та ін. ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника] ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правн. наук, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Київ : Леся, 2015. – 531, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 530. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7166-33-5
889.
Трудове право України [Книга] : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 555, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-647-7
890.
Морозова Г.В. У кожного своя доля [Книга] : [альбом] / Галина Морозова. – Чернівці : Букрек, 2014. – 77, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-399-594-6
891.
Дзюба І.М. У світі думки Лесі Українки [Брошура] : [лекція до 135-річчя від дня народж. Лесі Українки] / Іван Дзюба ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 40, [2] с. : портр. – ISBN 966-600-225-6
892.
Одішарія Г. У Сухумі очікується дощ [Книга] : поезії, проза, нотатки / Гурам Одішарія ; з груз. пер. Рауль Чілачава. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 170, [2] с. – Парал. тит. арк. груз. - Зміст: Війна і мир Гурама Одішарії / Р. Чілачава ; Дорогі читачі, миру вам! ; Телеграми з Гагри ; У Сухумі очікується дощ ; Планета відчуження (нотатки). – ISBN 978-617-7192-56-4
Чи є сьогодні інший грузинський автор, котрий із таким глибоким знанням матеріалу, таким болем і доброзичливістю розповідав би про дивовижну землю Абхазії, про її жителів, їхні характери, взаємини, побут? Людина, яка внаслідок спровокованої Росією братовбивчої війни втратила ВСЕ. Однак зберегла непідробну відданість абхазькій землі, прихильність до людей, які жили і, на щастя, ще живуть на ній
893.
Киричок А.П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв"язків з громадськістю [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Киричок Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
894.
Україна: поступ у майбутнє [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – 135, [1] с. : іл., табл. – Ст. частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
895.
Лепеха Т.В. Українознавство [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Лепеха ; [відп. ред. Л.О. Симоненко]. – Київ : Просвіта, 2005. – 373, [3] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-8547-37-3
896.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
897.
Українська Галицька Армія [Книга] : зб. спогадів. – Львів : [б. в.], 2002. – 119, [3] с. – Покажчики: с. 110-119. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2332-3
898.
Українська журналістика в іменах [Книга] : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-1902-4
899.
Українська журналістика в іменах [Книга] : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-2346-3
900.
Українська журналістика в іменах [Книга] : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-3157-1
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,