Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия. Количество [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – На обл. кн. указан другой вып. серии : вып. 12. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 13)
827.
Судова балістика і судово-медичне дослідження при вогнестрільних ушкодженнях [Книга] : навч. посібник / [Грязін В.І. та ін.] ; за заг. ред.: В.І. Грязіна, А.С. Лісового ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2012. – 215, [1] с. – Додаток: с. 192-215. - Автори зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 183-191. – ISBN 978-966-326-438-7
828.
Найда А.І. Судова медицина [Книга] : комплексний навч. посібник / [Найда А.І., Малик О.Р.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 267-270. – ISBN 978-966-326-448-6
829.
Иванов Н.М. Суицид длиною в жизнь [Книга] : oder-oder : осознанность, медитация, просветление / Иванов Николай Македонович. – Київ : ЛАТ & К, 2011. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-2944-62-4
830.
Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
831.
Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
832.
Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
833.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
834.
Козленко О.М. Сучасне спортивне країнознавство [Книга] : арабський світ / О.М. Козленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал. – ISBN 978-966-608-853-9
835.
Рева Т.С. Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
836.
Сучасний словник англо-український, українсько-англійський [Книга] = English-ukrainian, ukrainian-english modern dictionary : 200 000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / уклад. : В. Мюллер, М. Зубков, В. Федіенко ; [наук. та літ. ред. К.М. Кононенко]. – Вид.3-тє, випр. та допов. – Харків : Школа, 2011. – [XIV], 1833, [8] с. – Українську частину узгоджено з останньою редакцією чинного правопису. – ISBN 978-966-429-073-6
837.
Застровська С.О. Сучасні граматичні течії (німецька мова) [Книга] = Moderne grammatische stromungen : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач ; М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 367, [1] с. : іл. – Бібліогр.:с. 353-355. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-600-493-5; 978-966-600-499-7
838.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
839.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
840.
Павлюк А.П. Твори [Книга] : у 2 т. / Антін Павлюк ; редкол.: Губерський Л. В. (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київський університет. – (Друкується вперше ) ( Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-566-0
редкол. також: Жулинський М.Г., Радишевський Р.П., Семенюк Г.Ф., Астаф"єв О.Г., Грицик Л.В., Ковалів Ю.І., Маковська Н.В., Тарнавський М.О., Ушкалов Л.В., Шевчук В.О., Яременко В.В.
841.
Олесь О. Твори [Книга] : у 2 т. / О. Олесь ; ред. рада: Губерський Л.В. [та ін.] ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Київський університет. – (Літературні палімпсести ) ( Друкується вперше). – ISBN 978-966-439-427-4
ред. рада також: Дзюба І.М., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П., Семенюк Г.Ф., Астаф"єв О.Г., Грицик Л.В., Ковалів Ю.І., Маковська Н.В., Нахлік Є.К., Тарнавський М.О., Ушкалов Л.В., Шевчук В.О., Яременко В.В.
842.
Королів-Старий Твори у трьох томах [Книга] / Василь Королів-Старий ; редкол.: Губерський Л.В. та ін. ; [упоряд. і передм. Р. Радишевський] ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київський університет. – (Літературні палімпсести). – ISBN 978-966-439-512-7
редкол. також: Дзюба І.М., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П., Семенюк Г.Ф., Астаф"єв О.Г., Грицик Л.В., Ковалів Ю.І., Маковська Н.В., Тарнавський М.О., Ушкалов Л.В., Шевчук В.О., Яременко В.В.
843.
Давидовський К.Ю. Творча діяльність Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра у формуванні культурно-мистецького середовища Києва (1991-2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Давидовський Костянтин Юрійович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
844.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
845.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
846.
Жук М.С. Теоретические основы построения системы институтов российского уголовного права [Книга] : монография / М.С. Жук ; под науч. ред. В.П. Коняхина ; М-во образования и науки РФ, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т ; Просвещение-Юг, 2011. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 108-126. – ISBN 978-5-93491-434-0
847.
Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров"язбережувальної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України. – Київ, 2012
848.
Смиков А.В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Південний філіал нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т". – Сімферополь, 2012
849.
Маєвський Д.А. Теоретичні основи та технології оцінювання і забезпечення надійності динамічних інформаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
850.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,