Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України [Книга] : аналітична доповідь / [Собкевич О.В. та ін. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 100, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-141-7
827.
Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Ірина Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
828.
Чудик І.І. Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними витратами енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Чудик Ігор Іванович ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
829.
Вітушко О.В. Розвиток наукових основ гірничої механіки підземних гідротехнічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вітушко Олег Вікторович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
830.
Ареф"єва О.В. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань [Книга] : монографія / О.В. Ареф"єва, А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 224, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISBN 978-966-322-234-9
831.
Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
832.
Петренко І.Д. Розкуркулення та інші суспільно-політичні процеси на Олександрівщині в 30-х роках XX ст. [Книга] / Іван Петренко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2011. – 280 с. : фото, табл. – ISBN 978-966-1588-63-8
Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських пись­мен­ників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка (1863–1936) упоряд­кував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Автографи цих творів зберігаються в упорядника та в його брата Нестора Бордуляка.
Досі з пропонованих публікувалися хіба два твори – оповідання “Батюшка Спирідіон” (у збірнику “Тернопілля”, 1995) і “Татаре” (у жур­налі “Дзвін”, 2003, № 2), – обидва названі видання сьогодні вимагають спе­ці­ального пошуку. Окремою книгою “Невідомі твори” видаються вперше.
833.
Сегеда М.С. Розподільні пристрої електричних станцій [Книга] : навч. посібник до виконання курсової роботи для студ. базової вищої освіти усіх форм навчання / Сегеда М.С., Міняйло О.С., Дудурич О.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 132 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-655-008-2
834.
Голтвяниця В.С. Розробка та використання титан-алюмінійових сплавів для виливків та захисних покриттів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Голтвяниця Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізьк. нац. технічний ун-т. – Запоріжжя, 2011
835.
Ковальов Ю.Г. Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se з низьким вмістом селену [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ковальов Юрій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременчуцьк. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2011
836.
Фалалєєва Т.М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у регуляції морфо-функціонального стану шлунка [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Фалалєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
837.
Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років [Книга] : монографія / Микола Васьків. – Кам"янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 325, [1] с. – Імен. покажч.: 320-325. – Бібліогр.: 307-319. – ISBN 978-966-2937-77-0
838.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
839.
Россия - Украина. 1990-2000 [Книга] : документы и материалы : [в 2 кн.]. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1100-7
840.
Россия - Украина. 1990-2000 [Книга] : документы и материалы : в 2-х кн. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1101-5
841.
Россия на рубеже третьего тысячелетия [Електронний ресурс] = Russland an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. – Москва : Республиканский мультимедиа центр, 2000. – 1CD. – Миним. сист. требования: IBM PC Pentium-166, Операт. память 32 Мб, разрешение экрана 800х600, True Color 24 bit, мышь, зв. плата 16 бит, дисковод CD-ROM 4-кратной скорости Windows 95/98/NT. - Загл. с этикетки контейнера
Возможность познакомиться с Россией средствами мультимедиа, получить впечатление от ее колоссального потенциала и убедиться - это действительно великая страна
842.
Бедзир Н.П. Русская постмодернистская проза в восточно- и западнославянском литературном контексте [Книга] : монография / Н.П. Бедзир. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2007. – 470, [2] с. – Библиогр.: с. 426-468. – ISBN 978-966-8946-63-9
843.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
844.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
845.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
846.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
847.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
848.
Субота Л.А. Русский язык [Книга] : учебник для иностр. студентов высш. учеб. заведений Украины : в 2 ч. / Л.А. Субота ; М-во образования и науки Украины. – Харьков : Майдан. – ISBN 978-966-372-090-6
849.
Филатов Л.К. Русский язык для иностранных студентов [Книга] : [учеб. пособие для студентов-иностранцев подгот. фак.] / Филатов Л.К., Филатова В.Л., Башкирова М.А. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев : Фирма "ИНКОС", 2012. – 357, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-598-065-1
850.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex