Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Махініч Г.О. Формування системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Махініч Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
827.
Журило В.В. Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Журило В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
828.
Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для громадян України у відносинах з Європейським Союзом [Брошура] / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. Громадська ініціатива " Європа без бар"єрів" ; авт.-конс. О. Сушко ; О. Врадій, І. Сушко. – Київ, 2009. – 44с. – ISBN 978-966-8875-50-2
829.
Пугачев О.В. Формы Дирихле и емкости, связанные с бесконечномерными вероятностными распределениями [Автореферат] : автореф. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Пугачев О.В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Москва, 2009
830.
Бабський А.М. Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу [Автореферат] : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Бабський А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
831.
Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Вірко Ю.В. ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2009
832.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
833.
Нечуй-Левицький Хмари [Книга] : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
834.
Хрестоматия по истории мировой культуры [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / отв. ред. А.В. Мисюн ; МОН Украины ; Одесский нац. политехн. ун-т, Гуманитар. фак-т, Кафф-ра культуролог. и искусствовед. – Харьков : Бурун Книга, 2009. – 656 с. – ISBN 978-966-8942-37-2
835.
Хрестоматія китайської літератури (3-6 ст.) [Книга] : навчальний посібик для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; [ упоряд. Я.В. Шекера ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 194 с. – Шифр. дубл. 8сх(082) Хрес. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-276-8
836.
Централизация и децентрализация правового регулирования [Книга] : материалы конференции аспирантов, соискателей и молодых ученых : (Москва, 19 мая 2008 г.) / Ин-т законодательства и сравнит. правовед. при Правительстве Рос. Фед. ; [ редкол.: Ю.А. Тихомиров (отв. ред.), Булошников М.Я. и др.]. – Москва : Юриспруденция, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-9516-0428-6
837.
Центральний банк та грошово-кредитна політика [Книга] : підручник / А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблик; Мороз А.М. [ та ін. ] ; МОН Укрнаїни ; Київ нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 556 с. – ISBN 966-574-725-8
838.
Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 - початку 13 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
839.
Цивільне право. Практикум [Книга] : практикум : навч. посібник / [Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач та ін.] ; за ред. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 752 с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
840.
Шульц Б. Цинамонові крамниці. Санаторій під Клепсидрою [Книга] = Sklepy сynamonowe. Sanatorium pod Klepsydra / B. Schulz / Бруно Шульц ; [ переклад з пол. ]. – Львів : Форум видавців, 2004. – 361 с. – ISBN 966-537-135-5
841.
Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія [Книга] : підручник для студ. аграр. вищ. закл. освіти 3-4 рівнів акредит. зі спец. "Ветеринарна медицина" / В.П. Новак, Ю.П. Бичков, М.Ю. Пилипенко ; за заг.ред. Новака В.П.; [ упоряд. Мельниченко А.П. ]. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Дакор, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-8379-33-8
842.
Чабан Анатолій Юзефович [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2007. – 44 с. – Шифр. дубл. 012(Чабан)Чаба. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.10)
843.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
844.
Человек без границ [Журнал] : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
845.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
846.
Амбадзоглу П. Чого хоче пані Фріман [Книга] / Петрос Амбадзоглу. – 4-е вид. – Афіни : Кедрос, 1993. – 102 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0015-6
847.
Саввідіс Г.П. [Чорнозем [Книга] : 1979-1989 : 55 нарисів, вступів, рецензій, полемічних листів / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Кастаніотіс, 1989. – 264, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – (Думка, час і творці). – ISBN 960-03-0341-Х
848.
Коструба В.В. Шведська модель соціально-правової держави ( історико-теоретичний аналіз ) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коструба В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
849.
Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців [Книга] : матеріали комітетських слухань, проведених 17 вересня 2008 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань законодав. забезпечення правоохоронної діяльності ; Міжвід. комісія з питань, протидії протиправ. поглинанню та захопленню підприємств. – Київ : [ Б.в. ], 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-2214-12-1
850.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,