Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011
777.
Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
778.
Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук Катерина Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
779.
Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів [Брошура] : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
780.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
781.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
782.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
783.
Стеценко С.Г. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги [Книга] : навч. посібник / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов ; [упоряд. Ж.В. Гадяк ; худ. ред. В.О. Шишук] ; МОНУ ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 114, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-2379-01-3
Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами реалізації та захисту прав людини, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності
784.
Природа, одержання та використання складних фосфатів з регульованим вмістом катіонів d-металів і монофосфатних та дифосфатних аніонів [Брошура] : науково-методичні рекомендації / Кабінет міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [розробники : В. Копілевич, Л. Войтенко, Д. Савченко та ін.]. – Київ : [ТОВ "Аквамарин ексклюзив"], 2011. – 131 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 98-101
785.
Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
786.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки [Журнал] = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків
787.
Проблеми діяльності слідчих органів внутрішніх справ України [Книга] : тези доповідей "круглого столу", (Київ, 2 квітня 2010 року) / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ ; Навч. центр післядиплом. освіти ; [редкол.: В.Д. Сущенко та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 115, [1] с.
788.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
789.
Захарченко А.М. "Проблеми регіональної безпеки Близького та Середнього Сходу" [Брошура] : методичний посібник для студентів спец. "Міжнародні відносини" / А.М. Захарченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т соціальних наук. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 44 с. – Бібліогр. в тексті
790.
Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії [Книга] = Problems of rationalism and irrationalism in political theories of New time of European history / Валерій Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997. – 272, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 259-273. – ISBN 966-95183-0-X
791.
Коваль О.П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні [Книга] : аналітична доповідь / [Коваль О.П. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 96 с. – ISBN 978-966-554-126-4
792.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
793.
Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Україи ; КНУТШ. – Київ, 2011
794.
Протидія торгівлі людьми [Книга] : (законодавчі акти) / [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.
У пропоноване друковане видання включено текст Закону України "Про протидію торгівлі людьми", який набрав чинності 15 жовтня 2011 року, окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань протидії торгівлі людьми
795.
Професор Колесніков Олександр Іванович (1888-1972) [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка ; МОНУ ; Харків. нац. акад. міського господарства ; [уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Басун, Н.П. Тріпутіна ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : [Нац. академія аграрних наук України], 2010. – 124 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 32). – ISBN 547-966-8300-18-1
796.
Професор Янголь Антон Михайлович (1903-1983) [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1929-1977 роки. – Київ, 2007. – 79, [1] с. : фотогр. – До 75-річчя Інституту гідротехніки і меліорації УААН. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 18)
797.
Чернышев Я.А. Профессиональная позиция личности в карьере [Книга] : монография / Я.А. Чернышев ; Федеральное агентство по образованию, Казанский (Приволжский) федеральный ун-т, ГОУ ВПО Ульяновский гос. ун-т. – Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский гос. ун-т, 2010. – 384, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 350-374. – ISBN 978-5-88866-409-4
798.
Калин В.К. Психология воли [Книга] : сборник научных трудов памяти В.К. Калина / Калин В.К. ; [науч. ред. Н.Ф. Калина]. – Симферополь, 2011. – 208 с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце части
799.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
800.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex