Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Нєєжмаков С.В. Система автоматичного управління котлоагрегатом низькотемпературного киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Нєєжмаков С.В. ; Держ.вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
777.
Ткаченко А.Л. Системи автоматичного регулювання потужності передавача з нечітким та підрегуляторами в каналі радіоуправління [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Ткаченко А.Л. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
778.
Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(2)/Хром(3) з N-донорними лігандами [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітіна В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
779.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року / Зорислава Ромовська. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-22-1
780.
Риплей А. Скарлетт [Книга] : продолжение романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" : в 2-х частях / Александра Риплей ; [ пер. с англ. ]. – Санкт-Петербург : Пируэт, 1992. – 640 с.
781.
Улицкая Л. Сквозная линия [Книга] / Людмила Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 288 с. – ISBN 978-5-699-26798-9
782.
Губеладзе А.К. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності [Книга] / А.К. Губеладзе А.К., Шарапов ; України ; КНУТШ. – Київ : Миг-пресс
783.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
784.
Уайтлоу С. Сладкое искушение [Книга] : роман / Стелла Уайтлоу ; [ пер. с англ. Н.А. Вергелис ]. – Москва : АСТ, 1999. – 400 с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-04191-4
785.
Годована М.П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності [Книга] / М.П. Годована ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-00-0828-7
786.
Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця [Книга] / Ю.М. Краснобокий, К.М. Левківський ; МОНУ ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Вид 2-ге, випр. і доп. – Київ : НМЦВО, 2001. – 72 с. – ISBN 966-646-038-6
787.
Ткач М.М. Слово о полку Ігоревім [Книга] : графічна реконструкція, переклад, словник-довідник / Микола Ткач. – Київ : Перун, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-569-250-8
788.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
789.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
790.
Ландау Л.Д. Собрание трудов [Книга]. – Москва : Физматлит. – ISBN 978-5-9221-0984-0
791.
Современа американска поезиjа [Книга]. – 2 обновено изд. – Скопjе : Мисла, 1999. – 473 c. – ISBN 9989-42-004-1
792.
Золотоноша Л.А. Соло Свічі [Книга] : вірші / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2001. – 136 с. – ISBN 966-581-258-0
793.
Харрис У. Софи Лорен новая Мона Лиза [Книга] / Уоррен Харрис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 576 с. – ISBN 5-04-005711-3
794.
Шевчук Л.Т. Соціальна географія [Книга] : навч. посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2007. – 349с. – ISBN 966-346-309-0
Висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України.
795.
Богданова І.М. Соціальна педагогіка [Книга] : навч. посібник. – Київ : Знання, 2008. – 343с. – (Бібліотека соціального педагога). – ISBN 978-966-346-478-7
796.
Тюптя Л.Т. Соціальна робота [Книга] : теорія і практика : навч. посібник / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 574 с. – ISBN 978-966-346-350-6
797.
Тищенко О.В. Соціальна робота та права людини [Книга] : навчальний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-2278-00-2
798.
Таран В.О. Соціальна філософія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272с. – ISBN 978-966-364-781-4
799.
Внукова Н.М. Соціальне страхування [Книга] : кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук ; МОН України ; Харківський нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-364-789-0
800.
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави [Книга] : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2009. – 687 с. – ISBN 978-966-02-5465-7
Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи, стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогувлади, бізнесу та громадянського суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери. Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов’язано зі збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування цілісного соціогуманітарного простору України. Праця є першою із серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.
Розраховано на політикум, управлінську та наукову еліту Украї&ни, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,