Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD [Книга] : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.А. Охорзин. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 352, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 341-342. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0814-6
727.
Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
728.
Водзинський Є.Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам"яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-і - 1990-і рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Водзинський Є.Є. ; М-во культури України ; Нац. акад. образотворч. мистецтва і архітектури. – Київ, 2011
729.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
730.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
731.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
732.
Природно-заповідна спадщина Харківської області [Книга] / [Атемасова Т.А. та ін. ; редкол.: В.А. Токарський та ін.] ; Харк. обл. держ. адміністрація ; Харк. обл. рада ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища у Харк. обл. [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216 с. : фотогр., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-96559-5-Х
733.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
734.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
735.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
736.
Дорда В.О. Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / Дорда В.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 50
737.
Проблемы гражданского права и процесса [Журнал] : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011-
738.
Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей порід-колекторів та оцінка їх нафтогазонасиченості за сейсмоакустичними даними [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Хекало П.І. ; НАН України, Ін-т геофізик. ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011
739.
Калінкевич Проектування зворотних напрямних апаратів відцентрового компресора [Книга] : навчальний посібник / М.В. Калінкевич, А.М. Калашніков. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 140, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 114-140. – Бібліогр.: с.112-113. – ISBN 978-966-657-378-3
740.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
741.
Просценіум [Журнал] : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
742.
Семенюк М.Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Семенюк М.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
743.
Васільєв К.В. Пружна рівновага обмежених плоскими поверхнями кусково-однорідних тіл з тонкими дефектами за поздовжнього зсуву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Васільєв К.В. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011
744.
Психологический журнал [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
745.
Психология ощущений и восприятия [Книга] : хрестоматия / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии ; под ред.: Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В.Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. – Изд. 3-е, перер. и доп. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 687, [1] с., [4] с. илл. : ил., табл. – (Серия "Хрестоматия по психологии"). – ISBN 978-5-17-060042-7 ; 978-5-271-24169-7
746.
Психологія [Книга] : навч. посібник / [Л.М. Кудояр та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Кудояра. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 330, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 978-966-657-319-6
747.
Гюнтекін Р.Н. Пташка співуча [Книга] : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. з турец. В. М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3501-1
748.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
749.
Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
750.
Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи [Книга] = Voyage au bout de la nuit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. Н.В. Луцюка]. – Харьков : Фолио, 2010. – 410, [3] с., [1] л. портр. – Парал. тит. фр. - Сер. осн. в 1999 г. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-4920-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,