Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Бородай І.С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки [Книга] / Бородай І.С. ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 414, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 377-414. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; кн. 59). – ISBN 978-966-2770-08-7
727.
Бабак В.П. Теоретические основы защиты информации [Книга] = Theoretical bases of information protection : учебник [для студ. высших учеб. заведений] / В.П. Бабак, А.А. Ключников ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 775, [1] с. : ил., табл. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 774-775. – ISBN 978-966-02-6042-9
728.
Теоретичні засади та організаційні механізми реформування державної служби в Україні [Книга] : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. Гавкалової Н.Л. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 304-327. – ISBN 978-966-676-535-5
729.
Теоретичні основи завадостійкого кодування [Книга] : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. акад. НАН України В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1139-7
730.
Теория аппроксимации и гармонический анализ [Книга] / В.П. Моторный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 313, [6] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 308-310. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол. : Б.В. Базалий, И.Н. Гашененко, В.Я. Гутлянский, А.М. и др. ; т. 4). – ISBN 978-966-00-1143-4
731.
Гаврилюк В.А. Теория развития [Книга] / В.А. Гаврилюк. – Киев : Слово. – (Библиотечка философа). – ISBN 966-978-842-73-2
732.
Кутовий С.Ю. Теорія груп у застосуванні до спектроскопії багатоатомних молекул [Книга] : навч. посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / С.Ю. Кутовий ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 144, [2] с. : іл., табл. – Книга видається в авт. редакції. – Бібліогр.: с. 144. – ISBN 978-966-529-271-5
733.
Разумовський С.О. Теорія і практика економічної культури в спортивній діяльності [Книга] : навч. посібник / С.О. Разумовський ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2012. – 140 с. : табл. – Бібліогр.: с. 133-139
734.
Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках [Книга] / [Попович М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Поповича ; НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2012. – 454, [2] с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1170-0
735.
Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели [Книга] : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк : Норд-Пресс. – ISBN 978-966-380-244-2
736.
Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели [Книга] : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Ин-т физики горных процессов. – Донецк : Донбасс. – ISBN 978-617-638-116-7
737.
Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення [Книга] : монографія / О.В. Пендерецький ; за наук. ред. Я.Б. Олійника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 225, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 220-225. – ISBN 978-966-694-169-8
738.
Апдайк Д. Террорист [Книга] : роман / Джон Апдайк ; пер. с англ. Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 319, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-052336-8
У американского терроризма - почти детское лицо. Лицо выросшего в рабочем квартале юноши, в чьих жилах течет взрывоопасная смесь арабской и ирландской крови...
Лицо афроамериканской девчонки, выросшей в аду молодежных банд...
Лицо ее друга, погрязшегов наркоторговле и уличных разборках...
Они молоды, злы и готовы действовать.
Америка - гигантский плавильный котел наций?
Или - пороховая бочка, которая вот-вот взорвется?
А если это так - что сделать, чтобы взрыва не произошло?..
739.
Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності [Книга] = Technologies for knowledge resources organization in library and information activities = Технологии организации знаниевых ресурсов в библиотечно-информационной деятельности : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О.С. Онищенко ; ред. : Н. Автономова. Т. Дубас, Л. Степченко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 249, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ., рос. та укр. мовами. – Бібліогр.: с. 221-249. – ISBN 978-966-02-6423-6
740.
Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці [Книга] : монографія / [Побірченко Н.А. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-644-196-9
741.
Тиждень української літератури в школі [Книга] / [упоряд. : Н.Б. Коржова, Н.С. Корнієвська, О.А. Бондаренко та ін. ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 125, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
742.
Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья [Книга] / В.А. Дергачев ; Акад. наук Республики Молдова ; Ин-т культурного наследия ; Центр археологии. – Кишинэу : Изд.-полигр. фирма "Центральная Типография". – ISBN 978-9975-53-062-0
743.
Трагедія, якої можна уникнути: подолання в Україні кризи здоров"я людини. Досвід Європи [Книга] : [звіт] / [підгот. : Рекха Менон, Емре Озалтін, Світлана Понякіна [та ін.]. – Київ : Версо-04, 2009. – 72 с. : іл., табл. – Додаток: с. 71-72. – Бібліогр.: с. 67-70. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-21-1
744.
Ігнатенко І.В. Традиційна обрядова культура українців [Брошура] : навч.-метод. комплекс для студ. істор. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. фак., Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 30, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-171-586-7
745.
Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
746.
Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-творч. конф., [2-3 трав. 2012 р.] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів кульутри і мистецтв, Ін-т післядиплом. освіти [та ін. ; редкол.: Чернець В.Г. (голова), Бойко В.І., Редя В.Я. та ін.]. – Одеса ; Київ ; Варшава, 2012. – 245, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-100-7
747.
Тищенко М.А. Тривимірна реконструкція людського обличчя в задачах ідентифікації особи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тищенко Максим Анатолійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012
748.
Тритій у біосфері [Книга] = Tritium in the biosphere / [В.В. Долін та ін.] ; за ред. акад. НАН України Е.В. Соботовича, д-ра геол. наук В.В. Доліна ; [НАН України, Ін-т геохімії навколиш. середовища]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 222, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-221. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1248-6
749.
Углеродные наноматериалы: электронное строение и процессы структурообразования [Книга] / Я.В. Зауличный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т проблем материаловедения им. И.М. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2012. – 276, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 255-274. – ISBN 978-966-00-1088-8
750.
Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ [Книга] : [аналітична доповідь] / О. Сушко [та ін.] ; Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва (ІЄАС) ; Konrad Adenauer Stiftung. – Київ : [Фонд Конрада Аденауера], 2012. – 56, 52 с. – Кн. "переверт." укр. та англ. мовами. Назв. англ. мовою : EU-Ukraine association agreement: guideline for reforms. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політична освіта")
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex