Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Моісеєнко О.Ю. Англійська мова в комунікативному просторі Східної Африки [Книга] : монографія / О.Ю. Моісеєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-504. – ISBN 978-966-617-337-2
52.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
53.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
54.
Кочарян С.Г. Армянская община Харькова (1863-2010 гг.) [Книга] / С.Г. Кочарян ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 243, [1] с. – Библиогр.: с. 23-29, 201-214. – ISBN 978-966-623-996-2
55.
Гоббс Т. Бегемот [Книга] / Томас Гоббс ; [пер. з англ., упорядкув., передм. Л. Білас ; редкол.: В.Ф. Жмир (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Абрис, 1996. – XCII, 237, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека часопису "Філософська і соціологічна думка" ; Серія "Класики світової суспільно-політичної думки"). – ISBN 5-86828-043-1
56.
Бабак В. Безпека життєдіяльності [Книга] = Safety of life activity : курс із фахової мовної адаптації / В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 93, [1] с. : іл., портр. – Обкладинка англ. - Парал. текст англ., рос., укр. мовами. – ISBN 966-598-212-5
57.
Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах [Книга] : конспект лекцій : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій, Європ. ун-т, Каф. організації комплекс. захисту інформації. – Київ : НАУ, 2013. – 131 с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 129-130
58.
Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах [Книга] : лаборатор. практикум : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, А.І. Гізун ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій. – Київ : НАУ, 2013. – 87, [1] с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 933-869-547-6
59.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
60.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
61.
Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня - 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень [Книга] : монографія / І.С. Стороженко ; [передм. Ю.А. Святця]. – Дніпропетровськ : LizunoffPress, 2013. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 978-966-2575-26-2
62.
Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) [Книга] : наукове видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред.: І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, О.М. Отич ; бібліогр. ред. Штома Л.Н.]. – Київ : Зелена Буковина, 2013. – 400, [4] с. – Імен. покажч.: с. 389-401. – ISBN 978-966-8410-34-3
63.
Бібліотечна планета [Журнал] : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
64.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
65.
Більше ніж школа. ХССМШі у спогадах випускників [Книга] : 70-річчю Харк. серед. спеціалізованої муз. школи-інтерната присвячується / [ред.-упоряд.: Сенченкова Т.Ю., Нємцова І.А., Омельяненко В.П. ; за заг. ред. В.М. Алтухова]. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 131, [1] с., [9] арк. фотогр. : фотогр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97373-0-4
66.
Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
67.
Даррелл Л. Бунт Афродиты. Tunc [Книга] : роман / Лоренс Даррелл ; [пер. с англ. В. Минушина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [4] с. – ISBN 5-352-00646-8
68.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
69.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
70.
Калініченко Н.А. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки [Книга] : [наук.-метод. посібник] : до 95-річчя В.О. Сухомлинського / Н.А. Калініченко ; Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти [імені] В. Сухомлинського. – Кіровоград : РВВ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2013. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-189-183-7
71.
Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період [Книга] : (рекомендації). – Київ : Атіка-Н, 2007. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-148, с.175. – ISBN 978-966-326-325-0
72.
Верховенство права очима правників-початківців [Книга] : матеріали Міжнар. студ. наук. конф., 14-15 травня 2010 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Студ. наук. т-во ; [уклад.: Лоджук М.Т. та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса : Фенікс, 2010. – 666, [2] с. – Текст: укр., рос., англ. – ISBN 978-966-438-263-9
73.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
74.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
75.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение [Журнал] : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки МГУ. – Москва
  № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex