Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя










Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Швейкін О.Л. Створення вимірювальної системи на основі методу перепаду тисків для визначення показників якості природного газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Швейкін Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013
702.
Манько О.О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв"язку та методів їх дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Манько Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013
703.
Степова пектораль [Книга] : поетична антологія : від Т.Г.Шевченка до наших днів / [упорядкув. та передм. А. Глущака]. – Одеса : Маяк, 2011. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-587-169-9
З осяжної української поетичної степовіани до антології включені твори літераторів шевченківської пори, другої половини XIX століття. Представлена плеяда поетів XX віку на чолі з П. Тичиною, М. Рильським, М. Зеровим, П. Филиповичем, В. Свідзільським, а також літераторів діаспори, найперше Є. Маланюком, О. Олесем, Т. Осьмачкою, Яром Славутичем. Степову хрестоматію створило також покоління шістдесятників, поетів порубіжжя XX-XXI століть
704.
Шуміліна О.А. Стильова динаміка української духовної музики XVII-XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Шуміліна Ольга Анатоліївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013
705.
Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад [Книга] = Passions around nationalism: old history in a new manner : есеї / Ярослав Грицак ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 350, [2] c. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 345-350. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 341-344 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-50-0
706.
Попович О.С. Стратегічне управління [Книга] : курс лекцій / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-259
707.
Стратегічний аналіз [Книга] : навч. посібник / [Г.М. Давидов та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 389, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 356-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0125-1
708.
Агарков А.В. Структурний опис і розпізнавання зорових образів на основі застосування графів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 / Агарков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
709.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
710.
Студії з архівної справи та документознавства [Журнал] = Study on the archives and records sciences. – Київ. – ISBN 966725001-6
711.
Кравчук О. Судетські німці в історії Центральної Європи [Книга] : [навч. посібник] / Олександр Кравчук. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 184-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-18-6
712.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
713.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
714.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
715.
Тарнашинська Л.Б. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття [Книга] / Людмила Тарнашинська ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2013. – 674, [5] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 660-671. – Бібліогр.: с. 614-659 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-226-4
716.
Малик В.К. Таємний посол [Книга] : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-064-6
717.
Малик В.К. Таємний посол [Книга] : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-066-2
718.
Таємниці гробниці Ярослава Мудрого [Книга] = Secrets of the Yaroslav the Wise Grawe : (за результатами досліджень 2009-2011 рр.) / [Н.М. Нікітенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 173, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - Зміст та післямова парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6980-4
719.
Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л.І. та ін. ; редкол.: Попик В.І. (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 100, [4] с. – Імен. покажч.: с. 88-91. – (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 2)
720.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
721.
Маєвський Д.А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
аєвський, Дмитро Андрійович. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем :
722.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
723.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
724.
Волошина А.А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертачів планетарного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.17 / Волошина Анжела Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
725.
Ференц Н.С. Теорія літератури і основи естетики [Книга] : навч. посібник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2014. – 511, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. - Термінол. покажч.: с. 484-496.- Імен. покажч.: с. 497-511. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-742-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,