Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
702.
Спортивна медицина [Журнал] : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і сорту України. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-7894
703.
Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013
704.
Статистичні методи в хімії [Книга] : підручник для студ. хім. спец. вищ. навч. закладів / О.В. Іщенко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 505, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 503-505. – ISBN 978-966-639-522-4
705.
Швейкін О.Л. Створення вимірювальної системи на основі методу перепаду тисків для визначення показників якості природного газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Швейкін Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013
706.
Манько О.О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв"язку та методів їх дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Манько Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013
707.
Степова пектораль [Книга] : поетична антологія : від Т.Г.Шевченка до наших днів / [упорядкув. та передм. А. Глущака]. – Одеса : Маяк, 2011. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-587-169-9
З осяжної української поетичної степовіани до антології включені твори літераторів шевченківської пори, другої половини XIX століття. Представлена плеяда поетів XX віку на чолі з П. Тичиною, М. Рильським, М. Зеровим, П. Филиповичем, В. Свідзільським, а також літераторів діаспори, найперше Є. Маланюком, О. Олесем, Т. Осьмачкою, Яром Славутичем. Степову хрестоматію створило також покоління шістдесятників, поетів порубіжжя XX-XXI століть
708.
Шуміліна О.А. Стильова динаміка української духовної музики XVII-XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Шуміліна Ольга Анатоліївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013
709.
Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад [Книга] = Passions around nationalism: old history in a new manner : есеї / Ярослав Грицак ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 350, [2] c. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 345-350. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 341-344 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-50-0
710.
Попович О.С. Стратегічне управління [Книга] : курс лекцій / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-259
711.
Стратегічний аналіз [Книга] : навч. посібник / [Г.М. Давидов та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 389, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 356-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0125-1
712.
Агарков А.В. Структурний опис і розпізнавання зорових образів на основі застосування графів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 / Агарков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
713.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
714.
Студії з архівної справи та документознавства [Журнал] = Study on the archives and records sciences. – Київ. – ISBN 966725001-6
715.
Кравчук О. Судетські німці в історії Центральної Європи [Книга] : [навч. посібник] / Олександр Кравчук. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 184-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-18-6
716.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
717.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
718.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
719.
Тарнашинська Л.Б. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття [Книга] / Людмила Тарнашинська ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2013. – 674, [5] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 660-671. – Бібліогр.: с. 614-659 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-226-4
720.
Малик В.К. Таємний посол [Книга] : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-064-6
721.
Малик В.К. Таємний посол [Книга] : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-066-2
722.
Таємниці гробниці Ярослава Мудрого [Книга] = Secrets of the Yaroslav the Wise Grawe : (за результатами досліджень 2009-2011 рр.) / [Н.М. Нікітенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 173, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - Зміст та післямова парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6980-4
723.
Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л.І. та ін. ; редкол.: Попик В.І. (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 100, [4] с. – Імен. покажч.: с. 88-91. – (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 2)
724.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
725.
Маєвський Д.А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
аєвський, Дмитро Андрійович. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем :
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex