Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Организация учебного процеcса на юридическом факультете : специальность "Правоведение" [Брошура] : метод. пособие для иностр. студентов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Т.Е. Кагановская, О.В. Демченко]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 39, [1] с. : табл. – На обл.: Информационное методическое пособие
702.
Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
703.
Бориславська О.М. Організація державної влади в сучасному світі [Книга] : конституц.-прав. енциклопедія : усі держави світу / О.М. Бориславська, С.В. Різник. – [2-ге вид., стер.]. – Львів : ПАІС, 2013. – 454, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-454. – ISBN 978-966-1585-91-0
704.
Михарес А. Освободитель [Книга] / Аугусто Михарес ; [пер. с исп. А. Борисова]. – Москва : Глобус, 2011. – 552 с. – Библиогр.: с. 543-551. – ISBN 978-5-8155-0221-5
705.
Аніщук Н.В. Основи гендерного права України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Анішук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 207, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 202-207. – Бібліогр.: 181-195 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-438-669-9
706.
Отрошко О.В. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник / О.В. Отрошко. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Знання, 2013. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-07-0122-0
707.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : практикум / В.В. Козик [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 454, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 452-454. – ISBN 978-617-07-0073-5
708.
Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури [Книга] : навч. посібник / Т.П. Ткаченко, В.І. Сологуб, Г.І. Пасинкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-010-6
709.
Мазур О.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навч. посіб. для студ. філол. спец. / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-119 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-382-448-2
710.
Ткачук А.І. Основи охорони праці [Книга] : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів всіх спец. і напрямів підготовки за освіт.-кваліфікац. рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162
711.
Основи правознавства [Книга] : навч. посібник / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова, М.Ю. Наум, М.О. [та ін.] Міщук; В. П. Пастухов [та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пастухова ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Алерта, 2005. – 377, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-368. – ISBN 966-8533-29-1
712.
Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Макарова, Й.М. Гах ; М-во освіти та науки України, Ін-т менедж.менту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 966-364-007-3
713.
Ван Хорн Основы финансового менеджмента [Книга] = Fundamentals of financial management / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович (мл.) ; [под ред. А.В. Кравченко ; пер. с англ.: Э.В. Кондуковой и др.]. – 11-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 988, [1] с. : ил., табл. – Слов. терминов: с. 927-959. - Предм. указ.: с. 960-988. - Парал. тит. л. англ. - Пер. изд. : Fundamentals of financial management / James C. Van Horne, John M. Vachowicz Jr. - 11th. ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-8459-0199-5
714.
Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об"єктів [Книга] : монографія / С.О. Сліпченко. – Харків : Діса плюс, 2013. – 550, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-09-0
715.
Васильєва І.М. Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Васильєва Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013
716.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
717.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
718.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
719.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
720.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
721.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
722.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
723.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
724.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
725.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex