Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Донець Л.І. [та ін.] ; за заг. ред. Донець Л.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. : табл. – Додатки: с. 454-462. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-611-01-0303-9
702.
Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод ; за заг. ред. П.Й. Атамаса. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 414 с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-382. – ISBN 978-611-01-0274-2
703.
Облік у банках [Книга] : практикум / Кіндрацька Л.М. [та ін.] ; [за заг. ред. Л.М. Кіндрацької] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 347, [5] с. – Додатки: с. 269-346. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-472-5
704.
Облік у зарубіжних країнах [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бондар [та ін.] ; за заг. ред. Вериги Ю.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 216 с. : табл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-617-673-110-8
705.
Образ человека будущего [Книга] : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Киев : Скиф. – ISBN 978-966-8894-69-5
706.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
707.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
708.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
709.
Баровська А. ОГАС як національний проект: постановка проблеми [Книга] : аналітична доповідь / [А. Баровська ; літ. ред. : І.О. Коваль, І.В. Куницина] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 124, [4] с. : іл. + Додатки: с. 48-62. – Додатки: с. 48-62. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-160-8
710.
Крупка Ю.М. Операції з нерухомістю [Книга] : коментар законодавства. Судова практика : [наук.-практич. посібник] / Ю.М. Крупка. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 285, [3] с. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-524-1
711.
Фащевский Н.Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика [Книга] : будущему астроному об оптике / Н.Н. Фащевский ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-190-478-0
712.
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Журнал] = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
713.
Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.І. Балашова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-617-673-016-3
714.
Островерха Р.Е. Організація обліку [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.Е. Островерха ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 568 с. : табл. – До 90-річчя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 555-567. – ISBN 978-617-673-067-5
715.
Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 310 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-346-928-7
716.
Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Книга] : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : табл. – Додатки: с. 239-242. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-611-01-0292-6
717.
Івченко А.О. Орфографічний словник української мови [Книга] : [понад 40 000 слів] / Анатолій Івченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 526, [2] с. – Сер. засн. у 2000 р. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3220-3
718.
Хільчевський В.К. Основи гідрохімії [Книга] : ... підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 311, [1] с., XXIV арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-307. – ISBN 978-966-521-559-2
719.
Основи економічної науки [Книга] : курс лекцій / Савчук В.С. [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Савчука ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2011. – 442, [6] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 438-442. – ISBN 978-966-483-458-9
720.
Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник для студ. внз / Ю.Г. Козак [та ін.] ; за ред. : Ю.Г. КозакА, С.С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. : табл. – Бібліогр.: с. 263. – ISBN 978-611-01-0265-0
721.
Пасинок В.Г. Основи культури мовлення [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-617-673-006-4
722.
Дудар Т.Г. Основи логістики [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 172 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 978-611-01-0331-2
723.
Хоптяр Ю.А. Основи правознавства [Книга] : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр, В.І. Адамовський ; Кам"янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Медобори - 2006, 2011. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 283-290. – ISBN 978-966-1638-47-0
724.
Кузікова С.Б. Основи психокорекції [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 312-319. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-046-2
725.
Куранова С.І. Основи психолінгвістики [Книга] : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 203-206. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,