Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки [Книга] : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
702.
Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
703.
Практикум з французької мови [Книга] : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
704.
Довбня К.В. Практична граматика мови гінді в таблицях [Книга] : навч. посібник / К.В. Довбня ; [ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-439-557-8
705.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
706.
Праці Центральної геофізичної обсерваторії [Журнал] / Держ. гідрометеорол. служба ; під ред. О.О. Косовця. – Київ : Інтерпрес ЛТД. – ISBN 978-966-501-084-5
707.
Гаврилюк В.А. Предпосылки и обстоятельства [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 16)
708.
Хлебников В. Председатель земного шара [Книга] : [стихотворения, поэмы, статьи, декларации, заметки] / Велимир Хлебников. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 285, [3] с. – ISBN 978-5-395-00011-8
Велимир Хлебников, реформатор, искатель новых путей в различных литературных жанрах и формах, - легендарное имя в русской поэзии XX века. В предлагаемый вниманию читателя сборник вошли избранные стихи, поэмы "Журавль", "Гибель Атлантиды", "Шаман и Венера", "Поэт", "Ночной обыск", "Уструг Разина" и другие, а также прозаические материалы: различные тексты, статьи, заметки.
709.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
710.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
711.
Вільчинський О.К. Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікац. : 27.00.04 / Вільчинський Олександр Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012
712.
Придністровська проблема: погляд з України [Книга] / [Н. Беліцер та ін. ; за заг. ред. С. Герасимчука] ; Група стратегічних та безпекових студій. – Київ : Істина, 2009. – 268, [4] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-52-8
713.
Приклади розв"язання типових задач. Механіка [Брошура] : методичні вказівки для студентів фізичного ф-ту / [упоряд.: С.Є. Зеленський, О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 55
714.
Харламова Г.О. Прикладна економетрика [Книга] : навч. посібник для студ. екон. спец. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Г.О. Харламова, О.І. Черняк ; [відп. за вип. О. Ростунов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Економ. фак. – Київ : Науковий світ, 2011. – 187, [1] с. : табл., іл. – Дод.: с. 168-187. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-966-675-685-8
715.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
716.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
717.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
718.
Гаврилюк В.А. Причинное отношение. Причина, действие, следствие [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – Библиогр.: с. 26. – ("Библиотечка молодого философа". Серия "Теория развития" ; вып. 23)
719.
Гаврилюк В.А. Причинность и взаимодействие [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 24)
720.
Верлатий Д.Б. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Верлатий Дмитро Борисович ; НАН України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2012
721.
Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
722.
Самойленко О.А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. XIX ст.- поч. XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
723.
Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу [Книга] : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами
724.
Шестопалов В.М. Проблемы оптимального управления безопасностью геологического захоронения радиоактивных отходов [Книга] = The problems of optimal control of geological repository safety / В.М. Шестопалов, В.И. Пампуро, Ю.А. Шибецкий ; [отв. ред. В.М. Шестопалов] ; НАН Украины ; Научно-инженерный центр радиогидроэкологических полигонных исследований. – Киев : Альт-Арт, 2008. – 171, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-413-067-4
725.
Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 228-231. – Бібліогр.: с. 224-227. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-5; 978-966-600-578-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex