Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи [Книга]. – [2-ге вид., доповнене і переробл.]. – Черкаси : Брама - Україна, 2006. – 620 с. – Бібліогр.: с. 605-615. – ISBN 966-8756-48-7
702.
Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів : (15-17 квітня 2009 року, м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород, 2009. – 308 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
703.
Соціологія [Книга] : підручник / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-тє вид., виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. – Бібліогр.: с.290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
704.
Соціологія [Книга] : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [Піча В.М. та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр., переробл. і допов. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 338, [2] с. – Бібліогр.: с. 304-313. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-32-3
705.
Соціологія і психологія [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Каравела, 2009. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 736-752. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-01-1
706.
Соціологія міста [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Малес Л.В. [та ін.] ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 463 с., [44] с. іл. : іл. – ISBN 978-617-579-094-6
707.
Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011
708.
Буркацький Л.К. Спадкове право України [Книга] : теорія, коментарі, практика, зразки заяв : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.К. Буркацький ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Ін Юре, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-404-8
709.
Валлє В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі [Книга] / Віра Валлє ; [видавці : Л. Фінберг, К. Сігов]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-966-378-141-9

710.
Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
711.
Рогожа М.М. Специфіка моральної регуляції у соціокультурному просторі модерну [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Рогожа М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
712.
Рогожа М.М. Специфіка моральної регуляції у соціокультурному просторі Модерну [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Рогожа М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
713.
Співанки Закарпатських гір і долин [Книга] / [редкол.: О.О. Гаваші та ін. ; упорядкув., підгот. текстів, передм., приміт., слов. та абет. покажч. І.В. Ханта]. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 573, [3] с. : ноти. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-056-9
714.
Руданський С. Співомовки козака Вінка Руданського [Книга] / Степан Руданський ; [ред.-упорядник І. Малкович]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 256 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-75-7
715.
Пількевич В.О. Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991-2009 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пількевич В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
716.
Пількевич В.О. Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991-2009 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пількевич В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
717.
Мацевитый Ю.М. Сплайн-идентификация теплофизических процессов [Книга] / Ю.М. Мацевитый, Е.Н. Бут ; под ред. Ю.М. Мацевитого ; НАНУ ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2010. – 240 с. – Библиогр.: с. 227-233. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1049-9
718.
Справочник пользователя Европейской кредитно-трансферной системы (ЕКТС) [Книга] = European credit transfer and accumulation system (ECTS) Users" Guide : пер. с англ. / Центр Международного образования ; Всеукраинский Академический союз специалистов профессиональной оценки научных исследован. и педагогич. деятельности ; [под ред. : И.И. Бабина, В.А. Лыковой ; редкол. : Бабин И.И., Житнигор Б.С. и др.]. – Одесса : [Центр Международного образования]. – ISBN 978-966-413-136-7
719.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях [Книга] : [матеріали наук.-практ. конференції, м. Бахчисарай, 16-17 квітня 2009 р.] / НДІ сталого розвитку та природокористування ; Рада по вивченню продукт. сил України НАНУ ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ [та ін.] ; [орг. ком. : Какутич Є.Ю. та ін. ; упоряд. Жарова Л.В. ; наук. ред. Хлобистов Є.В.]. – Сімферополь : СОНАТ ; НДІ СРП, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-2178-37-1
720.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях [Книга] / Андрєєва Н.М. [та ін.] ; за наук. ред. Хлобистова Є.В. ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ ; Сумський держ. ун-т ; Луцький нац. технічний ун-т [та ін.]. – Сімферополь : Підприємство Фєнікс, 2010. – 582 с. – ISBN 978-966-1551-49-6
721.
Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010
722.
Ашраф Алі Сміда М. Становлення і розвиток співробітництва Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахарії і України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ашраф Алі М. Сміда ; КНУТШ. – Київ, 2010
723.
Гавриленко О.А. Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - перша половина VI ст. н.е.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.01 / Гавриленко О.А. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
724.
Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
725.
Царалунга І.Б. Старослов"янська мова [Книга] : навчальний посібник / І.Б. Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 188 с. – ISBN 966-418-043-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex