Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
677.
Бердинських С.О. Синтез традиційних та сучасних засобів проектної графіки в художньому формоутворенні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Бердинських Святослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буді-ва і архітектури. – Київ, 2016
678.
Антипов Є.О. Система комплексного енергозабезпечення споживачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Антипов Євген Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016
679.
Шаповал Н.В. Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначенності інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шаповал Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
680.
Система средств массовой информации России [Книга] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
681.
Сербін О.О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук [Книга] : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-851-7
682.
Фоменко І.С. Системи нітрогену оксиду та гідрогену сульфіду у механізмах ушкодження слизової шлунка та товстої кишки [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Фоменко Ірина Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
683.
Сільськогосподарська мікробіологія [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
684.
Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика [Книга] / Т.Ф. Пирожкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 218, [3] с. – Указ. имен.: с. 214-219. – Библиогр. в примеч.: с. 175-207. – ISBN 5-211-03555-0
685.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
686.
Слов"янський збірник [Журнал] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
687.
Слов"янський збірник [Журнал] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
688.
Слов"янський світ [Журнал] : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
689.
Тарасюк П.М. Слово - на вагу кулі [Книга] : нариси, спогади, біографічні довідки про журналістів і письменників / П.М. Тарасюк, Т.П. Тарасюк ; [ред. рада: І. Лубченко та ін.] ; Нац. Спілка журналістів України. – Житомир : Полісся, 2006. – 230 [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-655-193-4
690.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
691.
Софія [Журнал] : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : Київський університет, 2014-
692.
Суіменко Є.І. Соціальна інженерія [Книга] : експерим. курс лекцій : навч. посібник / Є.І. Суіменко ; НАН України, Ін-т соціології , Вища шк. соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2011. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-02-5936-2
693.
Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Комар Євгеній Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
694.
Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
695.
Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина XIX - початок XX століття) [Книга] / Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5931-7
696.
Соціологічні зрізи українського суспільства [Книга] : (моніторинг соціально-економічних очікувань населення 2005-2014 рр.) : наукова доп. / [Балакірєва О.М. та ін. ; наук. керівництво О.М. Балакірєвої] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАНУкраїни, 2015. – 77, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7738-0
697.
Воловенко О.Б. Спектроскопічне і тест-визначення Pt(II), Pt(IV) та Pd(II) з попереднім вилученням модифікованим силікагелем і магнітним нанокомпозитом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Воловенко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
698.
Справочное пособие по высшей математике [Книга] : [задачи, решения] / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач; [И.И. Ляшко и др.]. – Москва : УРСС. – (АнтиДемидович). – ISBN 5-354-00657-0
699.
Справочное пособие по высшей математике [Книга] : [задачи, решения] / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач; И.И. Ляшко [и др.]. – Москва : УРСС. – (АнтиДемидович). – ISBN 5-354-00272-9
700.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,