Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" [Журнал]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
677.
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету [Журнал] = Proceedings of history faculty of Lviv university : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1997-. – ISSN 2078-6077
678.
Національний Наукові праці Національного авіаційного університету [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2307-9061
679.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал] : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України. – Київ, 1998-. – ISSN 2224-9516
680.
Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики
681.
Внукова Н.В. Науково-методологічні основи екологічної безпеки комплексу автомобіль - дорога - середовище [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Внукова Наталія Володимирівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Наук.-дослід. установа "Укр. НДІ екол. проблем" ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
682.
Близниченко О.М. Науково-технічні засади забезпечення якості електроенергії на теплових та атомних електростанціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Близниченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015
683.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
684.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
685.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
686.
Шилков А.М. Национально-освободительное движение в Океании [Книга] / А.М. Шилков ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. : карт. – Библиогр. в конце книги. – (Международная ; 22)
687.
Палій В.М. Національна академія наук України 1918-2008 [Книга] : персональний склад / В.М. Палій, Ю.О. Храмов ; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – 5-е вид., допов. і випр. – Київ : Фенікс, 2008. – 345, [2] с. : іл. – Присвячується 90-річчю НАН України та її президента Б.Є. Патона. - Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-651-639-1
688.
Назаров В.В. Начала эконатурологии [Книга] / В.В. Назаров. – 1-е отдел. изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 150, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-330-216-4
689.
Зейналов М.П. Незабываемые встречи с Председателем Арафатом [Книга] / Мир Паша Зейналов. – Москва : Реалии, 2002. – 181, [3] с., [12] л. фот. – (Записки дипломата). – ISBN 5-901976-09-6
690.
Неклассическая философия права: вопросы и ответы [Книга] : [коллектив. монография] / [Максимов С.И. и др. ; вступ. сл., ред. А.В. Стовба ; предисл. П.М. Рабинович]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 271, [1] с. : табл. – Авт. указ. в содерж. - Рез. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека международного журнала "Проблемы философии права")
Содержание:
Концепция правовой реальности / С.И. Максимов.
Основания права / Ю.Е. Пермяков.
Коммуникативно-феноменологическая концепция права / А.В. Поляков.
Темпоральная онтология права / А. В. Стовба.
Диалогическая концепция права / И. Л. Честнов.
Либертарно-институциональная концепция права / В. А. Четвернин.
691.
Наливайко Л.Р. Неурядові правозахисні організації в Україні [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Дніпров О.С. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 432 с. – Бібліогр.: с. 261-283. – ISBN 978-966-910-017-7
692.
Ткаченко Є.С. Німецький лютеранський мотет XIX - першої половини XX ст. в еволюції жанру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ткаченко Єлізавета Семенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015
693.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
694.
Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования [Книга] / Ю.П. Давыдов ; [отв. ред. В.А. Кременюк] ; Рос. акад. наук, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Наука, 2002. – 285, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 5-02-013134-2
695.
Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
696.
Лозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Лозинський Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015
697.
Башинський С.І. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід із застосуванням алмазних канатних установок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Башинський Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
698.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
699.
Куцик П.О. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства [Книга] / Куцик П. О., Мазуренко О.М. ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-617-7045-73-0
700.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex