Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Белый А. Серебряный голубь [Книга] : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 320 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-043318-6
677.
Осадчий В.В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету [Книга] : [монографія] / В.В. Осадчий ; за ред. С.О. Сисоєвої. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 379-418. – ISBN 978-966-197-139-3
678.
Системні аспекти соціокультурної динаміки суспільства, що глобалізується [Книга] : монографія / [Кузь О.М. та ін. ; за заг. ред. Чешко В.Ф.]. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 244 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 226-241. – ISBN 978-966-676-526-3
679.
Мельник Ю.Ф. Сільське господарство України 20-х років XX століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? [Книга] / Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов, Г.О. Глазунов ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2010. – 270 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8300-94-3
680.
Вергунов В.А. Сільське господарство України доби 1930-х років: колективізація як спосіб індустріалізації держави [Книга] / Вергунов В.А., Глазунов Г.О., Борзих О.І. ; [М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка]. – Київ, 2011. – 186, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
681.
Андерсен Х.К. Сказки [Книга] : пер. с дат. / Х.К. Андерсен. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1985. – 335, [1] с.
682.
Огульчанський О.Я. Скарб Солоного лиману [Книга] : [повісті для дітей середнього та старшого шкільного віку] / Олексій Огульчанський. – Київ : Грані-Т, 2012. – 112, [4] с. – (Серія "Українська дитяча класика"). – ISBN 978-966-465-373-9
683.
Іванова О.А. Слов"янська кирилична рукописна книга ХVI ст.з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Книга] : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко ; [редкол. : Л А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791, [1] с. : факс. – Покажч.: с. 431-478. – Бібліогр.: с. 19-32. – ISBN 978-966-02-5500-5
684.
Павлюк С.П. Словник основних понять і термінів з теорії етнології [Книга] = Vocabulary main theoretic conceptions and terms of ethnology / Степан Павлюк ; [відп. ред. Р. Кирчів ; ред. О. Козакевич] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства, 2008. – 255, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 244-250. – ISBN 978-966-02-4571-6
685.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
686.
Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса [Книга] : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. М. Былинкиной ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 349, [3] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-067813-6
687.
Социологический журнал [Журнал] / РАН, Институт социологии. – Москва, 1994-. – ISSN 1562-2495
688.
Девтеров І.В. Соціалізація людини у кіберпросторі [Книга] : монографія / І.В. Девтеров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 335-357. – ISBN 978-966-622-499-9
689.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
690.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
691.
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс [Книга] : (матеріали IV всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 27-29 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. акад. України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Лисенко В.І. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2011. – 60, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
692.
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі [Книга] : (матеріали V всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 25-27 трав. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2012. – 57, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
693.
Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011
694.
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Журнал] : збірка наукових праць. – Київ
695.
Спогади про Івана Франка [Книга] / упоряд. Михайло Гнатюк ; [вступ. стаття і примітки М. Гнатюка]. – Вид. 2-ге, доп., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 813, [3] с. – Додатки: с. 792-810. – ISBN 978-966-607-180-7
696.
Фуэнтес К. Спокойная совесть [Книга] : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 287, [1] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-070235-0
697.
Малиновский И.А. Ссылка в Сибирь [Книга] / И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острож. акад." ; Запад. регион. науч. центр. Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог, 2012. – 91, [1] с. – Второй. тит. лист репринт.- Вых. дан. 1-го изд.: Томск: Паровая типо-литография П.И. Макушина, 1900. – (Антология историко-правовой мысли)
698.
Сітайло М.В. Становлення банківської системи України 90-х років XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сітайло Максим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
699.
Становлення та нормування української економічної термінолексики [Книга] : монографія / [Черемська О.С. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 120 с. – Бібліогр.: с. 107-117. – ISBN 978-966-676-500-3
700.
Статус органів публічного обвинувачення [Книга] : міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / Центр політико-правових реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; [за заг. ред. О.А. Банчука ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. : Гайдук Н.М., Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 623, [1] с. – Додатки: с. 599-623. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-446-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex