Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Колодяжная Л.Н. Познакомтесь: Великобритания [Книга] = This is Great Britain : книга для чтения на англ. яз. в ст. кл. сред. школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ с углубл. изуч. англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Заниной Е.Л. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Рольф ; Айрис пресс, 2001. – 157, [3] с. : ил. – На обл. кн. парал. назв. на англ. яз. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0216-7
677.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
678.
Сащук Г.М. Політико-культурологічні детермінанти формування інформаційного суспільства в Україні [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Сащук Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
679.
Федорчак Т.П. Політична трансформація Чеської Республіки : внутрішні та зовнішні виміри [Книга] : [монографія] / Тетяна Федорчак ; [наук. ред. Бурдяк В.І.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-543 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-694-162-9
680.
Федорчук В.А. Політичний компроміс як ціннісна основа розвитку політичної культури українського суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Федорчук Володимир Антонович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т Т. Шевчкенка. – Київ, 2012
681.
Головатий М.Ф. Політичний менеджмент [Книга] : ... навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., допов. – Київ : Персонал, 2010. – 294, [2] с. – Бібліогр.: с. 282-293 та в кінці розд. – ISBN 978-611-02-0000-4
682.
Бурейко Н.М. Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бурейко Надія Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012
683.
Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці [Дисертація] : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
684.
Польща - твій діловий партнер [Книга]. – Warszawa : Інститут кон"юнктур і цін зовнішньої торгівлі, 2005. – 181 с. – ISBN 83-89897-11-3
685.
Порівняльне правознавство [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Погребняк С.П. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Петришина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 271, [1] с. : табл. – Автори зазначені в кінці книги. – Бібліогр.: с. 263-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-228-2
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного правознавства, сучасного стану досліджень у цій галузі. Особлива увага приділяється проб¬лемам класифікації та типології сучасних правових систем і їх видам. Докладно розглядаються чотири основні правові сім’ї: романо-германського, англо-американського, релігійного та традиційного права, що являють собою всі типи права, які існують у сучасному світі. Окрема увага приділена питанню визначення місця правової системи України на правовій карті світу.
Для студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться питаннями сучасного порівняльного правознавства.
686.
Єфремов С.О. Початок нової доби. Радівська публіцистика. 1917, березень - серпень [Книга] / Сергій Єфремов ; [упоряд, примітки і вступ. ст. М.І. Цимбалюк]. – Київ : Просвіта, 2011. – 381, [3] с. – Примітки: с. 333-369. – ISBN 978-966-2133-75-2
687.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
688.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
689.
Правила составления библиографического описания старопечатных изданий [Книга]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пашков дом, 2003. – 398, [2] с. : фотоил. – Прилож.: с. 230-372. – ISBN 5-7510-0276-8
690.
Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС [Книга] : навчальний посібник / В. Скордамалья. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2005. – 156 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначен. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 24)
691.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
692.
Головко Н.І. Правова педагогіка [Книга] : навч. посібник / Н.І. Головко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2007. – 242, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-744-0
693.
Правове виховання в сучасній Україні [Книга] : монографія / [А.П. Гетьман та ін. ] ; за ред. : В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, О.Г. Данильяна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 365, [3] с. – Бібліогр.: с. 340-365 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-208-4
694.
Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соцький Артур Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
695.
Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
696.
Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
697.
Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX-XX ст.) [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / І.Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 332-347, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-452-3
698.
Долголева И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в Республике Беларусь [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Долголева Ирина Алексеевна ; Нац. центр законодательства а правовых исследований Республики Беларусь. – Минск, 2012
699.
Горпинченко І.В. Православна церква в суспільних процесах України другої половини XIX століття: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Горпинченко Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
700.
Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex